Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu cơ quan tạo huyết

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn B¸ TiÕp §¹i häc N«ng nghiÖp I Bµi gi¶ng Gi¶i phÉu Thó y
Ch¬ng VIII: HÖ B¹CH HUYÕT
Lymphatic system
§¹i c¬ng: HÖ b¹ch huyÕt bao gåm:
DÞch b¹ch huyÕt (lymph)
B¹ch huyÕt cÇu (lymphocytes
M¹ch b¹ch huyÕt (lymphatic vessels)
C¸c nang b¹ch huyÕt (lymph nodes), h¹ch h¹nh nh©n (tosils), h¹ch b¹ch
huyÕt (lymph nodules), l¸ch (spleen) vµ tuyÕn øc (thymus gland)
Chøc n¨ng cña hÖ b¹ch huyÕt:
(1) Duy tr× c©n b»ng cña dÞch m« bµo:
Trong c¬ thÓ thÓ tÝch m¸u lu th«ng tõ c¸c mao m¹ch ®Õn gian bµo bao giê
còng lín h¬n thÓ tÝch m¸u trë vÒ m¹ch m¸u tõ gian bµo. NÕu phÇn thÓ tÝch cßn l¹i
ø trong gian bµo sÏ dÉn ®Õn hiÖn tîng phï g©y tæn th¬ng m« bµo.
M¹ch b¹ch huyÕt lµm nhiÖm vô dÉn phÇn thÓ tÝch nµy ®æ vÒ m¹ch m¸u.
Ngoµi níc, dÞch b¹ch huyÕt chøa c¸c thµnh phÇn hoµ tan tõ hai nguån :
- C¸c thµnh phÇn nguån gèc huyÕt t¬ng:c¸c ion, chÊt dinh dìng, khÝ, protein.;
- C¸c thµnh phÇn lµ s¶n phÈm tiÕt cña tÕ bµo nh hormon, enzyme, c¸c s¶n phÈm
phô cña trao ®æi chÊt.
(2) Chøc n¨ng hÊp thu: absorption function
HÊp thu mì vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c tõ ®êng tiªu ho¸ ®Æc biÖt lµ c¸c m¹ch
dìng chÊp (lacteals) trong niªm m¹c ruét non.
(3) Chøc n¨ng b¶o vÖ: protection function
- Sµng läc c¸c vi sinh vËt (microorganism) vµ c¸c yÕu tè kh¸c bªn ngoµi.
- L¸ch sµng läc c¸c thµnh phÇn nµy khái m¸u.
- B¹ch cÇu cã kh¶ n¨ng ph¸ huû vi sinh vËt vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c.
1. M¹ch b¹ch huyÕt: lymphatic vessels
Tuú theo ®é lín vµ cÊu tróc ®îc chia lµm 3 lo¹i: Mao m¹ch, m¹ch b¹ch huyÕt
vµ èng b¹ch huyÕt.
C¸c mao m¹ch b¹ch huyÕt thêng t¹o nªn c¸c ®¸m rèi b¹ch huyÕt, tõ ®ã ph¸t ra
c¸c m¹ch ch¹y ra ngoµi c¬ quan tíi c¸c h¹ch b¹ch huyÕt.
C¸c ®o¹n m¹ch b¹ch huyÕt cuèi cïng tËp hîp l¹i thµnh 3 èng m¹ch lín lµ èng
ngùc, th©n b¹ch huyÕt khÝ qu¶n vµ èng b¹ch huyÕt ph¶i.
1.1. Mao m¹ch b¹ch huyÕt (capillary lymphatic vessels):
- Lµ nh÷ng èng rÊt nhá (φ = 0,1-0,2 μm), mét ®Çu kÝn n»m trong kÏ gian bµo
cña tÊt c¶ c¸c c¬ quan trõ thuû tinh thÓ, n·o, l¸ch, thîng b× da vµ niªm m¹c nhau
thai v.v...
- CÊu t¹o: thµnh mao m¹ch máng gåm mét líp tÕ bµo néi m« (nh mao m¹ch
m¸u). Chóng ph¸t ra c¸c nh¸nh th«ng víi nhau lµm thµnh m¹ng líi dµy ®Æc
(lymphaticalexus), tõ ®ã tËp hîp l¹i thµnh c¸c m¹ch b¹ch huyÕt (lymphatic vessels)
1.2. M¹ch b¹ch huyÕt (lymphatic vessels)
HÖ b¹ch huyÕt
95
Giải phẫu cơ quan tạo huyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu cơ quan tạo huyết - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giải phẫu cơ quan tạo huyết 9 10 944