Ktl-icon-tai-lieu

GIÁM SÁT DỊCH TỄ

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5
GIÁM SÁT DỊCH TỄ
I. ĐỊNH NGHĨA
Dịch tễ học được định nghĩa là một khoa học nghiên cứu sự phân bố các bệnh tật cùng
với những yếu tố căn nguyên quy định sự phân bố đó, nhằm đề xuất ra được những
biện pháp hữu hiệu để can thiệp, thì giám sát dịch tễ học là một nội dung hoạt động
thường xuyên bám sát mục tiêu của dịch tễ học.
Định nghĩa chung nhất “Giám sát dịch tễ là một quá trình theo dõi, khảo sát tỉ mỉ, liên
tục để đánh giá được bản chất của bệnh tật cùng với những nguyên nhân xuất hiện,
lưu hành và lan tràn của bệnh đó, nhằm tìm ra được những biện pháp khống chế, ngăn
chặn có hiệu quả đối với bệnh đó”.
Hay nói cách khác, giám sát là công việc thu thập các thông tin dịch tễ để đề ra
phương án hành động, nhằm tìm ra được những biện pháp khống chế, ngăn chặn có
hiệu quả đối với bệnh đó, với nội dung cụ thể là:
Tìm ra các biện pháp ngăn chặn hoặc làm đình chỉ sự lan tràn dịch bệnh.
Mỗi trường hợp mắc bệnh, phải được xác định bằng chẩn đoán, mô tả quá trình tiến
triển của bệnh, các đặc điểm triệu chứng, các thông tin về đặc tính cá thể của thú.
Dựa vào hệ thống giám sát sẽ phân tích các quy luật theo mùa, xu hướng theo năm.
Các địa điểm tăng giảm bệnh, các nhóm quần thể có nguy cơ như tuổi, giới, giống,
phương thức chăn nuôi....
Hệ thống giám sát gồm có 3 loại hệ thống giám sát:
Giám sát chủ động: tiến hành thu thập dữ kiện về bệnh quy ước khai báo định kỳ, cả
khi không có dịch.
Giám sát điểm: dựa vào báo cáo các trường hợp bệnh xảy ra, làm cơ sở khoa học cho
việc cải thiện chất lượng phòng và điều trị.
Giám sát thụ động: nằm giữa 2 loại giám sát chủ động và giám sát điểm: được tiến
hành với các dữ kiện ngoài kế hoạch quy ước, có thể do nhân viên giám sát hoặc địa
phương xảy ra dịch khởi xướng.
II. MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG GIÁM SÁT DỊCH TỄ
2.1. Mục tiêu
Có 2 mục tiêu chính

49

2.1.1. Xác định quy mô của bệnh
Theo dõi liên tục thường xuyên về bệnh với các tỷ lệ cần thiết và những yếu tố môi
trường xung quanh với những diễn biến tương ứng của chúng là nhằm xác định được
quy mô lan tràn của bệnh đang khảo sát dưới 3 góc nhìn của dịch tễ học.
Ký chủ: con vật nào? quần thể? tuổi ? giới tính ? phương thức chăn nuôi ?
Không gian: bệnh xảy ra ở đâu, theo thời gian như thế nào ?
Thời gian: bệnh xảy ra bao giờ, trước đây bệnh có xảy ra hay không, với con vật và
không gian tương ứng ?
2.1.2. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp tại khu vực giám sát
Theo dõi tỷ lệ tăng giảm của bệnh song song với các biện pháp đã áp dụng nhằm đánh
giá hiệu quả của các bi...
49
CHƯƠNG 5
GIÁM SÁT DỊCH TỄ
I. ĐỊNH NGHĨA
Dịch tễ học được định nghĩa là một khoa học nghiên cứu sự phân bố các bệnh tật cùng
với những yếu tố căn nguyên quy định sự phân bố đó, nhằm đề xuất ra được những
biện pháp hữu hiệu để can thiệp, thì giám sát dịch tễ học một nội dung hoạt động
thường xuyên bám sát mục tiêu của dịch tễ học.
Định nghĩa chung nhấtGiám sát dịch tễ là một quá trình theo dõi, khảo sát tỉ mỉ, liên
tục để đánh giá được bản chất của bệnh tật cùng với những nguyên nhân xuất hiện,
lưu hành và lan tràn của bệnh đó, nhằm tìm ra được những biện pháp khống chế, ngăn
chặn có hiệu quả đối với bệnh đó”.
Hay nói cách khác, giám sát ng việc thu thập các thông tin dịch tễ để đề ra
phương án hành động, nhằm tìm ra được những biện pháp khống chế, ngăn chặn
hiệu quả đối với bệnh đó, với nội dung cụ thể là:
Tìm ra các biện pháp ngăn chặn hoặc làm đình chỉ sự lan tràn dịch bệnh.
Mỗi trường hợp mắc bệnh, phải được xác định bằng chẩn đoán, tả quá trình tiến
triển của bệnh, các đặc điểm triệu chứng, các thông tin về đặc tính cá thể của thú.
Dựa vào hệ thống giám sát sẽ phân tích các quy luật theo mùa, xu hướng theo năm.
Các địa điểm tăng giảm bệnh, các nhóm quần thể nguy như tuổi, giới, giống,
phương thức chăn nuôi....
Hệ thống giám sát gồm có 3 loại hệ thống giám sát:
Giám sát chủ động: tiến hành thu thập dữ kiện về bệnh quy ước khai o định kỳ, c
khi không có dịch.
Giám sát điểm: dựa o báo cáo các trường hợp bệnh xảy ra, m sở khoa học cho
việc cải thiện chất lượng phòng và điều trị.
Giám sát thụ động: nằm giữa 2 loại giám sát chủ động giám sát điểm: được tiến
hành với các dữ kiện ngoài kế hoạch quy ước, thể do nhân viên giám sát hoặc địa
phương xảy ra dịch khởi xướng.
II. MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG GIÁM SÁT DỊCH TỄ
2.1. Mục tiêu
2 mục tiêu chính
GIÁM SÁT DỊCH TỄ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁM SÁT DỊCH TỄ - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
GIÁM SÁT DỊCH TỄ 9 10 996