Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án

Được đăng lên bởi Vượt Ngục Tử Thần
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÕ ho¹ch bµi häc líp 4-TuÇn 14-N¨m häc 2011-2012

TuÇn 14

Thø hai ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2011
TËp ®äc
Chó ®Êt nung

I. Môc tiªu: Gióp häc sinh:
- §äc lu lo¸t, tr«i ch¶y toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ chËm r·i,bíc ®Çu
biÕt ®äc nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶, gîi c¶m, ®äc ph©n biÖt lêi ngêi kÓ víi lêi c¸c
nh©n vËt ( chµng kÞ sÜ, «ng Hßn RÊm, Chó bÐ §Êt).
- HiÓu tõ ng÷ trong truyÖn.
+ HiÓu néi dung truyÖn: Chó bÐ §Êt can ®¶m, muèn trë thµnh ngêi khoÎ m¹nh, lµm ®îc
nhiÒu viÖc cã Ých ®· d¸m nung m×nh trong löa ®á.(tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái trong SGK)
*C¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n ®îc gi¸o dôc:X¸c ®Þnh gi¸ trÞ,tù nhËn thøc b¶n th©n vµ thÓ hiÖn
sù tù tin
II.ChuÈn bÞ :B¶ng phô ghi ®o¹n v¨n cÇn luyÖn ®äc
III. C¸c ho¹t ®éng trªn líp :
1/ KTBC:
- §äc vµ nªu néi dung cña bµi: V¨n
hay ch÷ tèt .
2/ D¹y bµi míi:
*GV giíi thiÖu, nªu môc tiªu bµi tËp
®äc vµ t×m hiÓu bµi.
H§1: LuyÖn ®äc
- Chia bµi lµm 3 ®o¹n:
+ §o¹n 1: 4 dßng ®Çu: giíi thiÖu ®å
ch¬i cña cu Ch¾t
+ §o¹n 2: 6 dßng tiÕp: Chó bÐ §Êt vµ 2
ngêi bét.
+ §o¹n 3: phÇn cßn l¹i
-GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng hån
nhiªn…
H§2: Híng dÉn t×m hiÓu bµi:
- Cu Ch¾t cã nh÷ng ®å ch¬i nµo? chóng
kh¸c nhau ntn ?
- Chó bÐ §Êt ®i ®©u vµ lµm chuyÖn g×?

- 2 HS ®äc bµi nèi tiÕp
- HS kh¸c nªu nd vµ nhËn xÐt.

- 1 HS ®äc toµn bµi.
+ HS ®äc nèi tiÕp bµi
+ Lît 1: luyÖn ph¸t ©m ®óng, ®äc ®óng nh÷ng
c©u hái, c©u c¶m.
+ Lît2: ®äc hiÓu nghÜa c¸c tõ ®èng rÊm, hßn
rÊm, kÞ sÜ…
+ HS luyÖn ®äc theo cÆp
+ 1 -2 HS ®äc toµn bµi.
* §äc thÇm ND vµ tr¶ lêi:
- Chµng kÞ sÜ cëi ngùa rÊt b¶nh, 1 nµng c«ng
chóa ngåi trong lÇu son, 1 chó bÐ b»ng ®Êt
+§Êt tõ ngêi cu §Êt gi©y bÈn hÕt quÇn ¸o cña 2
ngêi bét, chµng kÞ sÜ phµn nµn…
- V/sao chó bÐ §Êt quyÕt ®Þnh trë + Chó bÐ ®Êt muèn ®îc x«ng pha, muèn ®îc trë
thµnh ngêi cã Ých.
thµnh ®Êt Nung?
- Chi tiÕt “nung trong löa” tîng trng - Ph¶i rÌn luyÖn trong thö th¸ch con ngêi míi trë
nªn cøng r¾n, h÷u Ých.
cho ®iÒu g×?
* ND bµi tËp cho thÊy chó bÐ ®Êt lµ ngêi ntn?
H§3 : HD HS ®äc diÔn c¶m :
- Y/c HS ®äc nèi tiÕp vµ nªu c¸ch ®äc
tõng ®o¹n ntn ?
- Y/c HS luyÖn ®äc ph©n vai :
+ Cã mÊy nh©n vËt ?
+ GV ®äc mÉu.

- 2- 3 HS nªu nd (nh M1)
-3 HS ®äc nèi tiÕp vµ nªu ®îc: CÇn nhÊn giäng ë
nh÷ng truyÖn gîi t¶, ®äc ph©n biÖt lêi kÓ vµ lêi
cña c¸c nh©n vËt: Chµng kÞ sÜ, ¤ng hßn RÊm,
chó bÐ §Êt.
+ cã 4 nh©n vËt- cÇn 4 HS / 1 nhãm.
+Tõng tèp luyÖn ®äc.
- Thi ®äc ph©n vai.
+ Líp theo dâi, b×nh xÐt.

NguyÔn Xu©n

1

KÕ ho¹ch bµi häc líp 4-TuÇn 14-N¨m häc 2011-2012
- Thi ®äc ®o¹n : « ¤ng hßn...chó thµnh
®Êt Nung .
3/. Cñng cè, ...
KÕ ho¹ch bµi häc líp 4-TuÇn 14-N¨m häc 2011-2012
TuÇn 14
Thø hai ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2011
TËp ®äc
Chó ®Êt nung
I. Môc tiªu: Gióp häc sinh:
- §äc lu lo¸t, tr«i ch¶y toµni. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ chËm r·i,bíc ®Çu
biÕt ®äc nhÊn giäng ë nh÷ng ng÷ gîi t¶, gîi c¶m, ®äc ph©n biÖt lêi ngêi víi lêi c¸c
nh©n vËt ( chµng kÞ sÜ, «ng Hßn RÊm, Chó bÐ §Êt).
- HiÓu tõ ng÷ trong truyÖn.
+ HiÓu néi dung truyÖn: C §Êt can ®¶m, muèn trë thµnh ngêi khoÎ m¹nh, lµm ®îc
nhiÒu viÖc cã Ých ®· d¸m nung m×nh trong löa ®á.(tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái trong SGK)
*C¸c n¨ng b¶n ® îc gi¸o dôc:X¸c ®Þnh gi¸ trÞ,tù nhËn thøc b¶n th©n thÓ hiÖn
sù tù tin
II.ChuÈn bÞ :B¶ng phô ghi ®o¹n v¨n cÇn luyÖn ®äc
III. C¸c ho¹t ®éng trªn líp :
1/ KTBC:
- §äc u néi dung cña bµi: V¨n
hay ch÷ tèt .
2/ D¹y bµi míi:
*GV giíi thiÖu, nªu môc tiªu bµi tËp
®äc vµ t×m hiÓu bµi.
H§1: LuyÖn ®äc
- Chia bµi lµm 3 ®o¹n:
+ §o¹n 1: 4 dßng ®Çu: giíi thiÖu ®å
ch¬i cña cu Ch¾t
+ §o¹n 2: 6 dßng tiÕp: Chó bÐ §Êt vµ 2
ngêi bét.
+ §o¹n 3: phÇn cßn l¹i
-GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi: giäng hån
nhiªn…
H§2: Híng dÉn t×m hiÓu bµi:
- Cu Ch¾t cã nh÷ng ®å ch¬i nµo? chóng
kh¸c nhau ntn ?
- Chó bÐ §Êt ®i ®©u vµ lµm chuyÖn g×?
- V/sao chó §Êt quyÕt ®Þnh trë
thµnh ®Êt Nung?
- Chi tiÕt “nung trong löa” tîng trng
cho ®iÒu g×?
* ND bµi tËp cho thÊy chó bÐ ®Êt ng-
êi ntn?
H§3 : HD HS ®äc diÔn c¶m :
- Y/c HS ®äc nèi tiÕp vµ nªu c¸ch ®äc
tõng ®o¹n ntn ?
- Y/c HS luyÖn ®äc ph©n vai :
+ Cã mÊy nh©n vËt ?
+ GV ®äc mÉu.
- 2 HS ®äc bµi nèi tiÕp
- HS kh¸c nªu nd vµ nhËn xÐt.
- 1 HS ®äc toµn bµi.
+ HS ®äc nèi tiÕp bµi
+ Lît 1: luyÖn ph¸t ©m ®óng, ®äc ®óng nh÷ng
c©u hái, c©u c¶m.
+ Lît2: ®äc hiÓu nghÜa c¸c ®èng rÊm, hßn
rÊm, kÞ sÜ…
+ HS luyÖn ®äc theo cÆp
+ 1 -2 HS ®äc toµn bµi.
* §äc thÇm ND vµ tr¶ lêi:
- Chµng cëi ngùa rÊt b¶nh, 1 nµng c«ng
chóa ngåi trong lÇu son, 1 chó bÐ b»ng ®Êt
+§Êt ngêi cu §Êt gi©y n hÕt quÇn ¸o a 2
ngêi bét, chµng kÞ sÜ phµn nµn…
+ Chó ®Êt muèn ®îc x«ng pha, muèn ®îc trë
thµnh ngêi cã Ých.
- Ph¶i rÌn luyÖn trong thö th¸ch con ngêi míi trë
nªn cøng r¾n, h÷u Ých.
- 2- 3 HS nªu nd (nh M1)
-3 HS ®äc nèi tiÕp nªu ®îc:n nhÊn giäng ë
nh÷ng truyÖn gîi , ®äc ph©n biÖt lêi kÓ lêi
cña c¸c nh©n vËt: Chµng sÜ, ¤ng hßn RÊm,
chó bÐ §Êt.
+ cã 4 nh©n vËt- cÇn 4 HS / 1 nhãm.
+Tõng tèp luyÖn ®äc.
- Thi ®äc ph©n vai.
+ Líp theo dâi, b×nh xÐt.
NguyÔn Xu©n
1
Giáo án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án - Người đăng: Vượt Ngục Tử Thần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Giáo án 9 10 171