Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án nghề làm vườn phổ thông

Được đăng lên bởi Thương Voh
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THPT L¹ng Giang sè 3 Gi¸o ¸n nghÒ lµm vên
…………………………………………………………………………
Ngµy so¹n: / /
Ngµy gi¶ng: / /
TiÕt: 1
Bµi më ®Çu:
giíi thiÖu nghÒ lµm vên
I. môc tiªu
1. KiÕn thøc
Sau khi häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i:
- BiÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß quan träng cña nghÒ lµm vên vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn cña nghÒ lµm vên ë níc ta.
2. KÜ n¨ng
- RÌn luyÖn kØ n¨ng ph©n tÝch cho häc sinh.
3. Th¸i ®é
- Gióp häc sinh x¸c ®Þnh th¸i ®é ®óng ®¾n, gãp phÇn ®Þnh híng nghÒ nghiÖp cho t¬ng lai.
II. träng t©m cña bµi
- VÞ trÝ vai trß, ph¬ng híng ph¸t triÓn cña nghÒ lµm vên.
III. Ph¬ng tiÖn d¹y häc
- Gi¸o ¸n , SGK, tµi liÖu tham kh¶o.
IV. Ph¬ng ph¸p d¹y häc :- VÊn ®¸p, Th¶o luËn ,Gi¶ng gi¶i
V. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cñ: kh«ng kiÓm tra
3. Më bµi: ë viÖt nam ta lµm vên nã g¾n liÒn víi cuéc sèng cña mçi ngêi d©n, tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ. Cã ng-
êi lµm vên víi môc ®Ých ®Ó ®Ó t¹o thªm vÎ ®Ñp cho kh«ng gian cña ng«i nhµ mµ m×nh ®ang ë nhng cã ngêi lµm v-
ên víi môc ®Ých ®Ó c¶i thiÖn cuéc sèng gia ®×nh, cã ngêi lµm vîn l¹i nh»m môc ®Ých t¨ng thªm nguån thu nhËp
nhng kh«ng Ýt ngêi ®· giµu lªn tõ nghÒ lµm vên. VËy nghÒ lµm vên chã vai trß vµ vÞ trÝ nh thÕ nµo? Chóng ta sÏ
t×m hiÓu ë bµi häc h«m nay.
Ho¹t ®éng GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc
Ho¹t ®éng 1:
GV: Cho häc sinh ®äc sgk trang 3.
CH: NghÒ lµm vên ë níc ta ®· cã tõ bao giê?
GV: GÇn ®©y ë níc ta ngêi ta ®· biÕt c¸ch kÕt hîp v-
ên ao chuång ®Ó gäi chung la VAC nh»m môc ®Ých
lµ tËn dông ®îc tèi ®a cña lo¹i hÖ sinh th¸i nµy ®Ó
cung cÊp l¬ng thùc thùc phÈm cho gia ®×nh vµ t¨ng
thªm thu nhËp vÒ kinh tÕ.
CH: Cã nh÷ng lo¹i l¬ng thùc thùc phÈm nµo ®îc
cung cÊp tõ vên?
GV: Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu néi dung SGK.
CH: NghÒ lµm vên ®· t¹o viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp
cho ngêi n«ng d©n nh thÕ nµo?
Néi dung nµy gi¸o viªn cho häc sinh vÒ nhµ tù
nghiªn cøu.
CH: T¹i sao vên l¹i cã thÓ t¹o nªn m«i trêng sèng
trong lµnh cho con ngêi? LÊy vÝ dô?
HS: Dùa vµo kiÕn thøc SGK vµ kiÕn thøc ®· ®îc häc
®Ó tr¶ lêi c©u hái.
GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc sgk trang 5
CH: NGhÒ lµm vên ë níc ta cã tõ bao giê? T×nh h×nh
nghÒ lµm vên hiÖn nay?
I. VÞ trÝ nghÒ lµm vên
- NghÒ lµm vên ë viÖt nam cã tõ rÊt l©u g¾n liÒn víi
®êi sèng cña con ngêi
- NghÒ lµm vên cã vÞ trÝ quan träng trong s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ ®¸t níc.
1. Vên lµ nguån bæ sung thùc phÈm vµ l¬ng thùc.
- Cung cÊp rau qu¶ cho b÷a ¨n hµng ngµy: Rau
muèng, c¶i, hµnh tái……
- Cung cÊp c¸ thÞt ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi d©n.
2. Vên t¹o thªm viÖc lµm t¨ng thu nhËp cho n«ng
d©n.
- Ngêi ta thêng trång c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶, tr«ng rau,
hoa…
- ¸p dông khoa häc vµo trong viÖc trång c¸c lo¹i c©y
vµ nu«i c¸c lo¹i vËt nu«i trong vên
- NghÒ lµm vên yªu cÇu con ngêi cã søc kháe, cã
hiÓu biÕt, biÕt ¸p dông khoa häc kØ thuËt trong viÖc
lµm vên => Do ®ã nghÒ lµm vên ngµy nay ®· t¹o
thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi n«ng d©n.
- ViÖc ¸p dông khoa häc kØ thuËt vµo trong nghÒ lµm
vên mµ hiÖn nay thu nhËp tõ vên cña nguêi n«ng d©n
ngµy ®îc t¨ng lªn ®¸ng kÓ.
3. Lµm vên lµ c¸ch thÝch hîp nhÊt ®Ó ®a ®Êt cha
sö dông thµnh ®Êt n«ng nghiÖp.
4. Vên t¹o nªn m«i trêng sèng trong lµnh cho con
ngêi
- C©y xanh thùc hiÖn quang hîp ®· lÊy CO
2
cña m«i
trêng vµ th¶i O
2
nªn nã ®· gióp cho con ngêi cã bÇu
kh«ng khÝ trong lµnh vµ cã ®ñ nguån Oxi ®Ó h« hÊp.
II. T×nh h×nh vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn nghÒ lµm
vên ë níc ta.
1. T×nh h×nh nghÒ lµm vên hiÖn nay.
- Lµm vên lµ nghÒ truyÒn thèng l©u ®êi cña nh©n d©n
ta vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÓ cao.
...............................................................
1
Giáo án nghề làm vườn phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án nghề làm vườn phổ thông - Người đăng: Thương Voh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Giáo án nghề làm vườn phổ thông 9 10 830