Ktl-icon-tai-lieu

giáo án thực hành kỹ thuật trồng lúa

Được đăng lên bởi Nga Do
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIÁO ÁN SỐ: 1

Thời gian thực hiện: 8 giờ
Thực hiện từ ngày………đến ngày……………

TÊN BÀI: CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TRỒNG LÚA
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Trình bày được đặc tính sinh vật học cây
lúa
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, lúa giống…
- Xác định được nhu cầu thị trường, tiêu thụ lúa.

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Projector, bộ máy tính
- Tài liệu tham khảo
- Tài liệu phát tay
- Tranh ảnh. - Lúa giống, phân các loại, vôi các loại, các loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại
thuốc diệt cỏ…

HÌNH THỨC TỒ CHỨC DẠY HỌC
- Học theo nhóm: 6 nhóm.
I.ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: điểm danh Thời gian: 5 phút
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
II.THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
TT
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
GIAN
CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH
1

2

3

4

Dẫn nhập
Giới thiệu sơ lược về
đặc điểm cây lúa và sự
phát triển
Hướng dẫn ban đầu
Đặc tính sinh học cây
lúa, vật liệu…
Hướng dẫn thường
xuyên
Theo dõi từng học viên
thực hành
Hướng dẫn kết thúc
Kiểm tra kết quả và

Giảng giải, dụng cụ,
thiết bị

Lắng nghe, quan
sát

Giảng giải
Thực hành mẫu

Lắng nghe, quan
sát

Giảng giải
Vấn đáp
Thực hành mẫu

Thực hành
Trả lời vấn đề

20
phút

120
phút
275
phút

60

hướng dẫn sai sót
5

phút

Hướng dẫn tự rèn luyện
Tham khảo tài liệu
Thực hành rút kinh nghiệm

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Thực hành mẫu, theo dõi quan
sát học viên thực hành, đặt vấn đề cho học viên trả lời.
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày….. tháng….. năm 2014
GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ: 2

Thời gian thực hiện: 34 giờ
Thực hiện từ ngày………đến ngày……………

TÊN BÀI: GIEO TRỒNG LÚA
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Xác định được lượng lúa giống cần gieo
trồng
- Ngâm ủ được lúa giống để gieo mạ cấy, để sạ lan hay để sạ hàng;
- Tính đúng lượng lúa giống cần gieo trồng, ngâm ủ lúa giống đúng kỹ thuật và phù hợp

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Projector, bộ máy tính
- Tài liệu tham khảo
- Lúa giống, phân các loại, vôi các loại, các loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc diệt cỏ, axit
ngâm giống, bao tay, khẩu trang

HÌNH THỨC TỒ CHỨC DẠY HỌC
- Học theo nhóm: 6 nhóm.
I.ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: điểm danh Thời gian: 5 phút
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
II.THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
TT
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
GIAN
CỦA GIÁO VI...
GIÁO ÁN SỐ: 1 Thời gian thực hiện: 8 giờ
Thực hiện từ ngày………đến ngày……………
TÊN BÀI: CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TRỒNG LÚA
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Trình bày được đặc tính sinh vật học cây
lúa
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, lúa giống…
- Xác định được nhu cầu thị trường, tiêu thụ lúa.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Projector, bộ máy tính
- Tài liệu tham khảo
- Tài liệu phát tay
- Tranh ảnh. - Lúa giống, phân các loại, vôi các loại, các loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại
thuốc diệt cỏ…
HÌNH THỨC TỒ CHỨC DẠY HỌC
- Học theo nhóm: 6 nhóm.
I.ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: điểm danh Thời gian: 5 phút
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
II.THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH
1 Dẫn nhập
Giới thiệu sơ lược về
đặc điểm cây lúa và sự
phát triển
Giảng giải, dụng cụ,
thiết bị
Lắng nghe, quan
sát
20
phút
2 Hướng dẫn ban đầu
Đặc tính sinh học cây
lúa, vật liệu…
Giảng giải
Thực hành mẫu
Lắng nghe, quan
sát
120
phút
3 Hướng dẫn thường
xuyên
Theo dõi từng học viên
thực hành
Giảng giải
Vấn đáp
Thực hành mẫu
Thực hành
Trả lời vấn đề
275
phút
4 Hướng dẫn kết thúc
Kiểm tra kết quả và 60
giáo án thực hành kỹ thuật trồng lúa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án thực hành kỹ thuật trồng lúa - Người đăng: Nga Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giáo án thực hành kỹ thuật trồng lúa 9 10 954