Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình bảo quản nông sản

Được đăng lên bởi hienluong89hn-gmail-com
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 5457 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỘ GIAÓ DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP – HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Khải (Chủ biên)
Nguyễn Thị Bích Thuỷ, ðinh Sơn Quang

GIÁO TRÌNH

BẢO QUẢN NÔNG SẢN

Hà Nội, 2005

1

LỜI NÓI ðẦU
Cây trồng nói riêng và thực vật xanh nói chung ñóng góp phần quan trọng trong việc cung
cấp thực phẩm cho con người và vật nuôi. Chúng tiến hành quang hợp qua ñó mà năng lượng
của bức xạ mặt trời ñược biến thành năng lượng hóa học và ñược dự trữ trong các thành phần
chất hữu cơ của cây trồng như gluxit, protein, lipit,... Con người và vật nuôi sử dụng năng lượng
và các chất dinh dưỡng khác có trong thức ăn thực vật. Con người ngoài việc sử dụng thức ăn
thực vật còn sử dụng thức ăn ñộng vật từ vật nuôi và các hoạt ñộng khác như săn bắt trên rừng
và ngoài sông, ngoài biển.
Sản xuất nông nghiệp toàn cầu ñang ñứng trước những thách thức cực kỳ to lớn. ðó là:
- Diện tích ñất cho sản xuất ngày một bị thu hẹp do công nghiệp hóa, ñô thị hóa; do thiên tai;
do ñất ñai bị thoái hóa.
- ðể làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, các giống mới có năng suất cao trong ñó có có
cả các giống biến ñổi gen phải ñược sử dụng; phân hóa học, thuốc hóa học bảo vệ thực vật, các
chất kháng sinh, chất tăng trọng phải ñược sử dụng,...ðiều ñó mâu thuẫn với nhu cầu của người
tiêu dùng hiện nay là cần có thực phẩm an toàn cho sức khỏe.
- Dân số thế giới tăng không ngừng (khoảng 7 tỷ năm 2050) ñòi hỏi ñược cung cấp nhiều
thức ăn hơn nữa.
Ở Việt nam, ñất nước nhiệt ñới nóng ẩm, tổn thất sau thu hoạch của cây trồng và vật nuôi là
khá lớn. Trung bình, tổn thất sau thu hoạch hạt nông sản khoảng 10%, rau khoảng 35% và quả
khoảng 25%. Vì vậy, nếu làm giảm tổn thất sau thu hoạch thì với sản lượng cây trồng và vật
nuôi sẵn có, chúng có thể nuôi sống ñược nhiều người hơn mà không cần phải tăng năng suất và
diện tích trồng trọt, chăn nuôi, những vấn ñề nan giải hiện nay trong sản xuất nông nghiệp.
Tổn thất sau thu hoạch xuất hiện ở tất cả các quá trình sau thu hoạch như chăm sóc sau thu
họach, vận chuyển, tồn trữ, chế biến, bao gói, phân phối,...
Do ñó, nghiên cứu các quá trình sau thu hoạch nông sản ñặc biệt là quá trình bảo quản nông
sản ñể tiến tới hạn chế tổn thất sau thu hoạch là một vấn ñề cấp thiết.
Giáo trình “Bảo quản nông sản” ra ñời sẽ ñóng góp một phần vào những cố gắng nhằm làm
giảm tổn thất sau thu hoạch nói trên.
Trong giáo trình, các vấn ñề chính của công nghệ sau thu hoạch ñược trình bày là :
- Tổn thất sau thu hoạch và hướng hạn chế nó (Chương I);
- ðặc ñiểm của nông sản (Chương II, III, IV);
- M...
1
B GIAÓ DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP – HÀ NI
Nguyn Mnh Khi (Ch biên)
Nguyn Th Bích Thu, ðinh Sơn Quang
GIÁO TRÌNH
BO QUN NÔNG SN
Hà Ni, 2005
giáo trình bảo quản nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình bảo quản nông sản - Người đăng: hienluong89hn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
giáo trình bảo quản nông sản 9 10 26