Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình bảo vệ thực vật

Được đăng lên bởi Hòa Hoàng
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3282 lần   |   Lượt tải: 9 lần
MÔN HỌC 01: THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Mã môn học: MH1
Vị trí, ý nghĩa, vai trò của môn học:
- Đây là môn học cơ sở trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về
đặc điểm, tính chất và cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.
Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Hiểu được kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất của thuốc
bảo vệ thực vật.
- Kỹ năng: Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu bệnh
đạt hiệu quả và đảm bảo vệ sinh môi trường
- Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong quá trình học tập và rèn luyện, đảm
bảo an toàn lao động.
Nội dung chính của môn học:
Thời lượng
Số
Tên chương mục
Tổng
Lý
Thực
TT
Kiểm tra
số
thuyết hành
Những hiểu biết chung về thuốc
1
8
4
4
bảo vệ thực vật
Cơ sở sinh lý, sinh thái học của
2 thuốc BVTV trong phòng trừ
8
6
2
dịch hại
Đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả
3
16
5
10
1
cao trong sử dụng thuốc BVTV
32
15
16
1
Cộng
BÀI 1: NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Mã bài : MH1- 01
Giới thiệu:
Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cũng là một chất độc, nên trong bài này
cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản nhất về chất độc, yêu cầu của
các chất độc dùng trong nông nghiệp và phân loại thuốc BVTV.
Mục tiêu:
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về thuốc BVTV
Nội dung chính:
1.1. Chất độc
Chất độc là những chất khi xâm nhập vào cơ thể sinh vật một lượng nhỏ cũng
có thể gây biến đổi sâu sắc về cấu trúc hay chức năng trong cơ thể sinh vật, phá huỷ
nghiêm trọng những chức năng của cơ thể, làm cho sinh vật bị ngộ độc hoặc bị chết.
Đây là một khái niệm mang tính qui ước. .
1.2. Tính độc (độc tính)
Tính độc là khả năng gây độc của một chất đối với cơ thể sinh vật ở một
lượng nhất định của chất độc đó.
1.3. Độ độc
1

Độ độc biểu thị mức độ của tính độc, là liều lượng nhất định của chất độc
cần có để gây được một tác động nào đó trên cơ thể sinh vật khi chúng xâm
nhập vào cơ thể sinh vật.
1.4. Liều lượng
Liều lượng là lượng chất độc cần thiết đươc (tính bằng mg hay g) để gây
được một tác động nhất định trên cơ thể sinh vật.
Trong nghiên cứu độc lý, người ta quan tâm đến các liều lượng sau:
+ Liều lượng ngưỡng: là liều lượng rất nhỏ chất độc tuy đã gây biến đổi
có hại cho cơ thể sinh vật, nhưng chưa có biểu hiện các triệu chứng bị hại.
+ Liều lượng độc: là liều lượng nhỏ chất độc đã gây ảnh hưởng đến sức
khoẻ của sinh vật và các triệu chứng ngộ độc bắt đầu biểu hiện.
+ Liều gây chết: là liều lượng chất độc đã gây cho cơ thể sinh vật những
biến đổi sâu sắc đến mức không thể hồi phục, làm chết sinh vật.
2. Yêu cầu của thuốc B...
MÔN HỌC 01: THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Mã môn học: MH1
Vị trí, ý nghĩa, vai trò của môn học:
- Đây là môn học cơ sở trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về
đặc điểm, tính chất và cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.
Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Hiểu được kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất của thuốc
bảo vệ thực vật.
- Kỹ năng: Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu bệnh
đạt hiệu quả và đảm bảo vệ sinh môi trường
- Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong quá trình học tập và rèn luyện, đảm
bảo an toàn lao động.
Nội dung chính của môn học:
Số
TT
Tên chương mục
Thời lượng
Tổng
số
thuyết
Thực
hành
Kiểm tra
1
Những hiểu biết chung về thuốc
bảo vệ thực vật
8 4 4
2
Cơ sở sinh lý, sinh thái học của
thuốc BVTV trong phòng trừ
dịch hại
8 6 2
3
Đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả
cao trong sử dụng thuốc BVTV
16 5 10 1
Cộng
32 15 16 1
BÀI 1: NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Mã bài : MH1- 01
Giới thiệu:
Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cũng là một chất độc, nên trong bài này
cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản nhất về chất độc, yêu cầu của
các chất độc dùng trong nông nghiệp và phân loại thuốc BVTV.
Mục tiêu:
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về thuốc BVTV
Nội dung chính:
1.1. Cht độc
Cht độc là nhng cht khi m nhp vào cơ th sinh vt mt lưng nhcũng
có th gây biến đổi sâu sắc về cu trúc hay chc năng trong cơ thể sinh vt, phá hu
nghiêm trng nhng chc ng ca cơ th, làm cho sinh vt bng độc hoặc b chết.
Đây là mt khái nim mang tính qui ưc. .
1.2. nh đc (đc tính)
nh độc là kh năng y độc của một cht đối với cơ th sinh vt mt
lưng nht định ca cht đc đó.
1.3. Đ độc
1
giáo trình bảo vệ thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình bảo vệ thực vật - Người đăng: Hòa Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
giáo trình bảo vệ thực vật 9 10 837