Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bệnh cây chuyên khoa

Được đăng lên bởi Trần Văn Toàn
Số trang: 233 trang   |   Lượt xem: 19418 lần   |   Lượt tải: 32 lần
B GIÁO D C VÀ ðÀO T O
TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P I - HÀ N I
Ch biên : GS.TS. VŨ TRI U MÂN

GIÁO TRÌNH

B NH CÂY CHUYÊN KHOA
(Chuyên ngành B o v th c v t)

HÀ N I – 2007

Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------

1

L I NÓI ð U

B nh cây chuyên khoa là môn h c dành cho sinh viên chuyên ngành B o v th c v t
- Trư ng ð i h c Nông nghi p I - Hà N i. Sau giáo trình b nh cây ñ i cương - giáo trình
b nh cây chuyên khoa này giúp các sinh viên tìm hi u v b nh h i trên t ng cây tr ng c
th ; nh ñó s g n k t ñư c các ki n th c c a b nh cây ñ i cương v i n i dung nghiên
c u và phòng tr b nh cây v i các ñ i tư ng bi n ñ i khác nhau ph c v tr c ti p cho
vi c ñào t o theo tín ch .
Trong giáo trình này, sinh viên có th v n d ng các ki n th c ñã h c v ñ c ñi m
sinh v t h c c a nguyên nhân gây b nh - ñ c ñi m sinh thái h c c a các b nh h i ñ tìm
ra các phương án t i ưu trong phòng tr . B nh cây chuyên khoa biên t p l n này là m t
tài li u ng n g n và súc tích - làm cơ s ñ các sinh viên m thêm ki n th c tìm ki m các
n i dung chi ti t trong nhi u tài li u khác.
Chúng tôi hy v ng cu n sách ra ñ i có th giúp cho các sinh viên và c các b n
ñ ng nghi p trong ngành B o v th c v t, ngành Tr ng tr t và các cán b có chuyên môn
g n v i khoa h c b nh cây tham kh o và s d ng trong công vi c nghiên c u và s n xu t
có liên quan ñ n b nh h i th c v t Vi t Nam. Cu n sách m i biên so n l n ñ u, do v y
không tránh kh i nh ng thi u sót. Chúng tôi xin chân thành nh n các ý ki n ñóng góp c a
các ñ c gi .
Các tác gi tham gia vi t giáo trình g m:
1. GS.TS. Vũ Tri u Mân - ch biên và vi t các b nh virus th c v t và b nh cây công
nghi p.
2. PGS.TS. Ngô Bích H o tham gia vi t các b nh virus th c v t và m t s b nh n m.
3. PGS.TS. Lê Lương T tham gia vi t b nh n m và vi khu n.
4. PGS.TS. Nguy n Kim Vân tham gia vi t b nh n m.
5. TS. ð T n Dũng tham gia vi t b nh vi khu n và m t s b nh n m.
6. TS. Ngô Th Xuyên tham gia vi t b nh tuy n trùng và m t s b nh n m.
7. TS. Nguy n Ng c Châu tham gia hi u ñính ph n tuy n trùng.
Các tác gi

Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------

2

Ph n 1
B NH DO N M
Chương I
B NH N M H I CÂY LƯƠNG TH C

1. B NH ð O ÔN H I LÚA [Pyricularia grisea (Cooke) Saccardo]
Tên cũ:

[Pyricularia oryzae Cav. et Bri.]

B nh ñ o ôn là m t trong nh ng b nh ph bi n và gây h i có ý nghĩa kinh t nh t
các nư c tr ng lúa trên th gi i. B nh ñư c phát hi n ñ u...
Trường ñại hc Nông nghip 1 – Giáo trình Bnh cây chuyên khoa------------------------------------------------
1
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I - HÀ NI
Ch biên : GS.TS. VŨ TRIU MÂN
GIÁO TRÌNH
BNH CÂY CHUYÊN KHOA
(Chuyên ngành Bo v thc vt)
HÀ NI – 2007
Giáo trình bệnh cây chuyên khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình bệnh cây chuyên khoa - Người đăng: Trần Văn Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
233 Vietnamese
Giáo trình bệnh cây chuyên khoa 9 10 102