Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Bệnh cây đại cương Phần 2 GS.TS. Vũ Triệu Mân

Được đăng lên bởi nhib1205814
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ñại hc Nông nghip 1 – Giáo trình Bnh cây ñại cương ---------------------------------------------------
105
Ch−¬ng VII
Virus g©y bÖnh c©y
I. LÞch sö nghiªn cøu bÖnh virus h¹i thùc vËt
* Sù ph¸t hiÖn ra virus h¹i thùc vËt
A. Mayer (1886) ® ph¸t hiÖn sù l©y lan cña bÖnh kh¶m thuèc l¸ nh−ng «ng coi ®ã lµ
mét bÖnh vi khuÈn D.Ivanopski (1892) sau khi ph¸t hiÖn bÖnh «ng cho r»ng ®ã mét
chÊt ®éc. Mi tíi M.Bayerinck (1898) i x¸c ®Þnh virus mét nguyªn nh©n g©y bÖnh
míi nhá h¬n vi khuÈn. C¸c c«ng tr×nh cña A.Mayer, D.Ivanopski, M.Bayerinck sau
nµy lµ cña Loeffler, Frosch, 1898 ® më ®Çu cho m«n virus häc ë thùct vµ sau nµy lµ
m«n virus häc ë ®éng vËt ng−êi ph¸t triÓn tthµnh mét ngµnh khoa häc lín hiÖn
nay trong sinh häc hiÖn ®¹i cña thÕ giíi. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu virus tiÕp sau ® dÇn
x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c virus h¹i thùc vËt.
Virus (TMV) lÇn ®Çu ® ®−îc quan t thÊy vµo n¨m 1931 1939 trªn kÝnh hiÓn vi
®iÖn tö ®Çu tiªn. Tõ ®ã viÖc nghiªn cøu h×nh th¸i häc virus ® ®−îc ph¸t triÓn nhanh chãng
ng−êi ta ph¸t hiÖn ra h×nh th¸i nhiÒu virus.
Ph−¬ng ph¸p huyÕt thanh ®−îc dông trong nh÷ng n¨m 30 ® o chuyÓn biÕn lín
trong nghiªn cøu virus. Tuy vËy, sau nhiÒu n¨m dông c¸c ph−¬ng ph¸p quan s¸t huyÕt
thanh th«ng th−êng kh«ng hiÖu qu¶ cao, ph−¬ng ph¸p Latex còng kh«ng kh¾c phôc
®−îc. N¨m 1977, Clark Adams lÇn ®Çu tiªn ® ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p ELISA ®Ó chÈn
®o¸n c c©y nh virus ph−¬ng ph¸p nµy ® thu ®−îc kÕt qrÊt kquan. §Õn n¨m
1982 ng−êi ta ® dông ph−¬ng ph¸p DNA probe ph−¬ng ph¸p PCR (Polymeraza
chain reaction). Ph−¬ng ph¸p nµy gióp viÖc chÈn ®o¸n virus thùc t chÝnh x¸c nhanh
chãng trong tr−êng hîp c©y chØ triÖu chøng bÖnh rÊt nhÑ hay bÖnh hoµn toµn ë d¹ng Èn
còng thÓ ph¸t hiÖn ®−îc. C¸c tiÕn trªn ®©y còng ® ®−îc øng dông nghiªn cøu t¹o
c©y s¹ch, t¹o gièng chèng bÖnh.
Ng−êi ta dông gen ho¸ m protein cña virus ®Ó g©y miÔn dÞch ph−¬ng ph¸p
Cross protection (b¶o vÖ chÐo) ® ®−îc øng dông cã hiÖu qu¶. Ngµy nay, víi c¸c ®ãng gãp
cña Frankin, M.V.H. Van Regenmortel, C.M. Fauquet, D.H.L. Bishop nhiÒu t¸c g
trong viÖc ph©n lo¹i virus nhiÒu nhµ khoa häc nghiªn cøu sinh lý, sinh ho¸, h×nh th¸i,
sinh th¸i häc, m«n virus häc ® trë thµnh m«n khoa häc hiÖn ®¹i ph¸t triÓn, m ra
nhiÒu quy luËt vÒ sinh häc míi.
II. Nh÷ng thiÖt h¹i cña bÖnh virus ë thùc vËt.
2.1. Nh÷ng thiÖt h¹i chung cña bÖnh virus thùc vËt
BÖnh virus thùc vËt g©y thiÖt h¹i lín nhÊt kh«ng ph¶i cho c©y trång bÞ chÕt nhanh
Giáo trình Bệnh cây đại cương Phần 2 GS.TS. Vũ Triệu Mân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Bệnh cây đại cương Phần 2 GS.TS. Vũ Triệu Mân - Người đăng: nhib1205814
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Giáo trình Bệnh cây đại cương Phần 2 GS.TS. Vũ Triệu Mân 9 10 516