Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình bệnh cây nông nghiệp

Được đăng lên bởi Mai Nguyễn
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 2035 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan

DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM - HÀ LAN
----------------------------------

BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆP
(Bài giảng cho ngành Công nghệ Rau – Hoa – Quả và Cảnh quan)

Biên soạn
TS. Hà Viết Cường

Hà Nội – 2008
Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

1

Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan

Mục lục
PHẦN I. BỆNH CÂY ĐẠI CƢƠNG…………………………….………………………….9
Chƣơng 1. Giới thiệu…………………………………………………………………….…10
1.

Đối tượng của bệnh cây học ......................................................................................... 10

2.

Tác hại của bệnh cây .................................................................................................... 10

3.

Định nghĩa bệnh cây ..................................................................................................... 11

4.

Các nhóm (loại) bệnh cây ............................................................................................. 12

5.

Phân loại bệnh cây theo tác nhân gây bệnh ................................................................... 12
5.1. Bệnh truyền nhiễm (bệnh hữu sinh): gây ra bởi các sinh vật sống và có khả năng lan
truyền. Bệnh truyền nhiễm bao gồm: ................................................................................ 12
5.2. Bệnh không truyền nhiễm (bệnh phi sinh): Gây ra bởi các yếu tố môi trường bất lợi
và không có khả năng lan truyền. ..................................................................................... 12

6.

7.

Các nhóm tác nhân (sinh vật) chính gây bệnh cây ......................................................... 13
6.1.

Nấm và vi sinh vật giống nấm............................................................................... 13

6.2.

Vi khuẩn gây bệnh cây ......................................................................................... 13

6.3.

Virus gây bệnh cây ............................................................................................... 13

6.4.

Mollicutes (Phytoplasma và Spiroplasma) ............................................................ 14

6.5.

Viroid ................................................................................................................... 14

6.6.

Tuyến trùng hại thực vật ....................................................................................... 14

Một số khái niệm về khả năng gây bệnh của vi sinh vật gây bệnh ................................. 14
7.1.

Phân loại tác nhân gây bệnh theo tính ký sinh .....
Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan
Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
1
DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM - HÀ LAN
----------------------------------
BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆP
(Bài giảng cho ngành Công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan)
Biên soạn
TS. Hà Viết Cường
Hà Nội 2008
giáo trình bệnh cây nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình bệnh cây nông nghiệp - Người đăng: Mai Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
giáo trình bệnh cây nông nghiệp 9 10 982