Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc chương 4

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
I. Các phương pháp phòng bệnh truyền nhiễm

1. Nguyên tắc chung của công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
Nguyên lý công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm là vận dụng những kiến
thức về ba pha của chu trình truyền lây mầm bệnh và các giai đoạn của quá trình sinh
dịch vào công tác thực tiễn.
Bệnh truyền nhiễm xảy ra được là do ba khâu của quá trình sinh dịch: nguồn
bệnh, các nhân tố trung gian truyền bệnh và động vật cảm thụ, và sự liên hệ giữa ba khâu
đó. Thiếu một trong ba khâu hoặc thiếu sự liên hệ giữa hai trong ba khâu đó thì dịch
không xảy ra được.
Nguồn bệnh là khâu đầu tiên và chủ yếu, là xuất phát điểm của quá trình sinh
dịch. Nhân tố trung gian truyền bệnh nối liền nguồn bệnh với cơ thể cảm thụ làm cho quá
trình sinh dịch thực hiện thuận lợi. Động vật cảm thụ là yếu tố làm cho dịch biểu hiện ra,
đồng thời nó lại biến thành nguồn bệnh làm cho quá trình sinh dịch được nhân lên, được
thúc đẩy mạnh hơn.
Trên cơ sở phân tích vai trò và sự liên hệ giữa các khâu trên, công tác phòng
chống bệnh truyền nhiễm phải nhằm thực hiện cho được việc xóa bỏ một hoặc nhiều
khâu, hoặc cắt đứt sự liên hệ giữa các khâu với nhau trong quá trình sinh dịch. Chỉ cần
cắt đứt một khâu hoặc cắt đứt sự liên hệ giữa những hai khâu, cũng đủ làm cho quá trình
sinh dịch không thực hiện được. Đó là nguyên lý cơ bản của mọi biện pháp phòng chống
bệnh. Đương nhiên, chỉ giải quyết được một cách căn bản việc đó khi nhận thức của con
người được nâng cao.
Khi chưa có dịch các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm đều nhằm đề phòng
dịch xuất hiện. Chủ chăn nuôi, chủ động vật chuyên chở phải chấp hành các yêu cầu thực
hiện các biện pháp phòng dịch được quy định trong Pháp lệnh thú y, các Nghị định thi
hành Pháp lệnh và Điều lệ phòng chống dịch bệnh cho động vật, trong đó việc xây dựng
vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức và cơ quan quản
lý nhà nước liên quan ngành chăn nuôi. Các cá nhân và tổ chức chăn nuôi động vật phải
đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật và phải chấp hành các quy định
của pháp luật về thú y đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Các tổ chức, cá
nhân có hoạt động liên quan vùng an toàn dịch bệnh động vật phải chấp hành các quy
định của pháp luật về thú y đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Chính phủ có
chương trình quốc gia về khống chế, thanh toán một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của
động vật, nhằm bảo đảm hiệu quả khống chế và thanh toán các dịch bện...
Chương 4
PHÒNG CHNG BNH TRUYN NHIM
I. Các phương pháp phòng bnh truyn nhim
1. Nguyên tc chung ca công tác phòng chng dch bnh truyn nhim
Nguyên lý công tác phòng chng dch bnh truyn nhim là vn dng nhng kiến
thc v ba pha ca chu trình truyn lây mm bnh và các giai đon ca quá trình sinh
dch vào công tác thc tin.
Bnh truyn nhim xy ra được là do ba khâu ca quá trình sinh dch: ngun
bnh, các nhân t trung gian truyn bnh và động vt cm th, và s liên h gia ba khâu
đó. Thiếu mt trong ba khâu hoc thiếu s liên h gia hai trong ba khâu đó thì dch
không xy ra được.
Ngun bnh là khâu đầu tiên và ch yếu, là xut phát đim ca quá trình sinh
dch. Nhân t trung gian truyn bnh ni lin ngun bnh vi cơ th cm th làm cho quá
trình sinh dch thc hin thun li. Động vt cm th là yếu t làm cho dch biu hin ra,
đồng thi nó li biến thành ngun bnh làm cho quá trình sinh dch được nhân lên, được
thúc đẩy mnh hơn.
Trên cơ s phân tích vai trò và s liên h gia các khâu trên, công tác phòng
chng bnh truyn nhim phi nhm thc hin cho được vic xóa b mt hoc nhiu
khâu, hoc ct đứt s liên h gia các khâu vi nhau trong quá trình sinh dch. Ch cn
ct đứt mt khâu hoc ct đứt s liên h gia nhng hai khâu, cũng đủ làm cho quá trình
sinh dch không thc hin được. Đó là nguyên lý cơ bn ca mi bin pháp phòng chng
bnh. Đương nhiên, ch gii quyết được mt cách căn bn vic đó khi nhn thc ca con
người được nâng cao.
Khi chưa có dch các bin pháp phòng bnh truyn nhim đều nhm đề phòng
dch xut hin. Ch chăn nuôi, ch động vt chuyên ch phi chp hành các yêu cu thc
hin các bin pháp phòng dch được quy định trong Pháp lnh thú y, các Ngh định thi
hành Pháp lnh và Điu l phòng chng dch bnh cho động vt, trong đó vic xây dng
vùng, cơ s an toàn dch bnh là trách nhim ca mi cá nhân, t chc và cơ quan qun
lý nhà nước liên quan ngành chăn nuôi. Các cá nhân và t chc chăn nuôi động vt phi
đăng ký xây dng vùng, cơ s an toàn dch bnh động vt và phi chp hành các quy định
ca pháp lut v thú y đối vi vùng, cơ s an toàn dch bnh động vt. Các t chc, cá
nhân có hot động liên quan vùng an toàn dch bnh động vt phi chp hành các quy
định ca pháp lut v thú y đối vi vùng, cơ s an toàn dch bnh động vt. Chính ph
chương trình quc gia v khng chế, thanh toán mt s bnh truyn nhim nguy him ca
động vt, nhm bo đảm hiu qu khng chế và thanh toán các dch bnh nguy him ca
động vt và nhng bnh t động vt lây sang người, đáp ng yêu cu xut khu động vt
và sn phm động vt, bo đảm gim dn s dch, s động vt mc bnh, tiến ti thanh
toán dch bnh. Trong vic xây dng chương trình này Chính ph có ch đạo các các b,
ngành có liên quan phi hp B Nông nghip và PTNT và B Thy sn trong vic xây
dng chương trình quc gia v khng chế, thanh toán dch bnh động vt. B Nông
nghip và PTNT và B Thy sn xây dng chương trình quc gia v khng chế, thanh
giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc chương 4 - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc chương 4 9 10 762