Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình bệnh truyền nhiễm. pdf

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 2989 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

§1. ĐỊNH NGHĨA VỀ DỊCH TỄ HỌC
1. Định nghĩa về dịch tễ học
Dịch tễ học trong tiếng Anh là epidemiology. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng
Hy lạp bao gồm: “epi” (upon) có nghĩa là dựa trên và “demos” có nghĩa là quần thể hay dân
số, là “logos” có nghĩa là môn khoa học. Với cách phân tích thuật ngữ như trên cho chúng
ta hiểu được phần nào về định nghĩa của môn học. Đó chính là môn học nghiên cứu các vấn
đề liên quan đến sức khỏe ở cấp độ quần thể.
Trước đây người ta định nghĩa dịch tễ học là môn học nghiên cứu về mối liên quan
giữa tác nhân gây bệnh, yếu tố truyền lây, môi trường và vật chủ. Đây có thể nói là định
nghĩa chung về dịch tễ nhưng chưa cho thấy sự khác biệt giữa môn học này và những môn
khoa học khác chẳng hạn như sinh thái bệnh, bệnh truyền nhiễm, sinh lý bệnh. Chính vì
vậy mà dịch tễ học hiện nay được định nghĩa rõ ràng hơn trong đó người ta nhân mạnh rõ
vai trò của thông kê sinh học trong việc xác định môi quan hệ của các yếu tố cấu thành
bệnh vừa kể trên.
Theo Last (1995) định nghĩa dịch tễ học là môn học nghiên cứu về sự phân bố, các
yếu tố liên quan đến bệnh (hoặc một trạng thái liên quan đến sức khỏe) trong một quần
thể xác định. Ứng dụng nghiên cứu của môn học này để việc kiểm soát dịch bệnh. Trong
đó các thành phần trong định nghĩa được giải thích như sau
-

Sự phân bố bao gồm phân bố theo thời gian, không gian, nhóm... của thú mang bệnh.

-

Các yếu tố liên quan (determinants): là các yếu tố như sinh lý, sinh học, môi trường,
xã hội... có thể liên quan đến bệnh. Các yếu tố này đôi khi được gọi là các yếu tố
nguy cơ (risk) và có thể nói trong dịch tễ học người ta muốn đi tìm mối liên quan
giữa các yếu tố nguy cơ và tình trạng bệnh khảo sát.

-

Bệnh (hoặc một trạng thái liên quan đến sức khỏe): là mục đích chính của nghiên
cứu dịch tễ học. Thông thường người ta hay đề cập đến bệnh, tuy nhiên mở rộng
hơn có thể nói là bất cứ tình trạng nào có liên quan đến sức khoẻ được quan tâm
khảo sát trong nghiên cứu. Trong các phần trình bày dưới đây, chúng tôi vẫn dùng
từ “bệnh” để mô tả vấn đề liên quan đến sức khỏe (đôi khi thật sự không phải là
bệnh) để ngườ đọc dễ hình dung.
Mục tiêu của dịch tễ học nhìn chúng được thể hiện thành các ý như sau
1. Xác định mức độ của bệnh trong quần thể
2. Xác định các yếu tố nguy cơ có liên quan đến khả năng có bệnh
3. Nghiên cứu về lịch sử bệnh và những tiên lượng bệnh

4. Đánh giá các phương pháp phòng trị bệnh hiện tại cũng như thử nghiệm các
phương pháp mới
5. Làm cơ sở cho việc ban hành chính sách và n...
1
Giáo trình môn Dịch tễ học – TS. Lê Thanh Hiền – ĐH Nông Lâm TpHCM
Lưu hành nội bộ
§1. ĐỊNH NGHĨA VỀ DỊCH TỄ HỌC
1. Định nghĩa về dịch tễ học
Dịch tễ học trong tiếng Anh là epidemiology. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng
Hy lạp bao gồm: “epi” (upon) có nghĩa là dựa trên và “demos” có nghĩa là quần thể hay dân
số, là “logos” có nghĩa là môn khoa học. Với cách phân tích thuật ngữ như trên cho chúng
ta hiểu được phần nào về định nghĩa của môn học. Đó chính là môn học nghiên cứu các vấn
đề liên quan đến sức khỏe ở cấp độ quần thể.
Trước đây người ta định nghĩa dịch tễ học là môn học nghiên cứu về mối liên quan
giữa tác nhân gây bệnh, yếu tố truyền lây, môi trường và vật chủ. Đây có thể nói là định
nghĩa chung về dịch tễ nhưng chưa cho thấy sự khác biệt giữa môn học này và những môn
khoa học khác chẳng hạn như sinh thái bệnh, bệnh truyền nhiễm, sinh lý bệnh. Chính vì
vậy mà dịch tễ học hiện nay được định nghĩa rõ ràng hơn trong đó người ta nhân mạnh rõ
vai trò của thông kê sinh học trong việc xác định môi quan hệ của các yếu tố cấu thành
bệnh vừa kể trên.
Theo Last (1995) định nghĩa dịch tễ học là môn học nghiên cứu về sự phân bố, các
yếu tố liên quan đến bệnh (hoặc một trạng thái liên quan đến sức khỏe) trong một quần
thể xác định. Ứng dụng nghiên cứu của môn học này để việc kiểm soát dịch bệnh. Trong
đó các thành phần trong định nghĩa được giải thích như sau
- Sự phân bố bao gồm phân bố theo thời gian, không gian, nhóm... của thú mang bệnh.
- Các yếu tố liên quan (determinants): là các yếu tố như sinh lý, sinh học, môi trường,
xã hội... có thể liên quan đến bệnh. Các yếu tố này đôi khi được gọi là các yếu tố
nguy cơ (risk) và có thể nói trong dịch tễ học người ta muốn đi tìm mối liên quan
giữa các yếu tố nguy cơ và tình trạng bệnh khảo sát.
- Bệnh (hoặc một trạng thái liên quan đến sức khỏe): là mục đích chính của nghiên
cứu dịch tễ học. Thông thường người ta hay đề cập đến bệnh, tuy nhiên mở rộng
hơn có thể nói là bất cứ tình trạng nào có liên quan đến sức khoẻ được quan tâm
khảo sát trong nghiên cứu. Trong các phần trình bày dưới đây, chúng tôi vẫn dùng
từ “bệnh” để mô tả vấn đề liên quan đến sức khỏe (đôi khi thật sự không phải là
bệnh) để ngườ đọc dễ hình dung.
Mục tiêu của dịch tễ học nhìn chúng được thể hiện thành các ý như sau
1. Xác định mức độ của bệnh trong quần thể
2. Xác định các yếu tố nguy cơ có liên quan đến khả năng có bệnh
3. Nghiên cứu về lịch sử bệnh và những tiên lượng bệnh
4. Đánh giá các phương pháp phòng trị bệnh hiện tại cũng như thử nghiệm các
phương pháp mới
5. Làm cơ sở cho việc ban hành chính sách và những quy định của cơ quan nhà
nước trong việc kiểm soát dịch bệnh
giáo trình bệnh truyền nhiễm. pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình bệnh truyền nhiễm. pdf - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
giáo trình bệnh truyền nhiễm. pdf 9 10 607