Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cây lúa

Được đăng lên bởi KiKo Gino
Số trang: 244 trang   |   Lượt xem: 4275 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
BỘ MÔN TÀI NGUYÊN CÂY TRỒNG

GIÁO TRÌNH CÂY LÚA

Biên soạn: Nguyễn Ngọc Đệ

Cần Thơ/2008

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
CỦA GIÁO TRÌNH
1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ĐỆ
Sinh năm: 22/8/1956
Cơ quan công tác:
Bộ môn: Tài nguyên cây trồng Khoa: Viện NC Phát triển ĐB
.........................................
Trường: Đại học Cần Thơ
Địa chỉ Email để liên hệ: nnde@ctu.edu.vn
2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành nào:
Nông học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Có thể dùng cho các trường nào:...............................................................................
Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm Tp. HCM, Các Đại học khác có chuyên ngành
đào tạo như trên
...................................................................................................................................
Các từ khóa (Đề nghị cung cấp 10 từ khóa để tra cứu):............................................
Giống lúa, bệnh hại lúa, sâu hại lúa, sinh lý lúa, sinh trưởng lúa, kỹ thuật canh tác
lúa, chất lượng lúa gạo, sinh thái cây lúa, bảo quản lúa gạo, chọn tạo giống lúa
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: ..............................................................
Sinh lý thực vật, Nông hóa thổ nhưỡng, Bảo vệ thực vật đại cương, Trồng trọt đại cương
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Đã xuất bản in chưa, nếu có thì Nhà xuất bản nào:...................................................
Đã xuất bản quyết định xuất bản số 720/QĐ-ĐHQGTPHCM, ngày 03/12/2008. Nhà xuất
bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
1

MỤC LỤC
THÔNG TIN TÁC GIẢ ...............................................
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
VIN NGHIÊN CU PHÁT TRIN ĐỒNG BNG SÔNG CU LONG
B MÔN TÀI NGUYÊN CÂY TRNG
GIÁO TRÌNH CÂY LÚA
Biên son: Nguyn Ngc Đệ
Cn Thơ
/
2008
giáo trình cây lúa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cây lúa - Người đăng: KiKo Gino
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
244 Vietnamese
giáo trình cây lúa 9 10 22