Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình chăn nuôi gia cầm.

Được đăng lên bởi Đại Gia Trang
Số trang: 301 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Nh»m gióp sinh viªn cã thªm tµi liÖu tham kh¶o, chóng t«i
biªn so¹n tËp tµi liÖu “Bµi gi¶ng Ch¨n nu«i gia cÇm”.
§Ó hoµn thµnh tµi liÖu nµy, chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m
¬n sù d¹y dç, nh÷ng nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp hÕt søc quý b¸u
cña nhiÒu thÕ hÖ c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong khoa Ch¨n nu«i
vµ Nu«i trång Thuû s¶n, khoa Thó y, c¸c c¸n bé nghiªn cøu,
c¸c b¹n ®ång nghiÖp, c¸c thÕ hÖ sinh viªn vµ häc viªn cao häc
mµ chóng t«i ®· cã c¬ héi ®−îc gi¶ng d¹y, nhÊt lµ c¸c anh chÞ
chñ c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i gia cÇm, c¸n bé kü thuËt, c¸c b¸c
n«ng d©n… TÊt c¶, ®ã lµ nh÷ng Ng−êi ThÇy thùc tiÔn cña
chóng t«i khi lµm c«ng t¸c khuyÕn n«ng, triÓn khai c¸c dù ¸n
trong vµ ngoµi n−íc…
Do thêi gian eo hÑp vµ tr×nh ®é h¹n chÕ, ch¾c ch¾n cßn rÊt
nhiÒu thiÕu sãt, chóng t«i mong b¹n ®äc l−îng thø vµ tiÕp tôc
®ãng gãp ý kiÕn ®Ó tËp tµi liÖu ®−îc hoµn thiÖn h¬n trong thêi
gian tíi, phôc vô kÞp thêi nhu cÇu häc tËp, nghiªn cøu cña sinh
viªn.

T¸c gi¶

1

Më ®Çu

t×nh h×nh ch¨n nu«i gμ giai ®o¹n 2001-2005
vμ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn giai ®o¹n 2006-2015
I. T×nh h×nh ngµnh ch¨n nu«i gµ giai ®äan 2001-2005
1. T×nh h×nh ch¨n nu«i
1.1. T×nh h×nh chung:
Ch¨n nu«i gµ nãi riªng vµ ch¨n nu«i gia cÇm nãi chung lµ nghÒ s¶n xuÊt truyÒn
thèng l©u ®êi vµ chiÕm vÞ trÝ quan träng thø hai trong tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh
ch¨n nu«i n−íc ta. T¨ng tr−ëng giai ®äan 2001-2005 ®¹t 2,74% vÒ sè l−îng ®Çu con,
trong ®ã giai ®äan tr−íc dÞch cóm t¨ng 9,02% vµ gi¶m trong dÞch cóm gia cÇm 6,67%.
S¶n l−îng ®Çu con ®· t¨ng tõ 158,03 triÖu con n¨m 2001 vµ ®¹t cao nhÊt vµo n¨m 2003:
185,22 triÖu con. Do dÞch cóm gia cÇm, n¨m 2004, ®µn gµ gi¶m cßn 159,23 triÖu con,
b»ng 86,2% n¨m 2003; n¨m 2005, ®µn gµ ®¹t 159,89 triÖu con, t¨ng 0,9% so víi 2004.
Ch¨n nu«i gµ chiÕm 72-73% trong tæng ®µn gia cÇm hµng n¨m (xem phô lôc).
1.2. Ph¸t triÓn trªn c¸c vïng sinh th¸i:
Ch¨n nu«i gµ ph¸t triÓn m¹nh nhÊt lµ c¸c vïng §ång b»ng s«ng Hång, §ång
b»ng s«ng Cöu Long vµ §«ng B¾c. S¶n l−îng ®Çu con cña c¸c vïng nµy n¨m 2003
t−¬ng øng lµ 50,13; 34,58 vµ 26,57 triÖu con, chiÕm 60% ®µn gµ cña c¶ n−íc. C¸c vïng
ph¸t triÓn tiÕp theo lµ §«ng Nam bé vµ B¾c Trung bé, chiÕm 26%, c¸c vïng cã s¶n
l−îng thÊp nhÊt lµ T©y B¾c vµ T©y Nguyªn, chØ chiÕm tõ 4-5% vÒ sè l−îng ®Çu con.
1.3. C¸c ph−¬ng thøc ch¨n nu«i
Ch¨n nu«i gµ cã 3 ph−¬ng thøc chÝnh:
a) Ch¨n nu«i n«ng hé nhá lÎ : ®©y lµ ph−¬ng thøc ch¨n nu«i truyÒn thèng cña n«ng
th«n ViÖt Nam. §Æc tr−ng cña ph−¬ng thøc ch¨n nu«i nµy lµ nu«i th¶ r«ng, tù t×m kiÕm
thøc ¨n vµ tËn dông phô phÈm tr...
1
Lêi nãi ®Çu
Nh»m gióp sinh viªn cã thªm tµi liÖu tham kh¶o, chóng t«i
biªn so¹n tËp tµi liÖu “Bµi gi¶ng Ch¨n nu«i gia cÇm”.
§Ó hoµn thµnh tµi liÖu nµy, chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m
¬n sù d¹y dç, nh÷ng nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp hÕt søc quý b¸u
cña nhiÒu thÕ hÖ c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong khoa Ch¨n nu«i
vµ Nu«i trång Thuû s¶n, khoa Thó y, c¸c c¸n bé nghiªn cøu,
c¸c b¹n ®ång nghiÖp, c¸c thÕ hÖ sinh viªn vµ häc viªn cao häc
mµ chóng t«i ®· cã c¬ héi ®îc gi¶ng d¹y, nhÊt lµ c¸c anh chÞ
chñ c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i gia cÇm, c¸n bé kü thuËt, c¸c b¸c
n«ng d©n… TÊt c¶, ®ã lµ nh÷ng Ngêi ThÇy thùc tiÔn cña
chóng t«i khi lµm c«ng t¸c khuyÕn n«ng, triÓn khai c¸c dù ¸n
trong vµ ngoµi níc…
Do thêi gian eo hÑp vµ tr×nh ®é h¹n chÕ, ch¾c ch¾n cßn rÊt
nhiÒu thiÕu sãt, chóng t«i mong b¹n ®äc lîng thø vµ tiÕp tôc
®ãng gãp ý kiÕn ®Ó tËp tµi liÖu ®îc hoµn thiÖn h¬n trong thêi
gian tíi, phôc vô kÞp thêi nhu cÇu häc tËp, nghiªn cøu cña sinh
viªn.
T¸c gi¶
giáo trình chăn nuôi gia cầm. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình chăn nuôi gia cầm. - Người đăng: Đại Gia Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
301 Vietnamese
giáo trình chăn nuôi gia cầm. 9 10 104