Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình chăn nuôi lợn - CHUYÊN ĐỀ 2 THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1954 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CHUYÊN ĐỀ 2
THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN
Mục tiêu
Sau khi kết thúc chuyên đề này học viên sẽ:
- Hiểu đƣợc vai trò thức ăn trong chăn nuôi lợn và các nhóm thức ăn
chính;
- Hiểu đƣợc nhu cầu dinh dƣỡng của các loại lợn ở các giai đoạn tuổi;
- Hiểu đƣợc các chất thƣờng dùng bổ sung trong thức ăn chăn nuôi; các
chất không đƣợc dùng bổ sung vào thức ăn chăn nuôi;
- Cách bảo quản và sử dụng thức ăn chăn nuôi lợn.
Nội dung chính
- Vai trò thức ăn trong chăn nuôi lợn
- Các nhóm thức ăn cho lợn
+ Nhóm thức ăn giàu năng lƣợng
+ Nhóm thức ăn giàu đạm
+ Nhóm thức ăn giàu khoáng
+ Nhóm thức ăn giàu vitamin
- Nhu cầu dinh dƣỡng của các loại lợn
+ Nhu cầu dinh dƣỡng của lợn cái hậu bị
+ Nhu cầu dinh dƣỡng của lợn nái chửa
+ Nhu cầu dinh dƣỡng của lợn nái nuôi con
- Một số chất thƣờng dùng bổ sung trong thức ăn chăn nuôi; các chất
không đƣợc dùng bổ sung vào thức ăn chăn nuôi
- Bảo quản và sử dụng thức ăn
Thời gian: 3,5-4 giờ

Nội dung chuyên đề
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênI. VAI TRÕ THỨC ĂN TRONG CHĂN NUÔI LỢN VÀ CÁC NHÓM THỨC
ĂN CHÍNH

1.1. Vai trò thức ăn trong chăn nuôi lợn
Thức ăn là nguồn cung cấp chính các chất dinh dƣỡng nhƣ năng lƣợng,
protein (các axit amin), các chất khoáng, các axit béo, vitamin để lợn sinh
trƣởng, phát triển và sản xuất. Việc thiếu hụt hoặc mất cân đối các chất dinh
dƣỡng do cung cấp từ thức ăn sẽ dẫn đến một số ảnh hƣởng đối với lợn nói
chung, lợn sinh sản nói riêng, cụ thể nhƣ sau:
- Thiếu năng lƣợng: Lợn sinh trƣởng, phát triển chậm, năng suất và chất
lƣợng sữa kém, lƣợng tinh dịch ít. Lợn con sơ sinh có khối lƣợng nhỏ.
- Thiếu protein: Lợn sinh trƣởng, phát triển chậm, tích luỹ nạc kém; năng
suất và chất lƣợng sữa, lƣợng tinh dịch ít. Lợn con sơ sinh có khối lƣợng nhỏ.
- Thiếu khoáng: Lợn con xƣơng phát triển kém, dễ bị bệnh còi xƣơng.
Lợn chửa, lợn nái nuôi con dễ bị bại liệt.
- Thiếu vitamin: Lợn nái thụ thai kém, tỷ lệ chết phôi cao, sẩy thai; Lợn
con sơ sinh giảm sức sống, dễ bị chết yểu, còi cọc, dễ mắc bệnh về thiếu máu, về
mắt, về da…
1.2. Các nhóm thức ăn chính trong chăn nuôi lợn
1.2.1. Nhóm thức ăn giàu năng lượng: Là nhóm nguyên liệu thức ăn có
giá trị năng lƣợng cao từ 2.500 – 3.000 Kcal/ kg nguyên liệu (tính theo vật chất
khô), chủ yếu cung cấp năng lƣợng cho các hoạt động nhƣ đi lại, thở, tiêu hoá
thức ăn…và góp phần tạo nên các sản phẩm (thịt, thai, sữa và tinh dịch…)
Nhóm thức ăn giàu năng lƣợng gồm có:
- Hạt ngũ cốc và sản phẩm phụ của chúng: Ngô, thóc, tấm, cám gạo…
- Các loạ...
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
CHUYÊN ĐỀ 2
THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN
Mc tiêu
Sau khi kết tc chuyên đề này hc viên s:
- Hiu đƣợc vai trò thức ăn trong chăn nuôi lợn các nhóm thức ăn
chính;
- Hiu đƣợc nhu cu dinh dƣỡng ca các loi ln các giai đoạn tui;
- Hiu đƣợc các chất thƣờng dùng b sung trong thc ăn chăn nuôi; các
chất không đƣợc dùng b sung vào thức ăn chăn nuôi;
- Cách bo qun và s dng thức ăn chăn nuôi lợn.
Ni dung chính
- Vai trò thức ăn trong chăn nuôi lợn
- Các nhóm thức ăn cho lợn
+ Nhóm thức ăn giàu năng lƣợng
+ Nhóm thức ăn giàu đạm
+ Nhóm thức ăn giàu khng
+ Nhóm thức ăn giàu vitamin
- Nhu cu dinh dƣỡng ca các loi ln
+ Nhu cầu dinh dƣỡng ca ln cái hu b
+ Nhu cầu dinh dƣỡng ca ln nái cha
+ Nhu cầu dinh dƣỡng ca ln nái nuôi con
- Mt s chất thƣờng dùng b sung trong thức ăn chăn nuôi; các chất
không đƣợc dùng b sung vào thức ăn chăn nuôi
- Bo qun và s dng thức ăn
Thi gian: 3,5-4 gi
Nội dung chuyên đề
Giáo trình chăn nuôi lợn - CHUYÊN ĐỀ 2 THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình chăn nuôi lợn - CHUYÊN ĐỀ 2 THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giáo trình chăn nuôi lợn - CHUYÊN ĐỀ 2 THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN 9 10 502