Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI TRÂU BÒ

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 5663 lần   |   Lượt tải: 49 lần
B GIÁO D C VÀ ðÀO T O
TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P I HÀ N I
PGS.TS. NGUY N XUÂN TR CH (Ch biên)
PGS.TS. MAI TH THƠM - GVC. LÊ VĂN BAN

GIÁO TRÌNH

CHĂN NUÔI TRÂU BÒ

Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------

5

Chương m ñ u
GI I THI U CHUNG V CHĂN NUÔI TRÂU BÒ
Chương m ñ u này nh m khái quát v t m quan tr ng c a ngành chăn nuôi trâu bò
trong ñ i s ng kinh t -xã h i, nh ng ñ c thù v sinh h c và sinh thái cơ b n c a trâu bò mà
con ngư i có th khai thác nh m s n xu t ra nh ng s n ph m có giá tr cao d a trên nh ng
ngu n th c ăn ít b c nh tranh nh t. M t khác, chương này cũng nh m cung c p cho sinh viên
m t t m nhìn t ng th v tình hình và xu th c a ngành chăn nuôi trâu bò trong nư c và trên
Th gi i trư c khi ñi vào nh ng v n ñ k thu t c th trong các chương sau ñó.
I. VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA C A CHĂN NUÔI TRÂU BÒ
1.1. Cung c p th c ph m
Trâu bò cung c p hai lo i th c ph m có giá tr cao ñ i v i con ngư i là th t và s a. Th t
trâu bò ñư c x p vào lo i th t ñ có giá tr dinh dư ng cao. Th t trâu béo cung c p 2558
Kcal/kg, lo i trung bình là 2080 Kcal/kg. S a ñư c x p vào lo i th c ph m cao c p vì nó
hoàn ch nh v dinh dư ng và r t d tiêu hoá. Năm 2004 toàn th gi i s n xu t trên 62 tri u t n
th t trâu bò và kho ng 620 tri u t n s a, trong ñó 80-90% t trâu bò. Trâu bò là nh ng gia súc
nhai l i có kh năng bi n th c ăn r ti n như cây c , rơm r thành hàng trăm thành ph n khác
nhau c a th t và s a. M c s ng càng ñư c c i thi n thì nhu c u c a con ngư i v th t và s a
trâu bò càng tăng lên.
1.2. Cung c p s c kéo
Trâu bò ñư c s d ng t lâu ñ i nay vào m c ñích cung c p s c kéo ñ làm ñ t ph c v
tr ng tr t. Ngoài vi c làm ñ t, trâu bò còn ñư c s d ng ñ kéo xe v n chuy n hàng hoá và
các m c ñích lao tác khác như kéo g , kéo nư c, kéo c i xay, v.v... L i th c a s c kéo trâu
bò là có th ho t ñ ng b t kỳ ñ a bàn nào và s d ng t i ña ngu n th c ăn t nhiên t i ch
và các ph ph m nông nghi p làm ngu n cung c p năng lư ng. Trâu bò t o ra s c kéo nh
năng lư ng l y t c và các ph ph m cây tr ng, mà năng lư ng trong cây c (hoá năng) l i
ñư c c ñ nh tr c ti p ngu n năng lư ng vô t n c a m t tr i thông qua quá trình quang h p.
Do v y, s d ng s c kéo c a trâu bò giúp tránh ñư c các cu c kh ng ho ng gây ra b i các
ngu n năng lư ng hoá th ch ñang ñư c khai thác c n ki t d n. Th c t v i t c ñ tăng giá
d u ngày càng tăng cao như hi n nay thì s c kéo c a trâu bò l i tr nên có nhi u ưu th so v i
s c kéo cơ gi i và vi c khai thác trâu bò cày k...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
5
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I HÀ NI
PGS.TS. NGUYN XUÂN TRCH (Ch biên)
PGS.TS. MAI TH THƠM - GVC. LÊ VĂN BAN
GIÁO TRÌNH
CHĂN NUÔI TRÂU BÒ
GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI TRÂU BÒ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI TRÂU BÒ - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI TRÂU BÒ 9 10 85