Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình chính sách nông nghiệp

Được đăng lên bởi hongha2011
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 6008 lần   |   Lượt tải: 13 lần
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi

CHñ BI£N: GS.TS Ph¹m V©n §×nh

TS.Dương Văn Hiểu; Ths. Nguyễn Phượng Lê

Gi¸o tr×nh

chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp

Hµ Néi, 2008

LỜI NÓI ðẦU
ðể ñáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu môn Chính sách nông nghiệp cho sinh
viên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Bộ môn Phát triển nông thôn
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội cho tái xuất bản cuốn giáo trình Chính sách nông
nghiệp, có bổ sung, cặp nhật kiến thức mới.
Giáo trình do tập thể giáo viên môn học Chính sách nông nghiệp của Bộ môn Phát
triển nông thôn biên soạn và ñược phân công soạn thảo như sau:
GS.TS. Phạm Vân ðình chủ biên và soạn thảo các chương 2 và 4.
TS. Dương Văn Hiểu soạn thảo các chương 1 và 5.
ThS. Nguyễn Phượng Lê soạn thảo chương 3.
Chính sách nông nghiệp là một môn học ñòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp và chuyên
sâu về lý luận và thực tế, mặc dù ñã rất cố gắng nhưng việc biên soạn không tránh khỏi khiếm
khuyết. Vì vậy, chúng tôi kính mong nhận ñược sự góp ý của ñộc giả và ñồng nghiệp.
Mọi góp ý xin gửi về Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông
thôn, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
Xin trân trọng cám ơn!
Hà Nội, tháng 11 năm 2008
Bộ môn Phát triển nông thôn

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Chính sách Nông nghiệp ……………………………..1

Chương 1. NHẬP MÔN
Chương này tập trung giải quyết các vấn ñề có tính chất chung nhất, chủ yếu là sự cần
thiết về can thiệp của Chính phủ ñối với nền kinh tế, trong ñó ñặc biệt nhấn mạnh lý do ñối với
nông nghiệp; bản chất của chính sách kinh tế nói chung và vận dụng vào nông nghiệp; hệ thống
văn bản chính sách ở Việt Nam. Từ ñó giúp cho người học thấy dược ñối tượng, nhiệm vụ, nội
dung và phương pháp nghiên cứu môn học.
1.1. SỰ CẦN THIẾT VỀ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ ðỐI VỚI NỀN KINH
TẾ
1.1.1. Các mô hình tổ chức kinh tế
- Mô hình kinh tế thị trường tự do: ðây là mô hình kinh tế sản xuất hàng hoá phát triển ở
trình ñộ cao, khi tất cả các quan hệ kinh tế trong quá trình tái sản xuất xã hội ñều ñược tiền tệ hoá.
ðặc trưng cơ bản của mô hình này là sự phân bổ, sử dụng nguồn lực và sản phẩm tạo ra ñược
quyết ñịnh bởi từng hộ, từng doanh nghiệp, từng cá nhân.
Ưu ñiểm của kinh tế thị trường tự do là tính năng ñộng và sự thích nghi cao, khả năng
tự ñiều chỉnh lớn... nên ñã ñẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung sản xuất và phân công lao
ñộng xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ về trình ñộ xã hội hoá và chuyên môn hoá sản xuất ñã
làm cho sản xuất hàng hoá phát triển gắn liền v...
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi
CHñ BI£N: GS.TS Ph¹m V©n §×nh
TS.Dương Văn Hiu; Ths. Nguyn Phượng Lê
Gi¸o tr×nh
chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp
Hµ Néi, 2008
giáo trình chính sách nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình chính sách nông nghiệp - Người đăng: hongha2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
giáo trình chính sách nông nghiệp 9 10 7