Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp

Được đăng lên bởi duyhieu04
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 12773 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm
đóng hộp

By:
ThS. Lê Mỹ Hồng

Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm
đóng hộp

By:
ThS. Lê Mỹ Hồng

Online:
< http://cnx.org/content/col10811/1.1/ >

CONNEXIONS
Rice University, Houston, Texas

This selection and arrangement of content as a collection is copyrighted by ThS. Lê Mỹ Hồng. It is licensed under
the Creative Commons Attribution 3.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Collection structure revised: July 30, 2009
PDF generated: February 5, 2011
For copyright and attribution information for the modules contained in this collection, see p. 109.

Table of Contents
1 Quá trình chế biến sơ bộ nguyên liệu bằng cơ học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Quá tình chế biến sơ bộ nguyên liệu bằng nhiệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3 Quá trình cho sản phẩm vào bao bì - bài khí - ghép kín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4 Cơ sở của quá trình thanh trùng đồ hộp thực phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5 Quá trình bảo ôn - đóng gói đồ hộp thực phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6 Kỹ thuật chế biến đồ hộp quả nước đường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7 Kỹ thuật chế biến đồ hộp nước quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8 Kỹ thuật chế biến đồ hộp mứt quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
9 Kỹ thuật chế biến đồ hộp cá – thịt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

iv

Chương 1

Quá trình chế biến sơ bộ nguyên liệu
bằng cơ học
1

1.1 CHẦN, HẤP, ĐUN NÓNG NGUYÊN LIỆU
1.1.1 Khái quát
- Trong quá trình ...
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm
đóng hộp
By:
ThS. Mỹ Hồng
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp - Người đăng: duyhieu04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp 9 10 439