Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình đánh giá đất đai

Được đăng lên bởi duyenkhoadia
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 3412 lần   |   Lượt tải: 3 lần
giới thiệu một số cách đánh giá đất đai
i
MC LC
TA
M ĐU
Chương I:TNG QUAN V ĐÁNH GIÁ ĐT ĐAI 1
1.1 KHÁI NIM V ĐÁNH GIÁ ĐT ĐAI 1
1.1.1 Khái ni
m và s cn thiết ca đánh giá đt đai 1
1.1.2 M
c tiêu ca đánh giá đt đai 2
1.1.3 Ph
ương pháp đánh giá đt đai trc tiếp và gián tiếp 3
1.1.4
Đánh giá đt đai vi các yếu t kinh tế - xã hi và môi trưng 4
1.2 MT S NGHIÊN CU V ÐÁNH GIÁ ÐT ÐAI 4
1.2.1 Nhng nghiên cu cho mục tiêu bo v môi trưng và 4
s
n xut nông nghip
1.2.2 Nhng nghiên cu đánh giá đt đai cho mục tiêu bo v 5
môi trưng và li nhun
1.3 CÁC HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ - PHÂN HẠNG THÍCH NGHI 8
ĐẤT ĐAI KHÔNG THEO FAO
1.3.1 Phân hng kh năng đt đai USDA, 1961 8
1.3.2 Phân h
ng kh năng đt đai USDA và nhng điu kc vi quc tế 10
1.3.3 Phân h
ng đt đai USBR cho tưi, 1953 12
1.4 PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ ĐT ĐAI CA FAO (1976) 12
1.4.1 Mc đích 12
1.4.2 Qui trình
đánh giá đt đai 13
1.4.3 Ngun lý
đánh giá đt đai 15
1.4.4 M
c đ chi tiết và t l kho sát cho đánh giá đt đai 16
1.4.4 Ph
ương pháp cho đánh giá đt đai 17
Chương II: ĐT ĐAI VÀ ĐƠN V BN Đ ĐT ĐAI 19
2.1 KHÁI NIM V ĐT ĐAI 19
2.2 ĐT ĐAI: ĐC TÍNH ĐT ĐAI-CHT LƯNG ĐT ĐAI 20
2.2.1 Đc tính đt đai 20
2.2.2 Ch
t lưng đt đai 21
2.2.3 M
i liên h gia đc tính đt đai và cht lưng đt đai 25
2.2.4 Đơn v đt đai - bn đ đơn v đt đai và đơn v 26
đánh giá đt đai
2.2.5 Chn la gia cht lưng đt đai và đc tính đt đai 35
nh
ư là cơ scho đánh giá đt đai
giáo trình đánh giá đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình đánh giá đất đai - Người đăng: duyenkhoadia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
giáo trình đánh giá đất đai 9 10 112