Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN

Được đăng lên bởi Uchiha Itati
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 4263 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA THỦY SẢN

GIÁO TRÌNH

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN

BIÊN SOẠN

TS. TRẦN THỊ THANH HIỀN

CẦN THƠ – 2004

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
CỦA GIÁO TRÌNH
1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
Họ và tên: Trần Thị Thanh Hiền
Sinh năm: 1965
Cơ quan công tác:
Bộ môn:Dinh dưỡng và CBTS Khoa: Thủy Sản
Trường: Đại học Cần Thơ............................
Địa chỉ Email để liên hệ: ttthien@ctu.edu.vn
2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành nào: Nuôi trồng thủy sản, Nông
học, Quản lý Nghề cá, Bệnh học Thủy Sản, Sinh kỹ thuật Nông nghiệp
Có thể dùng cho các trường nào: Cao Đẳng, Đại học
Các từ khóa (Đề nghị cung cấp 10 từ khóa để tra cứu): Dinh dưỡng thủy sản , Thức
ăn thủy sản, Thủy sản, nhu cầu dinh dưỡng, chế biến thức ăn, nhu cầu protein, nhu cầu
lipd, nhu cầu carbohydrat, nhu cầu vitamin, nhu cầu khoáng.
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: sinh hóa, hóa phân tích, hình thái giải
phẫu tôm cá, Sinh lý động vật thủy sinh.
Đã xuất bản in chưa, nếu có thì Nhà xuất bản nào: Chưa

MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................................1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THUỶ SẢN ..............................6
Mục tiêu môn học........................................................................................................................6
Nội dung môn học .......................................................................................................................6
1. KHÁI NIỆM VỀ DINH DƯỠNG THỨC ĂN .......................................................................6
1.1. Dinh dưỡng:......................................................................................................................6
1.2. Thức ăn:............................................................................................................................7
2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DINH DƯỠNG HỌC THUỶ SẢN: .....................8
3. MỐI QUAN HỆ GIỮA THUỶ SẢN VÀ DINH DƯỠNG.....................................................9
4. VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI NGHỀ NUÔI THỦY SẢN: .......................................9
5. ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CƠ BẢN CỦA ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN ............................10
6. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRONG NUÔI THỦY SẢN: ..........................................11
6.1 Môi trường sống của các đối tượng nuôi thủy sản là nước: .......................................
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA THY SN
GIÁO TRÌNH
DINH DƯỠNG VÀ THC ĂN THY SN
BIÊN SON
TS. TRN TH THANH HIN
CN THƠ – 2004
GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN - Người đăng: Uchiha Itati
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN 9 10 761