Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình giống vật nuôi

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 2106 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đặng Vũ Bình

GIÁO TRÌNH GIỐNG VẬT NUÔI

 2008.

Môc lôc
Më ®Çu
Ch−¬ng I: Kh¸i niÖm vÒ gièng vµ c«ng t¸c gièng vËt nu«i
1. Kh¸i niÖm vÒ gièng vµ ph©n lo¹i gièng vËt nu«i
1.1. Kh¸i niÖm vÒ vËt nu«i
1.2. Kh¸i niÖm vÒ gièng, dßng vËt nu«i
1.3. Ph©n lo¹i gièng vËt nu«i
2. Giíi thiÖu mét sè gièng vËt nu«i phæ biÕn ë n−íc ta
2.1. C¸c gièng vËt nu«i ®Þa ph−¬ng
2.2. C¸c gièng vËt nu«i chñ yÕu nhËp tõ n−íc ngoµi
3. Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c gièng trong ch¨n nu«i
3.1. Kh¸i niÖm vÒ c«ng t¸c gièng vËt nu«i
3.2. ý nghÜa cña c«ng t¸c gièng trong ch¨n nu«i
4. C¬ së sinh häc cña c«ng t¸c gièng
5. C©u hái vµ bµi tËp ch−¬ng 1
Ch−¬ng II: Chän gièng vËt nu«i
1. Kh¸i niÖm vÒ tÝnh tr¹ng
2. Nh÷ng tÝnh tr¹ng c¬ b¶n cña vËt nu«i
2.1. TÝnh tr¹ng vÒ ngo¹i h×nh
2.2. TÝnh tr¹ng vÒ sinh tr−ëng
2.3. C¸c tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng s¶n phÈm
2.4. C¸c ph−¬ng ph¸p m« t¶, ®¸nh gi¸ c¸c tÝnh tr¹ng sè l−îng
2.5. ¶nh h−ëng cña di truyÒn vµ ngo¹i c¶nh ®èi víi c¸c tÝnh tr¹ng
sè l−îng
3. Chän gièng vËt nu«i
3.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ chän gièng vËt nu«i
3.2. Chän läc c¸c tÝnh tr¹ng sè l−îng
4. C¸c ph−¬ng ph¸p chän gièng vËt nu«i
4.1. Chän läc vËt gièng
4.2. Mét sè ph−¬ng ph¸p chän gièng trong gia cÇm
5. Lo¹i th¶i vËt gièng
6. C©u hái vµ bµi tËp ch−¬ng II
Ch−¬ng III: Nh©n gièng vËt nu«i

Trang
4

6
7
9
10
11
18
28
28
29
29
30

31
32
32
35
38
43
45
46
46
55
62
62
65
68
68

1

1. Nh©n gièng thuÇn chñng
1.1. Kh¸i niÖm
1.2. Vai trß t¸c dông cña nh©n gièng thuÇn chñng
1.3. HÖ phæ
1.4. HÖ sè cËn huyÕt
1.5. Nh©n gièng thuÇn chñng theo dßng
2. Lai gièng
2.1. Kh¸i niÖm
2.2. Vai trß t¸c dông cña lai gièng
2.3. ¦u thÕ lai
2.4. C¸c ph−¬ng ph¸p lai gièng
3. C©u hái vµ bµi tËp ch−¬ng III

71
71
72
74
77
78
78
78
78
81
90

Ch−¬ng IV: HÖ thèng tæ chøc trong c«ng t¸c gièng vËt nu«i
1. HÖ thèng nh©n gièng vËt nu«i
2. HÖ thèng s¶n xuÊt con lai
3. Mét sè biÖn ph¸p c«ng t¸c gièng
3.1. Theo dâi hÖ phæ
3.2. LËp c¸c sæ, phiÕu theo dâi
3.3. §¸nh sè vËt nu«i
3.4. LËp sæ gièng
4. C©u hái «n tËp ch−¬ng IV

92
93
97
97
98
98
99
100

Ch−¬ng V: B¶o tån nguån gen vËt nu«i vµ ®a d¹ng sinh häc
1. T×nh h×nh chung
2. Kh¸i niÖm vÒ b¶o tån nguån gen vËt nu«i
3. Nguyªn nh©n b¶o tån nguån gen vËt nu«i
4. C¸c ph−¬ng ph¸p b¶o tån nguån vµ l−u gi÷ quü gen vËt nu«i
5. §¸nh gi¸ møc ®é ®e do¹ tiÖt chñng
6. VÊn ®Ò b¶o tån nguån gen vËt nu«i ë n−íc ta
7. C©u hái vµ bµi tËp ch−¬ng V

101
102
102
103
104
105
111

C¸c bµi thùc hµnh
Bµi 1: Quan s¸t, nhËn d¹ng ngo¹i h×nh c¸c gièng vËt nu«i
Bµi 2: Theo dâi, ®¸nh gi...
Đặng Vũ Bình
GIÁO TRÌNH GING VT NUÔI
WWW.THUQUAN.NET, 2008.
Giáo trình giống vật nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình giống vật nuôi - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
Giáo trình giống vật nuôi 9 10 915