Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình máy và thiết bị thực phẩm

Được đăng lên bởi ngothihoa18894-gmail-com
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§¹i häc c«ng nghiÖp tp hcm
ViÖn C«ng nghÖ Sinh häc vµ Thùc phÈm
Bé m«n Thñy s¶n, sóc s¶n
-----------

Bµi gi¶ng:

M¸y vµ thiÕt bÞ thùc phÈm
(thay thế môn thực hành Vật lý thực phẩm)

Ng−êi biªn so¹n : D−¬ng V¨n Tr−êng

TP Hå ChÝ Minh, th¸ng 4 n¨m 2012

1

Giíi thiÖu
Ngµnh c«ng nghÖ chÕ biÕn thùc phÈm cã nguån gèc lÞch sö khi thùc phÈm ®−îc chÕ
biÕn ®Ó chèng l¹i sù ph¸ ho¹i cña ®éng vËt gÆm nhÊm, ®Ó t¨ng gi¸ trÞ cña thùc phÈm. VÝ
dô nh− ngò cèc ®−îc sÊy kh« ®Ó kÐo dµi thêi gian b¶o qu¶n, thÞt khi n−íng lªn sÏ t¨ng
h−¬ng vÞ cña nã. C¸c thiÕt bÞ chÕ biÕn ®−îc ph¸t triÓn ®Ó gi¶m thêi gian còng nh− lao
®éng cña ph−¬ng ph¸p chÕ biÕn thñ c«ng nh− søc giã, søc n−íc vµ søc kÐo cña ®éng vËt
®· ®−îc sö dông trong c¸c nhµ m¸y xay x¸t ngò cèc. Qu¸ tr×nh chÕ biÕn sinh häc ®Çu tiªn
®−îc thùc hiÖn ë Ai cËp víi c¸c s¶n phÈm lªn men lµ ph« mai vµ r−îu vang. Trong mét
kho¶ng thêi gian dµi, c¸c ph−¬ng ph¸p nµy chØ ®−îc sö dông ë møc ®é gia ®×nh ®Ó phôc
vô c¸c nhu cÇu c¬ b¶n cña gia ®×nh. Tuy nhiªn khi x· héi ph¸t triÓn, xu h−íng chuyªn
m«n hãa còng nh− th−¬ng m¹i ph¸t triÓn, c¸c ph−¬ng ph¸p nµy lµ tiÒn th©n cho nÒn c«ng
nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm hiÖn nay.
ë c¸c n−íc «n ®íi, c¸c kü thuËt chÕ biÕn thùc phÈm ®−îc ph¸t triÓn qua c¸c thÕ hÖ
nh»m dù tr÷ thùc phÈm trong nh÷ng th¸ng mïa ®«ng l¹nh gi¸ còng nh− nh÷ng khi kh«ng
cã s½n thùc phÈm. Sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phè vµ thÞ trÊn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t
triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p b¶o qu¶n thùc phÈm nh»m vËn chuyÓn chóng tõ n¬i n«ng th«n xa
x«i ®Õn c¸c thµnh phè ®«ng d©n c−. Trong thÕ kû 19, s¶n xuÊt quy m« lín ®· ®−îc tiÕn
hµnh ë mét sè nhµ m¸y nh»m s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu nh− tinh bét, ®−êng,
b¬ vµ s¶n phÈm b¸nh n−íng. Nh÷ng mÎ s¶n xuÊt nµy ®¬n thuÇn chØ dùa vµo truyÒn thèng
vµ kinh nghiÖm chø kh«ng dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ thµnh phÇn cña thùc phÈm
hoÆc nh÷ng biÕn ®æi trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn. Cho ®Õn cuèi thÕ kû 19, sù hiÓu biÕt khoa
häc ®· b¾t ®Çu thay ®æi nÒn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thùc phÈm dùa trªn kinh nghiÖm sang
nÒn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt dùa trªn khoa häc vµ ®iÒu nµy ®· kÐo dµi cho ®Õn tËn ngµy nay.
TÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm lµ sù kÕt hîp cña c¸c c«ng ®o¹n nh»m lµm
biÕn ®æi nguyªn liÖu ban ®Çu thµnh s¶n phÈm cuèi cïng. Mçi c«ng ®o¹n ®Òu cã nh÷ng t¸c
dông cô thÓ, x¸c ®Þnh ®−îc còng nh− dù ®o¸n ®−îc lªn thùc phÈm. Mét quy tr×nh bao gåm
mét nhãm c¸c c«ng ®o¹n. Sù kÕt hîp còng nh− thø tù cña c¸c c«ng ®o¹n sÏ quyÕt ®Þnh
tÝnh chÊt cña s¶n phÈm cuèi cïng.
ë c¸c n−íc c«ng nghiÖp, thÞ tr−êng c...
1
§¹i häc c«ng nghiÖp tp hcm
ViÖn C«ng nghÖ Sinh häc vµ Thùc phÈm
Bé m«n Thñy s¶n, sóc s¶n
- - - - - - - - - - -
Bµi gi¶ng:
M¸y vµ thiÕt bÞ thùc phÈm
(thay thế môn thc hành Vt lý thc phm)
Ng−êi biªn so¹n : D−¬ng V¨n Tr−êng
TP Hå ChÝ Minh, th¸ng 4 n¨m 2012
giáo trình máy và thiết bị thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình máy và thiết bị thực phẩm - Người đăng: ngothihoa18894-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
giáo trình máy và thiết bị thực phẩm 9 10 559