Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình MLTN: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Được đăng lên bởi vietbwaco
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2913 lần   |   Lượt tải: 2 lần
COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG
TAÀM NHÌN XANH

GREE

GREEN EYE ENVIRONMENT

Tel: (08)5150181
Fax: (08)8114594
www.gree-vn.com

CHÖÔNG 2
NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC
2.1 QUY HOAÏCH MAËT BAÈNG VAØ TÌNH HÌNH XAÂY DÖÏNG
Naém ñöôïc baûn ñoà quy hoaïch trong ñoù theå hieän roõ raøng daân cö vaø coâng nghieäp, baûn ñoà naøy
ñöôïc caùc caáp coù thaåm quyeàn duyeät. Treân baûn ñoà phaûi theå hieän roõ bieân giôùi, cô sôû roõ raøng ñeå
tính dieän tích, maät ñoä daân, toác ñoä phaùt trieån trong töông lai caû veà daân cö vaø coâng nghieäp, bieát
ñöôïc caùc khu phuïc vuï coâng coäng, theå hieän roõ ñöôøng xaù giao thoâng.
Am hieåu caùc taøi lieäu veà khí töôïng, nhieät ñoä, ñoä aåm, löôïng möa trung bình trong naêm, naém
ñöôïc caùc taøi lieäu veà ñòa chaát thuûy vaên, cao trình (chuù yù soâng ñeå xaû nöôùc trong phaïm vi thieát
keá, löu löôïng nöôùc soâng muøa kieät vaø muøa möa, toác ñoä vaø chieàu saâu cuûa doøng soâng, chính xaùc
ñeán 95%, haøm löôïng chaát lô löûng, noàng ñoä oxy hoøa tan, khoaûng caùch töø ñieåm xaû ñeán nôi duøng
nöôùc). Tyû leä cuûa baûn ñoà quy hoaïch 1:5000 - 1:10000, caùc möùc caùch nhau 1 m, ñòa hình baèng
phaúng, caùch nhau 0,5-0,25 m. Ngoaøi ra coøn coù baûn ñoà phaùt trieån töông lai cuûa thaønh phoá vôùi tyû
leä 1:25000 ñeå quyeát ñònh vò trí traïm xöû lyù nöôùc thaûi.
Thöïc teá xaây döïng cho thaáy ña soá thaønh phoá lôùn ñeàu phaùt trieån töø thaønh phoá nhoû, do vaäy thaønh
phoá môùi phaûi noùi roõ hieän traïng cuûa thaønh phoá cuõ, noùi roõ caùc ñöôøng oáng: caùp ñieän ngaàm, ñöôøng
oáng caáp khí, caáp nöôùc, ñaëc bieät ñoái vôùi heä thoáng oáng nöôùc cuõ phaûi coù baûn veõ maët baèng vaø maët
caét doïc.
2.2 THÔØI HAÏN TÍNH TOAÙN VAØ TRÌNH TÖÏ XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC
2.2.1 Thôøi Haïn Tính Toaùn
Ñònh nghóa: Thôøi haïn tính toaùn laø thôøi haïn duøng ñeå tính toaùn heä thoáng thoaùt nöôùc cho tôùi khi
thaønh phoá hoaëc khu coâng nghieäp phaùt trieån tôùi möùc ñoä môû roäng hoaøn toaøn maø HTTN khoâng
phaûi caûi taïo, thöôøng laáy töø 20-30ê naêm.
Heä thoáng thoaùt nöôùc laø coâng trình ngaàm, voán ñaàu tö caây döïng lôùn, vieäc caûi taïo gaëp nhieàu khoù
khaên vaø toán keùm veà kinh phí, khoâng nhöõng theá coøn aûnh höôûng ñeán coâng trình treân maët ñaát neân
khoâng deã daøng caûi taïo trong 5-10 naêm.
2.2.2 Trình Töï Xaây Döïng
Trình töï xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc thöôøng qua 3 giai ñoaïn:
TS: Nguyeãn Trung Vieät
TS: Traàn Thò Myõ Dieäu
© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình MLTN: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC - Người đăng: vietbwaco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo Trình MLTN: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 9 10 558