Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình môn môi trường và con người

Được đăng lên bởi pt09k2
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 17013 lần   |   Lượt tải: 42 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
TS. NGUYỄN VĂN THẮNG (chủ biên) - TS. LÊ ĐÌNH THÀNH
ThS. NGUYỄN VĂN SỸ - ThS. PHẠM THỊ NGỌC LAN - ThS. PHẠM HỒNG NGA

MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI – 2002
5

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1

MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI HỌC................... 10

1.1. Môi trường và khoa học môi trường............................................................. 10
1.1.1. Môi trường................................................................................................ 10
1.1.2. Các thành phần của môi trường............................................................. 11
1.1.3. Yếu tố môi trường.................................................................................... 15
1.1.4. Vai trò của môi trường đối với con người ............................................. 15
1.1.5. Khoa học môi trường............................................................................... 18
1.2. Đại cương về sinh thái học ............................................................................. 19
1.2.1. Khái niệm về sinh thái học ...................................................................... 19
1.2.2. Ý nghĩa, nhiệm vụ của sinh thái học ...................................................... 20
1.3. Hệ sinh thái...................................................................................................... 21
1.3.1. Khái niệm chung ..................................................................................... 21
1.3.2. Sự trao đổi vật chất trong hệ sinh thái................................................... 24
1.3.3. Cấu trúc dinh dưỡng của hệ sinh thái.................................................... 25
1.3.4. Các vòng tuần hoàn vật chất (chu trình sinh địa hoá) ......................... 30
1.3.5. Hệ sinh thái nước .................................................................................... 34
1.3.6. Sự phát triển của hệ sinh thái ................................................................ 35
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1.......................................................................... 40
CHƯƠNG 2 CON NGƯỜI TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG ...................... 41
2.1. Con người với môi trường trên trái đất........................................................ 41
2.1.1. Con người trên trái đất............................................................................ 41
2.1.2. Tác động của con người tới môi trường................................................. 41
2.2. Dân số và áp lực của gia tăng dâ...
5
TRƯỜNG ĐẠI HC THY LI
TS. NGUYN VĂN THNG (ch biên) - TS. LÊ ĐÌNH THÀNH
ThS. NGUYN VĂN S - ThS. PHM TH NGC LAN - ThS. PHM HNG NGA
MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NI – 2002
giáo trình môn môi trường và con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình môn môi trường và con người - Người đăng: pt09k2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
giáo trình môn môi trường và con người 9 10 195