Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình nuôi trâu bò thịt

Được đăng lên bởi mesa-songvuong
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BӜ NÔNG NGHӊP VÀ PHÁT TRIӆN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH MÔ ĈUN
NUÔI TRÂU, BÒ THӎT
MÃ SӔ : MĈ O4
NGHӄ: NUÔI VÀ PHÒNG, TRӎ BӊNH TRÂU, BÒ
Trình ÿӝ : Sѫ cҩp nghӅ

HÀ NӜI – 2011

1
TUYÊN BӔ BҦN QUYӄN

Tài liӋu này thuӝc loҥi sách giáo trình nên các nguӗn thông tin có thӇ ÿѭӧc
phép dùng nguyên bҧn hoһc trích dүn dùng cho các mөc ÿích vӅ ÿào tҥo và tham
khҧo.
Mӑi mөc ÿích khác mang tính lӋch lҥc hoһc sӱ dөng vӟi mөc ÿích kinh
doanh thiӃu lành mҥnh sӁ bӏ nghiêm cҩm.
Mã tài liӋu: MĈ 04

2
LӠI GIӞI THIӊU
Xuҩt phát tӯ nhu cҫu phát triӇn ngành chăn nuôi theo hѭӟng công nghiӋp
cӫa nѭӟc ta trong thӡi gian tӟi. ĈӇ ÿáp ӭng ÿѭӧc nhu cҫu ÿó, nhӳng ngѭӡi tham
gia vào hoҥt ÿӝng chăn nuôi ÿѭӧc huҩn luyӋn ÿӇ hӑ có nhӳng kiӃn thӭc, kӻ năng
và thái ÿӝ cҫn thiӃt. Trѭӡng Ĉҥi hӑc Nông Lâm Bҳc Giang ÿѭӧc sӵ phân công
cӫa Bӝ Nông nghiӋp và Phát triӇn Nông thôn ÿã tiӃn hành xây dӵng chѭѫng trình
dҥy nghӅ sѫ cҩp nghӅ “Nuôi và phòng, tr͓ b͏nh cho trâu, bò”.
Chѭѫng trình ÿѭӧc xây dӵng dӵa trên cѫ sӣ phân tích nghӅ theo phѭѫng
pháp DACUM và cҩu trúc Mô ÿun. KiӃn thӭc, kӻ năng cӫa nghӅ ÿѭӧc tích hӧp
vào các bài. Mӛi bài bao gӗm nhӳng nӝi dung tích hӧp có liên quan chһt chӁ vӟi
nhau nhҵm hѭӟng tӟi hình thành nhӳng năng lӵc cӫa ngѭӡi hӑc.
Ĉây là chѭѫng trình chӫ yӃu phөc vө cho ÿӕi tѭӧng hӑc là nhӳng ngѭӡi có
nhu cҫu ÿào tҥo ( nông dân) nhѭng không có ÿiӅu kiӋn ÿӃn các cѫ sӣ ÿào tҥo
chính quy, hӑ có trình ÿӝ hӑc vҩn thҩp. Vì vұy viӋc ÿào tҥo diӉn ra vӟi thӡi gian
ngҳn, tҥi cӝng ÿӗng, hình thӭc gӑn nhҽ phù hӧp vӟi ÿiӅu kiӋn và hoàn cҧnh cӫa
hӑc viên.
ViӋc xây dӵng mӝt chѭѫng trình dҥy nghӅ sѫ cҩp ӣ nѭӟc ta nói chung còn
mӟi mҿ. Vì vұy chѭѫng trình còn nhiӅu hҥn chӃ và thiӃu sót, tұp thӇ các tác giҧ
mong muӕn sӵ ÿóng góp cӫa các bҥn ÿӗng nghiӋp ÿӇ chѭѫng trình hoàn thiӋn
hѫn.

Hà N͡i, ngày

tháng

năm 2011

Xin trân trӑng cҧm ѫn!
Chӫ biên

T.S. NguyӉn Trӑng Kim

3
MӨC LӨC
LӠI GIӞI THIӊU ....................................................................................................................... 2
MӨC LӨC ................................................................................................................................... 3
MÔ ĈUN: NUÔI TRÂU, BÒ THӎT .......................................................................................... 5
Giӟi thiӋu mô ÿun ................................................................................................................... 5
Bài 1: Xác ÿӏnh ÿiӅu kiӋn chăn nuôi trâu, bò thӏt........................................................
BӜ NÔNG NGHӊP VÀ PHÁT TRIӆN NÔNG THÔN
GIÁO TRÌNH MÔ ĈUN
NUÔI TRÂU, BÒ THӎT
MÃ SӔ : MĈ O4
NGHӄ: NUÔI VÀ PHÒNG, TRӎ BӊNH TRÂU, BÒ
Trình ÿӝ : Sѫ cҩp nghӅ
HÀ NӜI – 2011
giáo trình nuôi trâu bò thịt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình nuôi trâu bò thịt - Người đăng: mesa-songvuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
giáo trình nuôi trâu bò thịt 9 10 123