Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình sinh thái nông nghiệp

Được đăng lên bởi Phạm Thị Lộc
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

PGS. TS TrÇn ®øc Viªn
(Chñ biªn)

TS Ph¹m V¨n Phª - ThS Ng« ThÕ ¢n

Sinh th¸i häc
N«ng nghiÖp
(Gi¸o tr×nh Cao ®¼ng s− ph¹m)
XuÊt b¶n lÇn thø hai, cã söa ch÷a vµ bæ sung

Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc
hµ néi - 2004

Më ®Çu
Trong vµi thËp niªn gÇn ®©y, ng−êi ta nãi nhiÒu ®Õn Sinh th¸i häc n«ng nghiÖp,
®Õn viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp sinh th¸i. Trong s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp, ng−êi ta kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc ®¹t n¨ng suÊt cao trªn mét ®¬n vÞ diÖn
tÝch, mµ cßn quan t©m ngµy mét nhiÒu h¬n ®Õn n¨ng suÊt trªn mét ®¬n vÞ lao ®éng vµ
n¨ng suÊt trªn mét ®¬n vÞ ®Çu t−; ®ång thêi, ng−êi ta cßn quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn mét
nÒn n«ng nghiÖp cã tÝnh bÒn v÷ng - n«ng nghiÖp sinh th¸i, ë ®ã s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
kh«ng chØ v−¬n tíi cung cÊp ®Çy ®ñ n«ng s¶n an toµn víi chÊt l−îng cao mµ cßn gãp
phÇn quan träng vµo viÖc g×n gi÷ vµ hoµn thiÖn m«i tr−êng sèng cña con ng−êi.
N«ng nghiÖp sinh th¸i lµ nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu dùa vµo viÖc ph¸t
huy vµ sö dông hîp lÝ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, phï hîp víi hoµn c¶nh vµ nguån
lùc cña ng−êi s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®−îc mét møc n¨ng suÊt nµo ®ã trong khi h¹n chÕ tíi
møc thÊp nhÊt nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn m«i tr−êng. Cuèn gi¸o tr×nh Sinh th¸i häc
n«ng nghiÖp nµy ra m¾t b¹n ®äc víi môc ®Ých chung lµ gãp phÇn x©y dùng nh÷ng c¬
së khoa häc cho ®Þnh h−íng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp sinh th¸i-n«ng nghiÖp bÒn v÷ng.
Môc tiªu cô thÓ cña cuèn gi¸o tr×nh nµy lµ cung cÊp cho c¸c thµy, c« gi¸o vµ c¸c gi¸o
sinh cña c¸c tr−êng Cao ®¼ng S− ph¹m trong c¶ n−íc nh÷ng kiÕn thøc vÒ Sinh th¸i häc
øng dông trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®Ó sau nµy trªn c−¬ng vÞ c«ng t¸c cña m×nh, hä
sÏ gãp phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng tõ ®ã n©ng cao chÊt
l−îng cuéc sèng cho con ng−êi, vµ lµm m«i tr−êng sèng cña chóng ta ngµy thªm t−¬i
®Ñp. §©y cßn lµ tµi liÖu tham kh¶o cã gi¸ trÞ cho nh÷ng ai quan t©m ®Õn Sinh th¸i häc,
®Õn sö dông hîp lÝ tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng.
CÊu tróc gi¸o tr×nh ®−îc chia thµnh hai phÇn: PhÇn I - LÝ thuyÕt vµ PhÇn II Thùc hµnh, trong ®ã néi dung c¬ b¶n ®−îc ph¸t triÓn tõ c¸c cuèn gi¸o tr×nh xuÊt b¶n
tr−íc ®ã cña cïng nhãm t¸c gi¶. Tuy nhiªn ë ®©y chóng t«i ®· cè g¾ng cËp nhËt c¸c
dÉn liÖu míi vµ ®Æc biÖt lµ thay ®æi l¹i cÊu tróc vµ c¸ch tr×nh bµy ®Ó ng−êi ®äc dÔ n¾m
b¾t néi dung h¬n.
§Ó hoµn thµnh tËp gi¸o tr×nh nµy, chóng t«i ®· nhËn ®−îc sù gióp ®ì cña c¸c
b¹n ®ång nghiÖp ë c¸c tr−êng §¹i häc khèi n«ng - l©m - ng− vµ ®Æc biÖt lµ Ban qu¶n lÝ
dù ¸n §µo t¹o gi¸o viªn Trung häc c¬ së thuéc Bé Gi¸o d...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
PGS. TS TrÇn ®øc Viªn
(Chñ biªn)
TS Ph¹m V¨n Phª - ThS Ng« ThÕ ¢n
Sinh th¸i häc
N«ng nghiÖp
(Gi¸o tr×nh Cao ®¼ng s ph¹m)
XuÊt b¶n lÇn thø hai, cã söa ch÷a vµ bæ sung
Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc
hµ néi - 2004
giáo trình sinh thái nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình sinh thái nông nghiệp - Người đăng: Phạm Thị Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
giáo trình sinh thái nông nghiệp 9 10 107