Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tập huấn sử dụng phần mềm Mapinfo trong công tác cập nhật diễn biến rừng

Được đăng lên bởi namdv1008
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Gi¸o tr×nh tËp huÊn sö dông
PhÇn mÒm MapInfo trong c«ng t¸c
cËp nhËt diÔn biÕn rõng
Ngêi viÕt : NguyÔn Hång Minh
§iÖn tho¹i : (04) 7.335.677 – 0904.108.353
§Þa chØ : Phßng Th«ng tin – t liÖu, Côc kiÓm l©m
email : minh@kiemlam.org.vn
– Hµ Néi 6/2005 –
1. Giíi thiÖu vÒ ch¬ng tr×nh MapInfo Professional
a. Giíi thiÖu:
Ch¬ng tr×nh MapInfo mét ch¬ng tr×nh phÇm mÒm cña dïng ®Ó
biªn tËp, qu¶n lý vµ in Ên b¶n ®å. Mét sè phiªn b¶n ®îc dông tríc ®©y lµ
MapInfo Professional 3.0, 4.0, 4.5, 5.0. HiÖn nay phiªn b¶n MapInfo
Professional 6.0 ®îc sö dông phæ biÕn nhÊt.
b. C¸ch khëi ®éng vµ tho¸t ch¬ng tr×nh
Khi ch¬ng tr×nh ®îc cµi ®Æt th× mét biÓu tîng khëi ®éng ch¬ng tr×nh ®-
îc®éng ®Æt vµo menu Start/Program cña Windows. §éng t¸c khëi ®éng ®-
îc thùc hiÖn nh h×nh díi ®©y:
Giáo trình tập huấn sử dụng phần mềm Mapinfo trong công tác cập nhật diễn biến rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tập huấn sử dụng phần mềm Mapinfo trong công tác cập nhật diễn biến rừng - Người đăng: namdv1008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Giáo trình tập huấn sử dụng phần mềm Mapinfo trong công tác cập nhật diễn biến rừng 9 10 927