Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình thức ăn gia súc

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 8236 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

GIÁO TRÌNH
THỨC ĂN GIA SÚC

PGS. TS. Lê Đức Ngoan - chủ biên
Ths. Nguyễn Thị Hoa Lý
Ths. Dư Thị Thanh Hằng

Năm 2004

1

MỤC LỤC
LờI Mở ĐầU .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 1
CHƯƠNG I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN............................................................................... 1
I. ĐịNH NGHĨA .................................................................................................................. 1
II. PHÂN LOạI THứC ĂN ..................................................................................................... 1
2.1. Ý nghĩa của phân loại thức ăn gia súc ................................................................. 1
2.2. Phương pháp phân loại: ....................................................................................... 1
CHƯƠNG II. ĐỘC TỐ TRONG THỨC ĂN ..................................................................... 5
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHẤT GÂY ĐỘC TRONG THỨC ĂN.................... 5
1.1. Định nghĩa............................................................................................................ 5
1.2. Các trạng thái ngộ độc ......................................................................................... 6
II. PHÂN LOẠI CHẤT ĐỘC THEO NGUỒN GỐC LÂY NHIỄM
6
2.1. Chất độc có sẳn trong nguyên liệu làm thức ăn và trong quá trình chế biến ....... 6
2.2. Chất độc do thực phẩm bị biến chất trong quá trình bảo quản ............................ 6
2.3. Chất độc do nấm mốc sinh ra (mycotoxin).......................................................... 6
2.4. Chất độc do vi khuẩn gây ra ............................................................................... 6
2.5. Các hoá chất độc hại lẫn vào thức ăn................................................................... 6
III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ĐỘC........
1
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM HU
GIÁO TRÌNH
THC ĂN GIA SÚC
PGS. TS. Lê Đức Ngoan - ch biên
Ths. Nguyn Th Hoa Lý
Ths. Dư Th Thanh Hng
Năm 2004
Giáo Trình thức ăn gia súc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình thức ăn gia súc - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Giáo Trình thức ăn gia súc 9 10 356