Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thực tập sản xuất tôm sú, tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh

Được đăng lên bởi Nghi Pho
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA THỦY SẢN
BỘ MÔN KỸ THUẬT NUÔI HẢI SẢN

BÀI GIẢNG
THỰC TẬP GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI HẢI SẢN
Lớp Nuôi trồng Thủy sản (TS307)

Cần Thơ, 09/2012

MỤC LỤC
Trang
1. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU................................................................................................ 2
2. NỘI DUNG THỰC TẬP .............................................................................................. 2
2.1. Thực hành sản xuất giống tại Trại Thực nghiệm giống thủy sản nước lợKhoa Thủy sản .................................................................................................... 2
2.2. Tham quan ............................................................................................................. 4
2.3. Báo cáo – đánh giá ................................................................................................ 4
3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ........................................................................................... 4
3.1. Thời gian và địa điểm thực tập.............................................................................. 5
3.2. Phân nhóm và quản lý ........................................................................................... 5
3.3. Thời gian làm việc................................................................................................. 5
4. CÁCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP ............................................................... 5
4.1. Cách xét điểm tinh thần và chuyên cần trong thực tập ......................................... 5
4.2. Cách viết báo cáo................................................................................................... 5
4.3. Kiểm tra ................................................................................................................. 6
5. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ......................................................................... 6
6. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT TRONG THỰC HÀNH SXG ........................... 6
6.1. Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh ................................................................ 6
6.2. Kỹ thuật sản xuất giống tôm sú ............................................................................. 9
6.3. Kỹ thuật sản xuất giống cua biển .......................................................................... 12
7. PHƯƠNG PHÁP CHO NỞ VÀ SỬ DỤNG ARTEMIA.............................................. 15
7.1. Cách ấp Artemia ...........................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA THY SN
B MÔN K THUT NUÔI HI SN
BÀI GING
THC TP GIÁO TRÌNH K THUT NUÔI HI SN
Lp Nuôi trng Thy sn (TS307)
Cn Thơ, 09/2012
giáo trình thực tập sản xuất tôm sú, tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thực tập sản xuất tôm sú, tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh - Người đăng: Nghi Pho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
giáo trình thực tập sản xuất tôm sú, tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh 9 10 275