Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình trắc địa viễn thám

Được đăng lên bởi phamhuyenphuong94
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 12779 lần   |   Lượt tải: 32 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ đÀO TẠO
TRƯỜNG đẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
ts.đÀM XUÂN HOÀN

GIÁO TRÌNH
TRẮC đỊA ẢNH VIỄN THÁM

Hµ néi – 2008

Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám…………….. ………….………… 1

LỜI NÓI đẦU
để phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học: “Trắc đại ảnh viễn thám” cho sinh
viên ngành Quản lý đất đai, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình “Trắc đại ảnh viễn thám” .
Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu có cập nhật các kiến thức mới về ảnh máy bay,
ảnh vệ tinh nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành học này, đó là:
Những khái niệm về phương pháp đo ảnh, cơ sở toán học của phương pháp đo ảnh, những
tính chất hình học cơ bản của ảnh đo trong chụp ảnh hàng không, nguyên lý nhìn và đo ảnh
lập thể, đoán đọc điều vẽ ảnh, những kiến thức cơ bản về ảnh vệ tinh, lý thuyết của phản xạ
phổ của các đối tượng tự nhiên....
Giáo trình gồm 7 chương, trước mỗi chương có tóm tắt nội dung chính của chương và
sau đó là câu hỏi và bài tập.
Trong quá trình biên soạn chúng tôi có tham khảo Giáo trình: “Trắc địa ảnh” chuyên
ngành. Tuy nhiên, do thời gian và khả năng có hạn. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến
đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cảm ơn.
Tác giả

Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám…………….. ………….………… 2

Chương I
KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP đO ẢNH
Nội dung chính của chương này là giới thiệu bản chất của phương pháp đo ảnh. Trình
bày nội dung cơ bản của các phương pháp đo ảnh:
Phương pháp đo ảnh tương tự, phương pháp đo ảnh giải tích và phương pháp đo ảnh
số. Qui trình công nghệ của phương pháp đo ảnh.
Sự hình thành và phát triển của ngành Trắc địa ảnh trên thế giới và Việt Nam. Ứng
dụng của phương pháp đo ảnh trong nền kinh tế quốc dân và quốc phòng.
1.1. Bản chất và nhiệm vụ của phương pháp đo ảnh
Phương pháp đo đạc chụp ảnh còn được gọi là phương pháp trắc địa ảnh là một
phương pháp đo gián tiếp thông qua ảnh hoặc các nguồn thông tin thu được của đối tượng đo
(bề mặt tự nhiên của trái đất). Nhiệm vụ của phương pháp đo ảnh là xác định trạng thái hình
học của đối tượng đo bao gồm: Vị trí, hình dạng, kích thước và mối quan hệ tương hỗ của đối
tượng đo, biểu diễn các đối tượng đo dưới dạng bình đồ hoặc bản đồ. Vì vậy phương pháp đo
ảnh được tóm tắt bằng hai quá trình cơ bản sau đây:
Quá trình thứ nhất: là thu nhận hình ảnh hoặc các thông tin ban đầu của đối tượng
đo được thực hiện trong một thời điểm nhất định bằng các phương pháp khác nhau,...
BỘ GIÁO DỤC VÀ
đ
ÀO
T
O
TRƯỜNG
đ
I
HC NG NGHIP
N
I
t
s
.
đ
ÀM
XUÂN
H
O
ÀN
GIÁO
TRÌNH
TRC
đỊA
NH VIN
THÁM
n
é
i
2008
Trường
đ
i
hc Nông nghip Hà Ni – Giáo trình Trc địa nh vin
thám……………..
………….…………
1
Giáo trình trắc địa viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình trắc địa viễn thám - Người đăng: phamhuyenphuong94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Giáo trình trắc địa viễn thám 9 10 76