Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình trồng rừng

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 219 trang   |   Lượt xem: 6803 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TR

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

ThS. MAI QUANG TR

NG - ThS. L

NG TH ANH

Giáo trình

TR NG R NG

NHÀ XU T B N NÔNG NGHI P
HÀ N I - 2007
1
http://www.ebook.edu.vn

L I NÓI

U

Tr ng r ng là công vi c quan tr ng b c nh t hi n nay trong ngành lâm nghi p.
Tr ng r ng chính là công vi c tái s n xu t nh m làm cho v n r ng
c duy trì và
phát tri n, b o v môi tr ng s ng.
Nh m áp ng nhu c u h c t p c a sinh viên các tr ng i h c và cao ng
chuyên ngành lâm nghi p, thu c khu v c trung du mi n núi phía b c. D a theo m c
tiêu ào t o m i ã
c b giáo d c phê duy t và ch ng trình ã
c thông qua.
c s phân công c a b môn nhóm biên so n chúng tôi g m:
ThS. Mai Quang Tr

ng vi t:

- Ch

ng 1: Bài m

- Ch

ng 3: K thu t s n xu t cây con

- Ch

ng 4: K thu t tr ng r ng

- Ch

ng 5: K thu t tr ng r ng thâm canh và thâm canh r ng tr ng

THS. L

u

ng Th Anh vi t:

- Ch

ng 2: K thu t s n xu t h t gi ng cây r ng

- Ch

ng 6: K thu t gây tr ng m t s loài cây lâm nghi p

Trong quá trình biên so n chúng tôi ã
c s giúp
c a các ng chí lãnh
o nhà tr ng, các b n ng nghi p trong và ngoài tr ng, m c dù ã có nhi u c
g ng, song khó tránh kh i nh ng thi u sót v nhi u m t, chúng tôi r t mong nh n
c nh ng ý ki n nh n xét c a b n c gzáo trình này
c hoàn thi n h n.

Ch biên
Mai Quang Tr

2

ng

http://www.ebook.edu.vn

Ch

ng I

BÀI M

U

1.1. TH C TR NG TÀI NGUYÊN R NG VI T NAM
V n
c m nh danh là "lá ph i" c a trái t, r ng có vai trò r t quan tr ng trong
vi c duy trì cân b ng sinh thái và s a d ng sinh h c trên hành tinh chúng ta. B i v y,
b o v r ng và ngu n tài nguyên r ng luôn tr thành m t n i dung, m t yêu c u không
th trì hoãn i v i t t c các qu c gia trên th gi i trong cu c chi n y gian khó hi n
nay nh m b o v môi tr ng s ng ang b hu ho i m c báo ng mà nguyên nhân
ch y u là do chính ho t ng c a con ng i gây ra.
Trên ph m vi toàn th gi i, ch tính riêng trong vòng 4 th p niên tr l i ây, 50%
di n tích r ng ã b bi n m t do nhi u nguyên nhân khác nhau. Theo tính toán c a các
chuyên gia c a T ch c nông - l ng th gi i (FAO) thì hàng n m có t i 11,5 tri u
hecta r ng b ch t phá và b ho ho n thiêu tr i trên toàn c u, trong khi di n tích r ng
tr ng m i ch v n v n 1,5 tri u hecta. R ng nguyên sinh b tàn phá, t ai b xói mòn
d n t i tình tr ng sa m c hoá ngày càng gia t ng. Nhi u loài ng - th c v t, lâm s n
quý b bi n m t trong danh m c các loài quý hi m, s còn l i ang ph i i m t v i
nguy c d n d n b tuy t ch ng. Nghiêm tr ng h n, di n tích r ng thu h p trên quy mô
l n ã làm t n th ng "lá ph i" ...
http://www.ebook.edu.vn
1
ĈҤI HӐC THÁI NGUYÊN
TRѬӠNG ĈҤI HӐC NÔNG LÂM
ThS. MAI QUANG TRѬӠNG - ThS. LѬѪNG THӎ ANH
Giáo trình
TRӖNG RӮNG
NHÀ XUҨT BҦN NÔNG NGHIӊP
HÀ NӜI - 2007
Giáo trình trồng rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình trồng rừng - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
219 Vietnamese
Giáo trình trồng rừng 9 10 469