Ktl-icon-tai-lieu

Giống (Chăn nuôi đại cương)

Được đăng lên bởi viethung11lk
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 4 lần
P

=G+E

 P:

phenotype

– (Kiểu hình)

 G:

genotype

– (Kiểu gen)

 E:

environment

– (Moâi trường)

PHENOTYPE

(KIỂU HÌNH)

Thể hiện bên ngoài của vật nuôi bằng 2 loại tính trạng:
-Tính trạng chất lượng và tính trạng số lượng.
 *Tính trạng chất lượng
– Những tính trạng mà con người có thể cảm nhận

được bằng ngũ quan như: màu lông, độ cứng, độ
ngon, tỷ lệ nạc mỡ….

 *Tính trạng số lượng
– Những tính trạng có thể cân đong , đo đếm được

như: sản lượng sữa, tăng trọng, số heo con sơ sinh,
trong lượng sơ sinh….

GENOTYPE
 Gen

(KIỂU GEN)

mang chất liệu di truyền
 Một cặp gen có thể ảnh hưởng đến 1 hoặc
nhiều tính trạng của vật nuôi và ngược lại một
tính trạng cũng có thể bị tác động bởi nhiều
cặp gen.
 Gen nằm trong nhiễm sắc thể
 Số nhiễm sắc thể của động vật
 Số nhiễm sắc thể của tế bào sinh sản

ENVIRONMENT (MÔI
TRƯỜNG)
 Khí

hậu: nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió…
 Chuồng trại
 Quy trình chăm sóc
 Dinh dưỡng
 Vệ sinh – Phòng bệnh

I. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH GIOÁNG GIA SUÙC
 1.1

Ñieàu kieän vaø nguoàn goác phaùt trieån ngaønh gioáng gia

suùc
– Gioáng vaät nuoâi vaø caây troàng laø nhöõng phöông tieän
cuûa saûn xuaát noâng nghieäp.
– Söï phaùt trieån naày tuøy thuoäc vaøo nhu caàu cuûa xaõ
hoäi.
– Söï tieán boä cuûa khoa hoïc kyõ thuaät ñeå taïo ra moät saûn
phaåm trong moät giai ñoaïn nhaát ñònh.
– Ngöôøi ta ñöa ra moät soá tieâu chuaån cho söï choïn loïc,
ñoù laø neàn moùng ñaàu tieân cuûa coâng taùc gioáng gia suùc.
– Ñeán nay con ngöôøi ñaõ taïo nhöõng gioáng vaät nuoâi gaàn
nhö yù con ngöôøi mong muoán

I. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH GIOÁNG GIA SUÙC
 1.2

–
–

–
–
–

Lòch söû phaùt trieån ngaønh gioáng gia suùc
Töø theá kyõ 18 caùc nöôùc Chaâu AÂu baét ñaàu laøm coâng
taùc gioáng ñaàu tieân
Anh laø nöôùc ñi ñaàu trong coâng taùc taïo gioáng. Chæ
trong voøng vaøi chuïc naêm nöôùc Anh ñaõ taïo ra ñöôïc
20 gioáng vaät nuoâi.
Cuøng thôøi gian naày caû Chaâu AÂu vaø Chaâu AÙ chæ taïo
ra ñöôïc 7 gioáng môùi (1700-1750).
Theá kyõ 19 moân gioáng trôû thaønh moät ngaønh khoa hoïc
nhöng coøn raát non treû.
Ñeán theá kyõ 20 vaø nhaát laø nhöng naêm gaàn ñaây, caùc
ngaønh khoa hoïc phaùt trieån ngaønh gioáng vaät nuoâi
cuõng raát phaùt trieån.

II. KHAÙI NIEÄM VEÀ DI TRUYEÀN & GIOÁNG VAÄT NUOÂI

2.1 Khaùi nieäm
 Ñôn vò chính vaø ñôn vò nhoû nhaát trong heä thoáng
phaân loaïi ñoäng vaät laø loaøi.
 Loaøi laø:
– Moät quaàn theå thuù lôùn, ñöôïc hình thaønh qua söï
tieán hoùa töï nhieân.
– Coù nhöõng ñaëc ñieåm chung veà ngoaïi hình theå
chaát, veà c...
1
P = G + E
P: phenotype
(Ki u hình)
G: genotype
(Ki u gen)
E: environment
(Moâi tr ng)ườ
Giống (Chăn nuôi đại cương) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giống (Chăn nuôi đại cương) - Người đăng: viethung11lk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Giống (Chăn nuôi đại cương) 9 10 503