Ktl-icon-tai-lieu

GT bệnh động vật thủy sản

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 6009 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN

Biên soạn: TRẦN THỊ HÀ – NGUYỄN CHIẾN VĂN

GIÁO TRÌNH

BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
(Dùng cho học viên bậc công nhân kỹ thuật nuôi trồng thủy sản)

Bắc Ninh, 2007

http://www.ebook.edu.vn

LỜI GIỚI THIỆU
Để có năng suất nuôi các đối tượng động vật thủy sản cao, lợi nhuận nhiều thì
người nuôi có thể tăng mật độ giống thả, tăng cường thức ăn, áp dụng các biện
pháp kỹ thuật... Tuy nhiên khi thực hiện công việc này sẽ sinh ra môi trường dễ bị
dơ bẩn, sinh vật hại động vật thủy sản có điều kiện phát triển và có nhiều tác hại
khác nhau đối với đối tượng nuôi, trong đó có dịch bệnh.
Việc nghiên cứu bệnh động vật thủy sản còn rất mới mẻ (nhất là bệnh tôm), ra
đời sau khi nghiên cứu bệnh của người và gia súc.
Trên thế giới nhiều nước đi sâu nghiên cớu bệnh cá nhất là các nước: Liên xô
cũ, Mỹ, Trung Quốc, Tiệp Khắc, Canada...
Ở Việt Nam, vấn đề nghiên cứu bệnh cá được chú trọng và phát triển sau hòa
bình lập lại: bắt đầu tiến hành điều tra cơ bản, tiến tới xác định khu hệ ký sinh
trùng, áp dụng kết quả nghiên cứu của các nước trên thế giới. Song việc nghiên
cứu vẫn còn rời rạc, việc đầu tư của nhà nước còn hạn chế. Vì vậy một trong những
nhân tố sinh học làm hạn chế việc phát triển nghề nuôi động vật thủy sản là dịch
bệnh. Dịch bệnh phát sinh và lây lan trên qui mô đã gây nhiều tổn thất cho người
nuôi nói riêng và ngành thủy sản nói chung.
Mục đích của cuốn sách này nhằm giới thiệu với người đọc một số hiều biết
cơ bản về các loại bệnh, nắm bắt một số đặc điểm lý hóa của một số loại thuốc,
nguyên tắc chọn thuốc và phương pháp phòng trị bệnh cho động vật thủy sản đạt
hiệu cao.
Khóa học này được sự trợ giúp bởi các tài liệu:
+ Bài giảng bệnh tôm các. Trường trung học thủy sản IV
+ Mai Văn Bích, Hà Trang, 1984. Bệnh cá và cách phòng chữa. Nhà xuất bản
nông nghiệp.
+ Bùi Quang Tề, Vũ Thị Tám, 1994. Những bệnh thường gặp của tôm cá nuôi
ở đồng bằng sông Cửu Long và biện pháp phòng trị. Nhà xuất bản nông nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Nguyễn Văn Hảo, 1995. Bệnh tôm và biện pháp phòng trị. Nhà xuất bản
nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Bùi Quang Tề, 1998. Giáo trình bệnh động vật thủy sản. Nhà xuất bản nông
nghiệp Hà Nội.
+ Bùi Quang Tề, 2004. Bệnh của tôm nuôi và biện pháp phòng trị. Nhà xuất
bản Nông nghiệp Hà Nội.
+ Đỗ Thị Hòa, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dụng và Nguyễn Thị Muội, 2004.
Bệnh học thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

http://www.ebook.edu.vn

LỊCH HỌC TẬP
Từ ngày thứ nhất đến hết ngày thứ năm
Thời gian

5 tiết từ 7h
đến 11h30

...
http://www.ebook.edu.vn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THY SN
Biên son: TRN TH HÀ – NGUYN CHIN VĂN
GIÁO TRÌNH
BNH ĐỘNG VT THY SN
(Dùng cho hc viên bc công nhân k thut nuôi trng thy sn)
Bc Ninh, 2007
GT bệnh động vật thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GT bệnh động vật thủy sản - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
GT bệnh động vật thủy sản 9 10 587