Ktl-icon-tai-lieu

GT chuẩn đóan gia súc

Được đăng lên bởi Rùa Mk
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi
TS.Chu ®øc th¾ng (Chñ biªn)
GS.Ts. hå v¨n nam – PGS.TS.ph¹m ngäc th¹ch

ChÈn ®o¸n bÖnh
gia sóc

Hµ néi - 2007

Mục lục
Chương 1 .............................................................................................................................. 1
Phần mở ñầu.......................................................................................................................... 1
I. khái niệm và nhiệm vụ môn chẩn ñoán bệnh gia súc .......................................................... 1
1. Khái niệm môn học............................................................................................................ 1
2. Nhiệm vụ môn học............................................................................................................. 1
II. Phân loại chẩn ñoán và các khái niệm về triệu chứng – tiên lượng...................................... 1
1. Phân loại chẩn ñoán ........................................................................................................... 2
2. Khái niệm và phân loại triệu chứng (symptoma) ................................................................ 2
a. Khái niệm .......................................................................................................................... 2
b. Phân loại............................................................................................................................ 2
3. Tiên lượng (Prognosis)....................................................................................................... 3
III.
Các phương pháp chẩn ñoán bệnh .......................................................................... 4
1. Các phương pháp khám lâm sàng....................................................................................... 4
a. Quan sát - nhìn (Inspectio) ................................................................................................. 4
b. Sờ nắn (Palpatio) ............................................................................................................... 4
c. Gõ (Percussio) ................................................................................................................... 5
d. Nghe (Ausaltatio)............................................................................................................... 6
2. Các phương pháp chẩn ñoán trong phòng thí nghiệm ........................................................ 6
a. Phương pháp chẩn ñoán b...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi
TS.Chu ®øc th¾ng (Chñ biªn)
GS.Ts. hå v¨n nam – PGS.TS.ph¹m ngäc th¹ch
ChÈn ®o¸n bÖnh
gia sóc
Hµ néi - 2007
GT chuẩn đóan gia súc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GT chuẩn đóan gia súc - Người đăng: Rùa Mk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
GT chuẩn đóan gia súc 9 10 541