Ktl-icon-tai-lieu

Hệ sinh thái

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Tuyên
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ GIÁO!

CHÀO CÁC EM HỌC SINH!

Câu hỏi:

KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Diễn thế sinh thái là gì? Nguyên nhân gây diễn thế sinh thái.
2. Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh theo các đặc điểm: Môi
trường khởi đầu, xu hướng diễn thế, kết quả.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Đáp án:
1. * Khái niệm: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua
các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
* Nguyên nhân gây diễn thế sinh thái:
- Nguyên nhân bên ngoài: Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã: sự thay đổi
khí hậu, thiên tai …
- Nguyên nhân bên trong: Các quan hệ sinh thái trong quần xã: hỗ trợ, sự cạnh tranh gay
gắt giữa các loài trong quần xã sinh vật, đặc biệt là sự hoạt động mạnh mẽ của loài ưu
thế.
* Hoạt động của con người: Bảo vệ và khai thác tài nguyên …
2. Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh:
Đặc điểm
Môi trường
khởi đầu

Diễn thế nguyên sinh

Diễn thế thứ sinh

Trống trơn

Có một quần xã đang tồn tại.

Xu hướng
diễn thế

- Sinh vật ngày càng đa đạng
và phong phú.

- Sinh vật ngày càng đa dạng và phong
phú.
- Sinh vật ngày càng ít dần.

Kết quả

Quần xã ổn định, phong phú
(đỉnh cực)

- Quần xã ổn định, phong phú.
- Quẫn xã suy thoái.

Chương III:
HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI:

Quần
Hệ
sinh
xãthái
sinhlàvật
gì?+Cho
Sinhvícảnh
dụ minh
= Hệhọa.
sinh thái.

Sơ đồ bên
mô tả cấp
độ tổ chức
sống nào?

Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI:
- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã. Trong hệ
sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các
nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và
tương đối ổn định.
Ví dụ: Một cái ao (hồ); Một cánh đồng; Một khu rừng…
- Trong hệ sinh thái, trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội
bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh, chúng biểu hiện chức năng của
một tổ chức sống.

Tại sao nói “Hệ sinh thái biểu hiện chức năng
của một tổ chức sống”?

Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI:
- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã. Trong hệ
sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các
nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và
tương đối ổn định.
Ví dụ: Một cái ao (hồ); Một cánh đồng; Một khu rừng…
- Trong hệ sinh thái, trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội
bộ quần xã và ...
CHÀO CÁC EM HỌC SINH!
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ GIÁO!
Hệ sinh thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ sinh thái - Người đăng: Nguyễn Văn Tuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hệ sinh thái 9 10 593