Ktl-icon-tai-lieu

Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenthilethom
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1970 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP & ĐỐI TÁC

CẨM NANG
NGÀNH LÂM NGHIỆP

Chương
HỆ SINH THÁI RỪNG TỰ NHIÊN VIỆT NAM

NĂM 2006

i

Biên soạn:
Phùng Ngọc Lan
Phan Nguyên Hồng
Triệu Văn Hùng
Nguyễn Nghĩa Thìn
Lê Trần Chấn
Chỉnh lý:
Nguyễn Văn Tư
Vũ Văn Mễ
Nguyễn Hoàng Nghĩa
Nguyễn Bá Ngãi
Trần Văn Hùng
Đỗ Quang Tùng
Hỗ Trợ kỹ thuật và tài chính: Dự án GTZ-REFAS

ii

Mục lục .........................................................................Error! Bookmark not defined.
1. Tính đa dạng của hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam ........................................5
1.1. Đa dạng hệ sinh thái rừng ............................................................................................5
1.2. Đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng Việt Nam.....................................................8

2. Các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh (phytooecogenetic factors) hệ sinh thái
rừng tự nhiên Việt Nam............................................................................................8
2.1. Nhóm nhân tố địa lí - địa hình .....................................................................................8
2.2. Nhóm nhân tố khí hậu, thuỷ văn ...............................................................................10
2.3. Nhóm nhân tố đá mẹ, thổ nhưỡng .............................................................................12
2.4. Nhóm nhân tố khu hệ thực vật ..................................................................................13
2.5. Nhóm nhân tố sinh vật và con người.........................................................................15

3. Những hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam .......................................20
3.1. Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới............................................20
3.1.1. Phân bố................................................................................................................20
3.1.2. Điều kiện sinh thái ..............................................................................................20
3.1.3. Cấu trúc rừng ......................................................................................................20
3.1.4. Tái sinh và diễn thế rừng ....................................................................................29
3.1.5. Ý nghĩa kinh tế, phòng hộ và khoa học ..............................................................35
3.2. Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới .....
i
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH H TR NGÀNH LÂM NGHIP & ĐỐI TÁC
CM NANG
NGÀNH LÂM NGHIP
Chương
H SINH THÁI RNG T NHIÊN VIT NAM
NĂM 2006
Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam - Người đăng: nguyenthilethom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam 9 10 529