Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống giống nông hộ: Hiện trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2920 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ thống giống nông hộ: Hiện trạng và giải pháp
Phạm Văn Hiền1, Nguyễn Văn Đĩnh2, Trương Văn Tuyển3, Trần Văn Thuỷ4
(1) ĐH Nông Lâm TP.HCM, (2) ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, (3) ĐH Nông nghiệp Huế, (4) ĐH Tây Nguyên

Tóm tắt
Việt Nam là một trung tâm đa dạng tài nguyên di truyền của thế giới, nhất là trung du
miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên khá đa dạng tài nguyên tài
nguyên cây lúa (995 mẫu giống ở đồng bằng sông Cửu Long, 291 mẫu giống ở Tây Nguyên),
nhưng những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan và áp lực từ thực
trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội tài nguyên này ngày một xói mòn. Đến nay số giống còn lại
đang được nông dân và cộng đồng lưu giữ, bảo tồn và sử dụng trong các hệ thống giống nông
hộ. Hệ thống giống nông hộ/hệ thống giống phi chính thống (Informal seed system) là một
mạng lưới tự cung tinh tế mang đầy bản sắc văn hoá dân tộc, nó đóng vai trò quan trọng trong
đời sống và cung cấp giống cho sản xuất đại trà, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng sâu
vùng xa.
Hệ thống giống chính thống (Formal seed system) tồn tại và hướng vào thị trường,
được nhà nước công nhận; một số chương trình giống được bảo trợ bằng các chính sách nông
nghiệp khác nhau. Nhưng hệ thống này chỉ cung cấp khoảng 30% giống cho sản xuất đại trà ở
các vùng lúa trọng điểm, trong khi hệ thống giống nông hộ còn nhiều bất cập, nhưng nó cung
cấp hơn 70% giống cho sản xuất đại trà, ở những vùng cao tỷ lệ gần 90%; nhưng hệ thống
giống này chưa được nhà nước quan tâm đúng mức.
Để phát triển sản xuất và bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật, cần nghiên cứu đề xuất
các chính sách hỗ trợ và thúc đẩy hệ thống giống nông hộ phát triển song song hệ thống giống
chính thống.
Qua điều nghiên bằng phương pháp PRA tại sáu huyện trên ba tỉnh thành: Huyện
Phong Điền và Cờ Đỏ TP. Cần Thơ, huyện Quảng Điền và Hương trà tỉnh Thừa Thiên-Huế,
huyện Buôn Đôn và Krông Ana tỉnh Daklak, dự án đã ghi nhận có năm nhóm vấn đề nông
dân quan tâm trong đề xuất chính sách bảo tồn đa dạng tài nguyên di truyền và phát triển hệ
thống giống nông hộ, bao gồm: Ổn định thị trường giá nông sản, công nhận quyền sở hữu của
nông dân trong chọn tạo được giống mới, kể cả đối với giống địa phương, giống bản địa trong
hệ thống giống nông hộ, bảo trợ một phần của nhà nước cho hệ thống giống nông hộ, tạo cơ
hội tiếp cận và chia sẻ lợi ích của hệ thống giống chính thống, và nâng cao nhận thức về đa
dạng sinh học trên đồng ruộng cho nông dân.
Phân tích năm vấn đề nông dân quan tâm, dự án đã đề x...
H thng ging nông h: Hin trng và gii pháp
Phm Văn Hin
1
, Nguyn Văn Đĩnh
2
, Trương Văn Tuyn
3
, Trn Văn Thu
4
(1) ĐH Nông Lâm TP.HCM, (2) ĐH Nông nghip I Hà Ni, (3) ĐH Nông nghip Huế, (4) ĐH Tây Nguyên
Tóm tt
Vit Nam là mt trung tâm đa dng tài nguyên di truyn ca thế gii, nht là trung du
min núi phía Bc, đồng bng sông Cu Long và Tây Nguyên khá đa dng tài nguyên tài
nguyên cây lúa (995 mu ging đồng bng sông Cu Long, 291 mu ging Tây Nguyên),
nhưng nhng năm gn đây, do nhiu nguyên nhân ch quan ln khách quan và áp lc t thc
trng t nhiên, kinh tế - xã hi tài nguyên này ngày mt xói mòn. Đến nay s ging còn li
đang được nông dân và cng đồng lưu gi, bo tn và s dng trong các h thng ging nông
h. H thng ging nông h/h thng ging phi chính thng (Informal seed system) là mt
mng lưới t cung tinh tế mang đầy bn sc văn hoá dân tc, nó đóng vai trò quan trng trong
đời sng và cung cp ging cho sn xut đại trà, nht là nhng vùng khó khăn, vùng sâu
vùng xa.
H thng ging chính thng (Formal seed system) tn ti và hướng vào th trường,
được nhà nước công nhn; mt s chương trình ging được bo tr bng các chính sách nông
nghip khác nhau. Nhưng h thng này ch cung cp khong 30% ging cho sn xut đại trà
các vùng lúa trng đim, trong khi h thng ging nông h còn nhiu bt cp, nhưng nó cung
cp hơn 70% ging cho sn xut đại trà, nhng vùng cao t l gn 90%; nhưng h thng
ging này chưa được nhà nước quan tâm đúng mc.
Để phát trin sn xut và bo tn tài nguyên di truyn thc vt, cn nghiên cu đề xut
các chính sách h tr và thúc đẩy h thng ging nông h phát trin song song h thng ging
chính thng.
Qua điu nghiên bng phương pháp PRA ti sáu huyn trên ba tnh thành: Huyn
Phong Đin và C Đỏ TP. Cn Thơ, huyn Qung Đin và Hương trà tnh Tha Thiên-Huế,
huyn Buôn Đôn và Krông Ana tnh Daklak, d án đã ghi nhn có năm nhóm vn đề nông
dân quan tâm trong đề xut chính sách bo tn đa dng tài nguyên di truyn và phát trin h
thng ging nông h, bao gm: n định th trường giá nông sn, công nhn quyn s hu ca
nông dân trong chn to được ging mi, k c đối vi ging địa phương, ging bn địa trong
h thng ging nông h, bo tr mt phn ca nhà nước cho h thng ging nông h, to cơ
hi tiếp cn và chia s li ích ca h thng ging chính thng, và nâng cao nhn thc v đa
dng sinh hc trên đồng rung cho nông dân.
Phân tích năm vn đề nông dân quan tâm, d án đã đề xut năm gii pháp v k thut
và chính sách tài nguyên di truyn là: Bo tn tài nguyên di truyn gn lin vi s dng, xã
hi hoá công tác ging cây trng, xây dng và trin khai chương trình chn lc ging cng
đồng, đề xut chính sách công nhn và bo tr h thng ging nông h, và chính sách thương
mi hoá nhng ging cây trng đặc sn.
1
Hệ thống giống nông hộ: Hiện trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống giống nông hộ: Hiện trạng và giải pháp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hệ thống giống nông hộ: Hiện trạng và giải pháp 9 10 525