Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý rừng ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 4409 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 I - GIỚI THIỆU
 II - HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỪNG Ở ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG
 III - CÁC ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
 IV - THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI
 V – NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN
 VI - KIẾN NGHỊ - GIẢI PHÁP

I - GIỚI THIỆU
 Việt Nam là một trong những nước trên thế giới đang tồn tại nạn phá
rừng làm cho diện tích rừng tự nhiên đã và đang giảm đi nhanh chóng,
năm 1940 là 67% đến nay chỉ còn 26%.
 Với 4 triệu ha rừng tự nhiên và 2 triệu ha rừng nông nghiệp, đồng
bằng sông Cửu Long hiện là khu vực sản xuất lương thực, thực phẩm
chính của Việt Nam.
 Do áp lực phát triển kinh tế mà diện tích rừng tự nhiên chủ yếu là
rừng ngập mặn đã giảm đi nhanh chóng. Trong đó, chú ý là rừng
tràm.
 Điều đó đã gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái nơi đây, là giảm đa
dạng sinh học, mất đi nhiều nguồn lợi có được từ rừng.

1.Đặt vấn đề

Các dự án tái trồng rừng
tràm của các doanh nghiệp
lâm nghiệp đã được bắt
đầu từ những năm 1980.
Tuy nhiên, thiếu các ưu đãi
cho công tác bảo vệ, khai
thác quá mức, bừa bãi đã
dẫn tới không hiệu quả.

Các hệ thống quản lý rừng
hiện nay chưa thực sự phát
huy được khả năng của
mình, gỗ tràm và các lâm
sản ngoài gỗ vẫn tiếp tục bị
khai thác không bền vững.

2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
Xác định được cấu trúc, động lực để quản lý rừng
Kiểm tra cơ cấu lãnh đạo, mức độ của các thành viên tham gia,
quyền và nghĩa vụ, hiệu quả kiểm soát, phân chia nhiệm vụ trong
từng cơ cấu tổ chức quản lý cho việc bảo tồn rừng tràm
Nghiên cứu và đánh giá các hệ thống quản lý, vai trò của cộng
đồng trong bảo vệ rừng
Xác định và đánh giá ý nghĩa tác động của các chính sách
bảo vệ rừng được thực hiện tại địa điểm nghiên cứu

3.Mục tiêu nghiên cứu

1

Mục tiêu chung:

So sánh hiệu suất của các cộng đồng rừng thuộc
quyền của các hệ thống quản lý rừng khác nhau

+ Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các hệ
thống quản lý rừng

2

Mục tiêu
cụ thể:

+ Đánh giá ưu đãi việc cộng đồng tham gia
quản lý đất nông nghiệp
+ Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập
gia đình, của cộng đồng phụ thuộc vào rừng.

II - HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỪNG Ở ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG
1

Hệ thống quản lý vùng đệm

2 Hệ thống quản lý bảo vệ nghiêm ngặt

3

4

Hợp đồng giữa hộ gia đình và liên doanh

Trang trại lâm nghiệp (lâm trại) thương mại
hộ gia đình

1. Hệ thống quản lý vùng đệm
Theo hệ thống quản lý vùng đệm, nông dân sống xung quanh các khu
vực rừng cần bảo vệ được giao đất nông nghiệp để trồng lúa đồng
thời phải tham gia bảo vệ rừng

1

Ưu điểm:

+ Hệ thống này cung cấp cho nông dân ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý rừng ở Đồng bằng Sông Cửu Long - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hệ thống quản lý rừng ở Đồng bằng Sông Cửu Long 9 10 559