Ktl-icon-tai-lieu

Hiện trạng loài vượn đen má trắng

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 5

HIỆN TRẠNG LOÀI VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG (Nomascus leucogenys
Ogiby, 1840) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN,
TỈNH THANH HÓA
NGUYỄN ĐÌNH HẢI

Kh

n hiên nhiên X n Liên
Đ NG HUY HUỲNH

i

v Thiên nhiên v M i rường i

a

Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys Ogiby, 1840) là loài linh trưởng quý hiếm: Sách
Đỏ Việt Nam năm 2007 xếp cấp EN; Nghị định số 32CP/2006-phụ lục IB và Danh lục Đỏ
IUCN, 2011 xếp cấp EN. Số lượng cá thể của loài hiện nay đang bị suy giảm nghiêm trọng do
mất sinh cảnh và săn bắn. Những nơi phân bố quan trọng hiện tại của loài bao gồm Khu Bảo tồn
thiên nhiên (Khu BTTN) Vũ Quang, Hà Tĩnh, Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát, Nghệ An, Khu
BTTN Xuân Liên và Khu BTTN Pù Luông, Thanh Hóa, Khu BTTN Mường Nhé, Lai Châu.
Trước đây đã có một số cuộc điều tra xác định sự có mặt của Vượn đen má trắng tại Khu
BTTN Xuân Liên (Nguyễn Mạnh Hà, 2005; Lê Hữu Oanh và Ra son, 2007), tuy nhiên, các
cuộc điều tra này mới chỉ xác định được loài này ở hai xã Bát Mọt và Xuân Liên. Các thông
tin về sinh cảnh ưa thích và phân bố cũng như các mối đe dọa đến loài và sinh cảnh trong
KBT còn thiếu. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu hiện trạng loài Vượn đen má trắng
(Nomascus leucogenys) tại KBTTN Xuân Liên nhằm góp phần xác định các mối đe dọa đến
loài và sinh cảnh, từ đó đưa ra các đề xuất nhằm bảo tồn, quản lý loài và sinh cảnh hiệu quả,
bền vững.
I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thu thập thông tin từ người dân địa phương bằng cách trao đổi trực tiếp với nhân dân, một
số thợ săn trong vùng để nắm được những thông tin sơ bộ phục vụ cho việc lập tuyến điều tra
như vị trí thường xuyên gặp Vượn đen má trắng, số đàn, số lượng cá thể mỗi đàn.
Lập các tuyến, điểm điều tra đi qua các dạng sinh cảnh phân bố của loài. Tuyến và điểm phân
bố rộng và đều khắp trên toàn bộ diện tích Khu Bảo tồn. Dựa vào số liệu điều tra phỏng vấn, kế
thừa các số liệu thu thập được và các kiểu rừng ở Xuân Liên, 3 khu vực được đề tài lựa chọn điều
tra thực địa là: Khu vực Tây Nam-Từ thôn Vịn (Bát Mọt); Khu vực phía Tây-Dải rừng nằm giữa
Thôn Lửa- Phống; Khu vực phía Nam của KBTTN. Kéo dài từ (Hón Mong) tới Hón Cà. Điều tra
thực địa được tiến hành trong 2 năm 2011-2012, tổng cộng có 3 đợt điều tra được tiến hành trên
10 tuyến và 30 điểm điều tra cố định, số ngày điều tra cho mỗi tuyến là 07 ngày.
Tính số lượng bằng phương pháp đếm đàn qua tiếng hót. Tổng cộng có 30 điểm điều tra
tiếng kêu được thiết lập trong Khu BTTN. Điểm nghe được bố...
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 5
1320
Nomascus leucogenys
Ogiby, 1840





Nomascus leucogenys 
      -   





ác



(Nomascus leucogenys






 


--
- 
-



-




nhau.
Hiện trạng loài vượn đen má trắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiện trạng loài vượn đen má trắng - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hiện trạng loài vượn đen má trắng 9 10 712