Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả kinh tế sử dụng đất

Được đăng lên bởi Lê Chiêu Tâm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN MỘT TỈNH (TRƯỜNG HỢP DAK LAK)
EVALUATING THE ECONOMIC EFFECTNESS OF LAND UTILIZATION IN
DAKLAK PROVINCE
TRƯƠNG VĂN TUẤN
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất trên địa bàn một tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với
công tác quy hoạch phát triển nền kinh tế đia phương. Bài viết này muốn đưa ra phương pháp
đánh giá hiệu quả tối ưu việc sử dụng đất của một tỉnh làm cơ sở đề xuất lựa chọn các loại
hình sử dụng cây trồng có hiệu quả kinh tế cao nhất.
ABSTRACT
Evaluation of the economic effectiveness of land utilization of is especially important to the
planning for the economic development of a province. This paper proposes some methods to
evaluate the effectiveness of land utilization of a province, which serve as a basis for the choice
of plants to maximize economic effectiveness.

1. Đặt vấn đề
Đánh giá đúng hiệu quả kinh tế sử dụng đất có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát
triển nông nghiệp và quy hoạch phát triển nền kinh tế của địa phương: giúp lựa chọn đúng các
loại hình sử dụng đất phù hợp với cây trồng, vật nuôi để đưa ra hướng chuyển dịch cơ cấu
kinh tế nông nghiệp trong từng giai đoạn và là cơ sở để xây dựng kịch bản phát triển kinh tế
của tỉnh.
Việc đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất của các tỉnh ở nước ta hiện nay chủ yếu chỉ
dựa vào một số chỉ tiêu thuần mà chưa chú trọng đến mối quan hệ với các lãnh thổ kề bên,
chưa dựa vào mục tiêu bền vững của môi trường đất và môi trường sinh thái. Vì thế việc phân
tích để đưa ra phương pháp đánh giá khoa học, chính xác về hiệu quả kinh tế sử dụng đất có ý
nghĩa to lớn và cấp thiết cho sự phát triển bền vững nông nghiệp của địa phương trong thời kì
hội nhập …
2. Cơ sở khoa học của việc đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất
Mục đích của đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất là để xác định tính bền vững của đất
và lựa chọn các biện pháp sử dụng bền vững đất hiện trạng hay tiềm năng có liên quan đến
quy hoạch sử dụng đất và hướng sử dụng bền vững tài nguyên này.
Để đánh giá khả năng sử dụng đất thông thường chúng ta đánh giá ở 2 khía cạnh :
- Đánh giá khả năng thích nghi của cây trồng với đất đai.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất.
Ở khía cạnh thứ nhất, cần đánh giá khả năng thích nghi của đất đai dựa trên việc so
sánh, đối chiếu, xem xét mức độ phù hợp giữa những đặc tính cơ bản của từng đơn vị đất với
yêu cầu sinh thái. Từ đó sẽ xác định được những đơn vị đất nào có mức độ phù hợp cao và
những đơn vị đấ...
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN MỘT TỈNH (TRƯỜNG HỢP DAK LAK)
EVALUATING THE ECONOMIC EFFECTNESS OF LAND UTILIZATION IN
DAKLAK PROVINCE
TRƯƠNG VĂN TUẤN
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT
Đánh giá hiệu quả kinh tế sdụng đất trên địa bàn một tỉnh ý nghĩa rất quan trọng đối với
công tác quy hoạch phát triển nền kinh tế đia phương. Bài viết này muốn đưa ra phương pháp
đánh giá hiệu quả tối ưu việc sử dụng đất của một tỉnh làm sở đề xuất lựa chọn các loại
hình sử dụng cây trồng có hiệu quả kinh tế cao nhất.
ABSTRACT
Evaluation of the economic effectiveness of land utilization of is especially important to the
planning for the economic development of a province. This paper proposes some methods to
evaluate the effectiveness of land utilization of a province, which serve as a basis for the choice
of plants to maximize economic effectiveness.
1. Đặt vấn đề
Đánh giá đúng hiệu quả kinh tế sử dụng đất ý nghĩa cùng quan trọng trong phát
triển nông nghiệp và quy hoạch phát triển nền kinh tế của địa phương: giúp lựa chọn đúng các
loại hình sử dụng đất phù hợp với cây trồng, vật nuôi để đưa ra hướng chuyển dịch cấu
kinh tế nông nghiệp trong từng giai đoạn sở để xây dựng kịch bản phát triển kinh tế
của tỉnh.
Việc đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất của các tỉnh nước ta hiện nay chủ yếu chỉ
dựa vào một số chỉ tiêu thuần chưa chú trọng đến mối quan hệ với các lãnh thổ kề bên,
chưa dựa vào mục tiêu bền vững của môi trường đất và môi trường sinh thái. Vì thế việc phân
tích để đưa ra phương pháp đánh giá khoa học, chính xác về hiệu quả kinh tế sử dụng đất có ý
nghĩa to lớn và cấp thiết cho sự phát triển bền vững nông nghiệp của địa phương trong thời
hội nhập …
2. Cơ sở khoa học của việc đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất
Mục đích của đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất là để xác định tính bền vững của đất
lựa chọn các biện pháp sử dụng bền vững đất hiện trạng hay tiềm năng liên quan đến
quy hoạch sử dụng đất và hướng sử dụng bền vững tài nguyên này.
Để đánh giá khả năng sử dụng đất thông thường chúng ta đánh giá ở 2 khía cạnh :
- Đánh giá khả năng thích nghi của cây trồng với đất đai.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất.
khía cạnh thứ nhất, cần đánh giá khả năng thích nghi của đất đai dựa trên việc so
sánh, đối chiếu, xem xét mức độ phù hợp giữa những đặc tính cơ bản của từng đơn vị đất với
yêu cầu sinh thái. Từ đó sẽ c định được những đơn vị đất nào mức độ phù hợp cao
những đơn vị đất nào có mức độ phù hợp thấp hay không phù hợp với từng loại hình sử dụng
đất.
Hiệu quả kinh tế sử dụng đất - Trang 2
Hiệu quả kinh tế sử dụng đất - Người đăng: Lê Chiêu Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hiệu quả kinh tế sử dụng đất 9 10 348