Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chăn nuôi Đà Điểu

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3249 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn chăn nuôi Đà Điểu
I. đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của đà điểu ostrich
Theo phân loại động vật, đà điểu thuộc:
- Lớp: Chim
- Bộ: Struthioniformes
- Phân bộ: Struthiones
- Gia đình: Struthionidae
Đặc điểm chung của đà điểu là to lớn, không biết bay, cơ quan tiếp đất gồm 2
chân với 2 ngón khỏe đặc trưng, cổ dài và đầu nhỏ. Đà điểu sống ở Nam bán cầu vùng
cận nhiệt đới, thích nghi vùng cao nguyên tương đối khô cằn có thảm cỏ thấp để cung
cấp đủ thức ăn và có tầm nhìn thoáng nhằm phát hiện sớm và chạy tránh kẻ thù. Tuy
vậy, khi thuần hóa chúng có khả năng thích ứng rộng từ 50 vĩ độ Bắc đến 30 vĩ độ
Nam với tất cả các loại hình khí hậu, sinh thái khác nhau. Nhiệt độ môi trường biến
thiên từ –300 C đến 400 C đều không có ảnh hưởng đến chúng.
Đà điểu trưởng thành con trống đứng cao 2,1 - 2,75 m, nặng 120 - 145 kg có
khi nặng tới 150 kg; con mái cao 1,75 - 1,90 m nặng 95 - 125 kg. Kích thước lớn là
kết quả của sự tiến hóa để phù hợp với tính không biết bay khi ở môi trường đồng cỏ
Châu Phi có nhiều động vật ăn thịt săn đuổi.
Đôi chân dài và chắc chắn cho phép đà điểu chạy nhanh nhất trong thế giới
loài chim thậm chí đánh bại cả động vật có vú vì có thể đạt tới tốc độ 50 - 60 km/h
trong vòng 30 phút. ở đoạn nước rút, có thể vọt tốc độ đến 70 km/h với sải dài 3,3 3,5 m. Trong điều kiện hoang dã, đà điểu thành thục về tính từ 3 - 4 năm tuổi, khi đã
thuần hóa hoặc nuôi tại trang trại tuổi thành thục sớm lúc 2 - 3 năm, đà điểu mái thành
thục sớm hơn trống từ 5 - 6 tháng tuổi.
Từ mới nở tới 01 năm tuổi, đà điểu trống và mái đều có màu lông xám như nhau. Từ
10 - 11 tháng tuổi trở đi, màu sắc lông thay đổi theo tính biệt, con trống biểu hiện màu
lông đen tuyền ở thân còn lông cánh và lông đuôi màu trắng kèm theo sự rực rỡ màu
chân và mỏ chuyển thành đỏ tươi. Sự phân biệt rõ tới mức bằng mắt thường đã nhận
thấy chúng từ xa. Con mái thì ngược lại vẫn giữ nguyên màu xám tro để chúng dễ ẩn
mình khi đẻ cũng như khi ấp trứng.
Đà điểu một năm có thể đẻ 40 - 60 trứng, mỗi trứng nặng 1,2 - 1,5 kg. Con nở
ra cân nặng 0,8 - 1,0 kg sau 10 - 12 tháng tuổi nuôi đạt khối lượng 100 - 110 kg/con.
Qua thực tế cho thấy một năm từ 01 mái mẹ có thể sản sinh 20 - 25 con non sau 10 12 tháng nuôi đạt 2.000 - 2.500 kg thịt hơi. Nếu so sánh với bò, lợn hoặc gia cầm thì
hiệu suất sản xuất thịt hơi từ 01 mái mẹ ở đà điểu đạt cao nhất. Thời gian khai thác đà

điểu mái từ 40 - 50 năm và cho được 90 - 110 tấn thịt trong khi đó 01 đời bò chỉ sản
xuất được 2,1 - 2,5 tấn thịt và 01 đời...
Hướng dn chăn nuôi Đà Điu
I. đc đim sinh hc và kh năng sn xut ca đà điu ostrich
Theo phân loi động vt, đà điu thuc:
- Lp: Chim
- B: Struthioniformes
- Phân b: Struthiones
- Gia đình: Struthionidae
Đặc đim chung ca đà điu to ln, không biết bay, cơ quan tiếp đất gm 2
chân vi 2 ngón khe đặc trưng, c dài và đầu nh. Đà điu sng Nam bán cu vùng
cn nhit đới, thích nghi vùng cao nguyên tương đối khô cn thm c thp để cung
cp đủ thc ăn tm nhìn thoáng nhm phát hin sm chy tránh k thù. Tuy
vy, khi thun hóa chúng kh năng thích ng rng t 50 vĩ độ Bc đến 30 vĩ độ
Nam vi tt c các loi hình khí hu, sinh thái khác nhau. Nhit độ môi trường biến
thiên t –300 C đến 400 C đều không có nh hưởng đến chúng.
Đà điu trưởng thành con trng đứng cao 2,1 - 2,75 m, nng 120 - 145 kg
khi nng ti 150 kg; con mái cao 1,75 - 1,90 m nng 95 - 125 kg. Kích thước ln
kết qu ca s tiến hóa để phù hp vi tính không biết bay khi môi trường đồng c
Châu Phi có nhiu động vt ăn tht săn đui.
Đôi chân dài chc chn cho phép đà điu chy nhanh nht trong thế gii
loài chim thm chí đánh bi c động vt có vì th đạt ti tc độ 50 - 60 km/h
trong vòng 30 phút. đon nước rút, th vt tc độ đến 70 km/h vi si i 3,3 -
3,5 m. Trong điu kin hoang dã, đà điu thành thc v nh t 3 - 4 năm tui, khi đã
thun hóa hoc nuôi ti trang tri tui thành thc sm lúc 2 - 3 năm, đà điu mái thành
thc sm hơn trng t 5 - 6 tháng tui.
T mi n ti 01 năm tui, đà điu trng và mái đều có màu lông xám như nhau. T
10 - 11 tháng tui tr đi, màu sc lông thay đổi theo tính bit, con trng biu hin màu
lông đen tuyn thân còn lông cánh và lông đuôi màu trng kèm theo s rc r màu
chân và m chuyn thành đỏ tươi. S phân bit rõ ti mc bng mt thường đã nhn
thy chúng t xa. Con mái thì ngược li vn gi nguyên màu xám tro để chúng d n
mình khi đẻ cũng như khi p trng.
Đà điu mt năm th đẻ 40 - 60 trng, mi trng nng 1,2 - 1,5 kg. Con n
ra cân nng 0,8 - 1,0 kg sau 10 - 12 tháng tui nuôi đt khi lưng 100 - 110 kg/con.
Qua thc tế cho thy mt năm t 01 mái m có th sn sinh 20 - 25 con non sau 10 -
12 tháng nuôi đạt 2.000 - 2.500 kg tht hơi. Nếu so sánh vi bò, ln hoc gia cm t
hiu sut sn xut tht hơi t 01 mái m đà điu đạt cao nht. Thi gian khai thác đà
Hướng dẫn chăn nuôi Đà Điểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn chăn nuôi Đà Điểu - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hướng dẫn chăn nuôi Đà Điểu 9 10 261