Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch bảo tồn rừng

Được đăng lên bởi Chuc Ly Trinh Thi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Nông nghiệp & PTNTAG
CHI CỤC KIỂM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Ngày 20 tháng 10 năm 2009

KẾ HOẠCH
V/v điều tra, khoanh vẽ, hiện trạng rừng Trà Sư, cây cổ thụ và động vật hoang
dã trong tỉnh An Giang, phục vụ công tác bảo tồn.
Kính gửi: Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm
I/ Những căn cứ.
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được thông qua Quốc hội ngày 29 tháng 11
năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, thay thế Luật
bảo vệ môi trường năm 1993.
Căn cứ Luật đa dạng sinh học được thông qua Quốc hội ngày 13 tháng 11 năm
2008. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
Căn cứ Quyết định số: 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên
Việt Nam đến năm 2010.
Căn cứ Quyết định số: 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và
định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư
Cartagena về An toàn sinh học”
II/ Sự cần thiết.
Trên cơ sở hiện trạng tài nguyên rừng và điều kiện tự nhiên của tỉnh, những
năm qua đã được bảo vệ ngày một tốt hơn, từng bước tạo lại hệ sinh thái rừng, góp
phần tích cực vào việc chống suy thoái đa dạng sinh học.
Tuy diện tìch rừng trong tỉnh An Giang không rộng, chỉ chiếm khoảng 5% trên
tổng diện tích tự nhiên, nhưng lại có nhiều kiểu hệ sinh thái khác nhau, sự phong phú
của các mối quan hệ cũng được thể hiện rõ nét. Đặc biệt là sự hình thành một cách rất
tự nhiên về một mạng lưới cung cấp chuổi thức ăn cho nhiều loài sinh sống và phát
triển, với nhiều khâu nối tiếp lại và thỏa mãn yếu tố mang tính bền vững. Mỗi hệ sinh
thái có đặc trưng riêng của riêng mình và phụ thuộc vào từng vùng cảnh quan, từng
khu vực điều kiện địa lý tự nhiên. Vấn đề nầy thể hiện rõ nét nhất là rừng tràm trà sư,
và theo Công ước Ramsar định nghĩa thì rừng tràm Trà sư thuộc hệ sinh thái rừng
tràm ở vùng đất ngập nước nội địa. Mặt khác, vùng đồi núi trong tỉnh, theo những
1

nguồn tài liệu thì được sếp vào kiểu rừng kín lá
rộng, ẩm á nhiệt đới núi thấp và nếu phân chia ra
từng tiểu vùng nhỏ thì sẽ thấy có kiểu rừng cây
lá rộng khô thay lá theo mùa, chính vì vậy, tạo
thành hệ sinh thái đa dạng riêng cho vùng đồi núi
có mối quan hệ gắn kết với sinh thái vùng đất
ngập nước trong vùng.

Theo công ước Ramsar định
nghĩa “Đất ngập nước là
những vùng đầm lầy, than
bùn hoặc vùng nước bất kể là
tự nhiên hay nhân tạo, thư...
1
Sở Nông nghiệp & PTNTAG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC KIỂM LÂM
Độc Lập Tự Do – Hạnh Phúc
Ngày 20 tháng 10 năm 2009
KẾ HOẠCH
V/v điều tra, khoanh vẽ, hiện trạng rừng Trà Sư, cây cổ thụ và động vật hoang
trong tỉnh An Giang, phục vụ công tác bảo tồn.
Kính gửi: Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm
I/ Những căn cứ.
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được thông qua Quốc hội ngày 29 tháng 11
năm 2005. Luật này hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, thay thế Luật
bảo vệ môi trường năm 1993.
Căn cứ Luật đa dạng sinh học được thông qua Quốc hội ngày 13 tháng 11 năm
2008. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
Căn cứ Quyết định số: 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên
Việt Nam đến năm 2010.
Căn cứ Quyết định số: 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010
định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học Nghị định thư
Cartagena về An toàn sinh học”
II/ Sự cần thiết.
Trên sở hiện trạng tài nguyên rừng điều kiện tự nhiên của tỉnh, những
năm qua đã được bảo vệ ngày một tốt hơn, từng bước tạo lại hệ sinh thái rừng, góp
phần tích cực vào việc chống suy thoái đa dạng sinh học.
Tuy diện tìch rừng trong tỉnh An Giang không rộng, chỉ chiếm khoảng 5% trên
tổng diện tích tự nhiên, nhưng lại nhiều kiểu hệ sinh thái khác nhau, sphong phú
của các mối quan hệ cũng được thể hiện rõ nét. Đặc biệt là sự hình thành một cách rất
tự nhiên về một mạng lưới cung cấp chuổi thức ăn cho nhiều loài sinh sống phát
triển, với nhiều khâu nối tiếp lại thỏa mãn yếu tố mang tính bền vững. Mỗi hệ sinh
thái đặc trưng riêng của riêng mình phụ thuộc vào từng vùng cảnh quan, từng
khu vực điều kiện địa tự nhiên. Vấn đề nầy thể hiện nét nhất là rừng tràm trà sư,
theo Công ước Ramsar định nghĩa thì rừng tràm Trà thuộc hệ sinh thái rừng
tràm vùng đất ngập nước nội địa. Mặt khác, vùng đồi núi trong tỉnh, theo những
kế hoạch bảo tồn rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch bảo tồn rừng - Người đăng: Chuc Ly Trinh Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
kế hoạch bảo tồn rừng 9 10 928