Ktl-icon-tai-lieu

Kết quả đánh giá tuyển chọn một số giống lúa năng suất, chất lượng cao mới cho Nghệ An

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kết quả đánh giá tuyển chọn một số giống lúa năng suất, chất lượng cao mới
cho Nghệ An
Nghệ An là tỉnh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu sự tác động trực
tiếp của gió mùa Tây - Nam khô và nóng (từ tháng 4-8) và gió mùa Đông Bắc lạnh,
ẩm ướt (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau), điều kiện khí hậu khá thuận lợi (cường
độ và thời gian chiếu sáng cao, nhiệt độ ôn hòa...) nên năng suất lúa ở đây thuộc
diện cao nhất nước. Điều kiện khí hậu và vị trí địa lý thuận lợi cho phép Nghệ An
có thể sản xuất lượng gạo hàng hóa lớn. Tuy nhiên, hiện tại việc sản xuất lúa gạo
chất lượng cao của tỉnh vẫn còn hạn chế, diện tích chỉ khoảng 4.000ha (chiếm 23%, tổng diện tích trồng lúa của tỉnh là 196.000ha), diện tích lúa lai và lúa thuần
vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất (số liệu
I. Đặt vấn đề
Nghệ An là tỉnh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu sự tác động
trực tiếp của gió mùa Tây - Nam khô và nóng (từ tháng 4-8) và gió mùa Đông Bắc
lạnh, ẩm ướt (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau), điều kiện khí hậu khá thuận lợi
(cường độ và thời gian chiếu sáng cao, nhiệt độ ôn hòa...) nên năng suất lúa ở đây
thuộc diện cao nhất nước. Điều kiện khí hậu và vị trí địa lý thuận lợi cho phép
Nghệ An có thể sản xuất lượng gạo hàng hóa lớn. Tuy nhiên, hiện tại việc sản xuất
lúa gạo chất lượng cao của tỉnh vẫn còn hạn chế, diện tích chỉ khoảng 4.000ha
(chiếm 2-3%, tổng diện tích trồng lúa của tỉnh là 196.000ha), diện tích lúa lai và
lúa thuần vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất (số liệu điều tra năm 2009).
Bên cạnh đó, hiện nay nguồn giống và bộ giống lúa chất lượng cao thích hợp với
điều kiện sinh thái Nghệ An còn chưa chủ động được. Giống lúa thơm chất lượng
cao được gieo cấy chủ yếu tại đây là HT1, BT7 thường gặp phải rủi ro, hay mắc
nhiều sâu bệnh hại như bệnh bạc lá, rầy nâu. Giống lúa AC5 cho năng suất cao
nhưng thời gian sinh trưởng dài, chỉ cấy được 1 vụ xuân trong năm.

Trước tình hình đó, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm kết hợp với Sở
NN&PTNT Nghệ An đã tiến hành đề tài: “Nghiên cứu phát triển lúa gạo hàng
hoá chất lượng cao tại Nghệ An” thuộc dự án “Khoa học công nghệ nông nghiệp
vốn vay ADB” nhằm xác định một số giống lúa chất lượng cao thích hợp với điều
kiện của địa phương; xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh cho năng suất cao,
chất lượng gạo tốt để phát triển lúa gạo chất lượng cao tại Nghệ An. Bài viết này
trình bày một phần nội dung nghiên cứu của đề tài.
II. Kết quả nghiên cứu
1. Đánh giá đặc điểm nông học, khả năng sinh trưởng, phát triển ...
Kết quả đánh giá tuyển chn mt s giống lúa năng suất, chất lượng cao mi
cho Ngh An
Ngh An là tnh nm trong vùng khí hu nhiệt đới gió mùa, chu sự tác động trc
tiếp ca gió mùa Tây - Nam khô và nóng (t tháng 4-8) gmùa Đông Bắc lnh,
ẩm ướt (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau), điu kin khí hu khá thun lợi (cường
độ và thi gian chiếu sáng cao, nhiệt độ ôn hòa...) nên năng suất lúa ở đây thuộc
din cao nhất nước. Điều kin khí hu và vị trí địa lý thun li cho phép Ngh An
có th sn xuất lượng go hàng hóa ln. Tuy nhiên, hin ti vic sn xut lúa go
chất lượng cao ca tnh vn còn hn chế, din tích ch khong 4.000ha (chiếm 2-
3%, tng din tích trng lúa ca tnh là 196.000ha), din tích lúa lai và lúa thun
vn còn chiếm t trng ln trong sn xut (s liu
I. Đt vấn đề
Ngh An tnh nm trong vùng khí hu nhiệt đới gió mùa, chu stác động
trc tiếp ca gmùa Tây - Nam khô và nóng (t tháng 4-8) và gió mùa Đông Bc
lnh, ẩm ưt (ttháng 11 đến tháng 3 m sau), điều kin khí hu kthun li
(cường độ thi gian chiếu sáng cao, nhiệt độ ôn hòa...) nên năng suất lúa đây
thuc din cao nhất nước. Điều kin khí hu vtrí đa thun li cho phép
Ngh An có th sn xuất lượng go hàng hóa ln. Tuy nhiên, hin ti vic sn xut
lúa go chất lượng cao ca tnh vn còn hn chế, din tích ch khong 4.000ha
(chiếm 2-3%, tng din tích trng lúa ca tnh 196.000ha), din tích lúa lai
lúa thun vn còn chiếm t trng ln trong sn xut (s liệu điều tra m 2009).
Bên cạnh đó, hin nay ngun ging b ging lúa chất lượng cao thích hp vi
điều kin sinh thái Ngh An còn chưa chủ động được. Giống lúa thơm chất lượng
cao được gieo cy ch yếu tại đây HT1, BT7 thưng gp phi ri ro, hay mc
nhiu sâu bnh hại như bệnh bc lá, ry nâu. Giống lúa AC5 cho năng sut cao
nhưng thời gian sinh trưởng dài, ch cấy được 1 vụ xuân trongm.
Kết quả đánh giá tuyển chọn một số giống lúa năng suất, chất lượng cao mới cho Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết quả đánh giá tuyển chọn một số giống lúa năng suất, chất lượng cao mới cho Nghệ An - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kết quả đánh giá tuyển chọn một số giống lúa năng suất, chất lượng cao mới cho Nghệ An 9 10 304