Ktl-icon-tai-lieu

Kết quả nghiên cứu chọn tạo thành công giống lúa chất lượng cao VT-NA2

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kết quả nghiên cứu chọn tạo thành công giống lúa chất lượng cao VT-NA2
Sản xuất nông nghiệp cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang rất cần có
nhiều giống lúa thuần mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng
(TGST) ngắn để đưa vào cơ cấu giống sản xuất trong vụ xuân muộn, vụ hè thu và
vụ mùa sớm nhằm thay thế dần các giống lúa thuần đã gieo cấy quá lâu, năng suất
thấp, chất lượng cơm gạo kém như: KD18; Q5; 13/2…

I. Đặt vấn đề
Sản xuất nông nghiệp cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang rất cần
có nhiều giống lúa thuần mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh
trưởng (TGST) ngắn để đưa vào cơ cấu giống sản xuất trong vụ xuân muộn, vụ
hè thu và vụ mùa sớm nhằm thay thế dần các giống lúa thuần đã gieo cấy quá
lâu, năng suất thấp, chất lượng cơm gạo kém như: KD18; Q5; 13/2…
Xuất phát từ thực tế đó, để giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu giống lúa
theo hướng sản xuất hàng hóa, thời gian qua, Công ty Cổ phần Tổng Công
ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã nghiên cứu, chọn tạo thành công giống
lúa thuần VT-NA2 - một giống lúa có nguồn gốc từ Trung Quốc được du
nhập về Việt Nam.
II. Kết quả nghiên cứu khảo nghiệm
Giống VT-NA2 được tiến hành khảo nghiệm tại Nghệ An từ 2007-2010.
Giống lúa Khang dân 18 (KD18) được dùng làm giống đối chứng trong suốt
quá trình nghiên cứu.
1. Kết quả khảo nghiệm tác giả (Khảo nghiệm cơ bản)
Khảo nghiệm cơ bản được tiến hành từ vụ hè thu năm 2007 tại Trại khảo
nghiệm giống lúa Kim Liên - Nam Đàn nhằm đánh giá các đặc trưng, đặc điểm

nông học, khả năng cho năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện
thời tiết bất lợi của giống.

Bảng 1: Kết quả theo dõi một số đặc điểm nông học của giống lúa VT-NA2

Giống lúa
TT

VT-NA2

KD18

Đặc điểm

1

Vụ xuân

118-120

122-125

Vụ hè thu

95-97

98-100

TGST (ngày)

2

Chiều cao cây (cm)

95-97

97-100

3

Dạng cây

Gọn

Gọn

4

Dạng lá

Đứng

Đứng

5

Kích thước, độ dày lá

Trung bình, dày

Trung bình, dày

6

Màu sắc lá

Xanh đậm

Xanh

7

Hình dạng hạt thóc

Thon dài

Thon nhỏ

8

Màu sắc hạt

Vàng sáng

Vàng sáng

9

Độ

Điểm 5/10

Điểm 5/10

Nhỏ (15-17o)

Nhỏ (20-22o)

10 Góc lá

Kết quả khảo nghiệm cho thấy, tại Nghệ An giống lúa VT-NA2 là giống lúa có
thời gian sinh trưởng ngắn, ngắn hơn cả giống lúa KD18từ 3-5 ngày. Các chỉ tiêu
về nông sinh học đều tốt.
Bảng 2: Kết quả theo dõi về năng suất và
các yếu tố cấu thành năng suất của giống VT-NA2

Vụ

Giống

Bông/m2

lúa

Khối

Tỷ

Hạt

lệ %

chắc/bông

lép

lượng
1.000 hạt
(g)

Năng suất
thực thu
(tạ/ha)
...
Kết qu nghiên cu chn to thành công ging lúa chất lượng cao VT-NA2
Sn xut nông nghip cnước nói chung và NghAn nói riêng đang rất cn
nhiu ging lúa thun mới có năng suất cao, chất lượng tt, thi gian sinh trưởng
(TGST) ngắn để đưa vào cơ cấu ging sn xut trong v xuân mun, v hè thu
v mùa sm nhm thay thế dn các ging lúa thuần đã gieo cấy quá lâu, năng sut
thp, chất lượng cơm gạo kém như: KD18; Q5; 13/2…
I. Đt vấn đ
Sn xut ng nghip cnước i chung Ngh An i riêng đang rt cn
nhiu ging a thun mi ng sut cao, cht ng tt, thi gian sinh
trưng (TGST) ngn đ đưa o cơ cu ging sn xut trong v xuân mun, v
thu v mùa sm nhm thay thế dn các ging lúa thun đã gieo cy quá
u, năng sut thp, cht lưng m gạo kém như: KD18; Q5; 13/2
Xut phát t thc tế đó, đ giúp nông dân chuyn đi cơ cu ging lúa
theo ng sn xut ng hóa, thi gian qua, ng ty C phn Tng ng
ty Vt nông nghip Ngh An đã nghiên cu, chn to thành ng ging
lúa thun VT-NA2 - mt ging lúa có ngun gc t Trung Quc đưc du
nhp v Vit Nam.
II. Kết qu nghiên cu kho nghim
Ging VT-NA2 đưc tiến nh kho nghim ti Ngh An t 2007-2010.
Ging lúa Khang dân 18 (KD18) được dùng m ging đi chng trong sut
quá trình nghn cu.
1. Kết qu kho nghim tác gi (Kho nghim cơ bn)
Kho nghim bản được tiến nh t v hè thu năm 2007 tại Tri kho
nghim ging lúa Kim Liên - Nam Đàn nhằm đánh giá các đc tng, đc đim
Kết quả nghiên cứu chọn tạo thành công giống lúa chất lượng cao VT-NA2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết quả nghiên cứu chọn tạo thành công giống lúa chất lượng cao VT-NA2 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kết quả nghiên cứu chọn tạo thành công giống lúa chất lượng cao VT-NA2 9 10 114