Ktl-icon-tai-lieu

Khả năng ức chế Vibrio spp. gây bệnh

Được đăng lên bởi visinh6789
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Số chuyên đề: Thủy sản (2014)(2): 108-113

THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG DỊCH TRÙN QUẾ PROMIN TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG
TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii)
Nguyễn Lê Hoàng Yến1 và Nguyễn Bảo Trung2
1
2

Khoa Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Tây Đô
Học viên lớp cao học Nuôi trồng thủy sản K20, Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung:
Ngày nhận: 10/6/2014
Ngày chấp nhận: 04/8/2014

Title:
Experiment using Promin in
Macrobrachium rosenbergii
larva rearing
Từ khóa:
Tôm càng xanh, Promin,
ương ấu trùng, qui trình
nước trong kín
Keywords:
Macrobrachium rosenbergii,
Promin, larva rearing, close
water system

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effects of Promin in Macrobrachium
rosenbergii larva rearing according to the close water system. The experiment
was arranged in random with completed designs include 3 treatments. Three
replicate each with 2 factors: doses of Promin (extracted from earthworm???)
was supplied into the food (0, 1, 2, 3 ml / kg of feed) and cycles for larvae feed
supplemented with Promin (no feeding, feeding every day, every another day
(one day interval), two day interval). The experimental results that, using
Promin has contributed to make the stability and improve better for the
environmental parameters. TAN and N-NO2- decreased and they were lower
than the control treatment, N-NO3-levels increased but remained in the suitable
range for the development of larvae. The larval molting occurs simultaneously
when supplemented Promin 3ml/kg per day, which improve the average
survival of larvae in this experiment was and to be highest (90 ± 0,48%),
significant difference (p <0,05) compared to control treatment (55,9 ± 3,7%)
and declining the development Vibrio sp. Thus, using Promin extracted from
earthworm for larval food at the rate of 3ml/kg per day has contributed to
improve the survival rate of larvae and increase efficiency in prawn hatchery.

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của dịch trùn quế
Promin trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
theo qui trình nước trong kín. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên
gồm 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần với 2 nhân tố: liều lượng
dịch trùn bổ sung vào thức ăn (0, 1, 2, 3 ml/kg thức ăn) và chu kì cho ấu trùng
ăn thức ăn có bổ sung dịch trùn (không cho ăn, mỗi ngày, cách 1 ngày, cách 2
ngày). Kết quả thí nghiệm cho thấy, dịch trùn quế khi được sử dụng đã góp
phần làm cho các yếu tố môi trường ổn định...
Tp chí Khoa hc Trường Đại hc Cn Thơ S chuyên đề: Thy sn (2014)(2): 108-113
108
THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG DỊCH TRÙN QUẾ PROMIN TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG
TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii)
Nguyễn Lê Hoàng Yến
1
và Nguyễn Bảo Trung
2
1
Khoa Sinh hc ng dng, Trường Đại hc Tây Đô
2
Hc viên lp cao hc Nuôi trng thy sn K20, Trường Đại hc Cn Thơ
Thông tin chung:
Ngày nhn: 10/6/2014
Ngày chp nhn: 04/8/2014
Title:
Experiment using Promin in
Macrobrachium rosenbergii
larva rearing
T khóa:
Tôm càng xanh, Promin,
ương u trùng, qui trình
nước trong kín
Keywords:
Macrobrachium rosenbergii,
Promin, larva rearing, close
water system
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effects of Promin in Macrobrachium
rosenbergii larva rearing according to the close water system. The experiment
was arranged in random with completed designs include 3 treatments. Three
replicate each with 2 factors: doses of Promin (extracted from earthworm???)
was supplied into the food (0, 1, 2, 3 ml / kg of feed) and cycles for larvae feed
supplemented with Promin (no feeding, feeding every day, every another day
(one day interval), two day interval). The experimental results that, using
Promin has contributed to make the stability and improve better for the
environmental parameters. TAN and N-NO
2
-
decreased and they were lower
than the control treatment, N-NO
3
-
levels increased but remained in the suitable
range for the development of larvae. The larval molting occurs simultaneously
when supplemented Promin 3ml/kg per day, which improve the avera
g
e
s
urvival of larvae in this experiment was and to be highest (90 ± 0,48%),
s
ignificant difference (p <0,05) compared to control treatment (55,9 ± 3,7%)
and declining the development Vibrio sp. Thus, using Promin extracted from
earthworm for larval food at the rate of 3ml/kg per day has contributed to
improve the survival rate of larvae and increase efficiency in prawn hatchery.
TÓM TẮT
Nghiên cu được thc hin nhm đánh giá s nh hưởng ca dch trùn quế
Promin trong ương u trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
theo qui trình nước trong kín. Thí nghim được b trí hoàn toàn ngu nhiên
gm 3 nghim thc, mi nghim thc lp li 3 ln vi 2 nhân t: liu lượng
dch trùn b sung vào thc ăn (0, 1, 2, 3 ml/kg thc ăn) và chu kì cho u trùng
ăn thc ăn có b sung dch trùn (không cho ăn, mi ngày, cách 1 ngày, cách 2
ngày). Kết qu
thí nghim cho thy, dch trùn quế khi đưc s dng đã góp
phn làm cho các yếu t môi trường n định và tt hơn. Hàm lượng TAN và N-
NO
2
-
có khuynh hướng gim và thp hơn so vi nghim thc đối chng, hàm
lượng N-NO
3
-
tăng nhưng vn nm trong khong thích hp cho s phát trin
ca u trùng. S lt xác ca u trùng din ra đồng lot hơn khi được s dng
thc ăn có b sung dch trùn quế Promin vi liu lượng 3ml/kg thc ăn mi
ngày, góp phn nâng cao t l sng trung bình ca u trùng nghim thc này
là cao nht (90,0 ± 0,48%), khác bit rt có ý nghĩa thng kê (p<0,05) so vi
nghi
m thc đối chng (55,9 ± 3,7%) và hn chế s phát trin mt s vi khun
Vibrio sp. Như vy, vic s dng thc ăn có b sung dch trùn quế Promin vi
liu lượng 3 ml/kg thc ăn mi ngày đã góp phn nâng cao t l sng u trùng
và gia tăng hiu qu trong sn xut ging tôm càng xanh.
Khả năng ức chế Vibrio spp. gây bệnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khả năng ức chế Vibrio spp. gây bệnh - Người đăng: visinh6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Khả năng ức chế Vibrio spp. gây bệnh 9 10 308