Ktl-icon-tai-lieu

kháng thể đơn dòng

Được đăng lên bởi Duc Thuan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG
( Monoclonal antibody)

* Kh¸i niÖm:
 KT ®¬n dßng lµ KT chØ do một "clon"
lympho bµo s¶n xuÊt ra ®Ó chèng l¹i một
Epitop riªng biÖt.
Các phân tử KT ®¬n dßng gièng nhau
hoµn toµn: cÊu tróc, paratop, møc ®é ®Æc
hiÖu.
KT ®¬n clon kh«ng cã trong ®iÒu kiÖn TN.

. Con ngêi ®· N/C vµ s¶n xuÊt ®îc trong
®iÒu kiÖn nh©n t¹o
Đ©y lµ một ®ãng gãp lín cho MD häc vÒ
nghiªn cøu, øng dông trong chÈn ®o¸n.
Năm 1975, Milstein vµ Kohler ®a ra ph
¬ng ph¸p s¶n xuÊt kh¸ng thÓ đơn dßng
b»ng kü thuËt liªn hîp 2 loại tế bào:
- TÕ bµo Myeloma
- TÕ bµo lympho B ho¹t ho¸ cña chuét.

* Nguyªn t¾c cña ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt
KT đ¬n dßng:
+ Dïng hai lo¹i tÕ bµo:
- TÕ bµo u tuû (tÕ bµo Myeloma)
- TÕ bµo lympho B ®· ho¹t ho¸ cña
chuét ( LÊy tõ m¸u, l¸ch)
+ Dïng kü thuËt ®Ó kÕt hîp hai lo¹i tÕ
bµo  t¹o tÕ bµo lai
Nu«i tÕ bµo lai trong m«i trêng nh©n t¹o, các
tÕ bµo này cã kh¶ năng ph©n chia, ph¸t triÓn
l©u dµi vµ s¶n xuÊt KT ®Æc hiÖu.

+ Nguyªn lý
- Loại tÕ bµo u tuû nếu có enzym HPRT
(Hypoxanthin - Phospho - Ribosyl - Transfezaza)
và được Nuôi trong m«i trêng nh©n t¹o có chứa chất HAT
(Hypoxanthin - Aminopterin - Thymidin)
thì tế bào này cã kh¶ năng sinh s¶n nhanh chãng.
- Nhưng TÕ bµo u tuû lại kh«ng cã enzym HPRT nên kh«ng
tæng hîp ®îc Guanin tõ Hypoxanthin dẫn đến kh«ng tæng
hîp ®îc ADN vì thế sÏ chết
- TÕ bµo lympho B ,trái lại kh«ng sinh s¶n trong MT nh©n t¹o
được vi nã lµ tÕ bµo tËn cïng cña sù biÖt ho¸.
Nhng nã cã Enzym HPRT, nên sống được trong m«i trêng
có chứa HAT

- Đem lai 2 loại tế bào này bằng cách Trén
tÕ bµo u tuû kh«ng cã Enzym HPRT víi
tÕ bµo lympho B víi sù cã mÆt cña
Polyethylenglycol (PEG)
PEG lµm thay ®æi mµng tÕ bµo ®Ó 2 tÕ
bµo kÕt hîp víi nhau
Sau ®ã nu«i hçn hîp lai trong m«i trêng
có HAT.

Cã 3 trêng hîp x¶y ra:
+ Liªn hîp lai tÕ bµo u tuû- tÕ bµo u tuû,kh«ng
cã enzim HPRT  tÕ bµo bÞ chÕt.
+ Liªn hîp lai lympho B - lympho B cã men
HPRT chÕt sau vµi ngµy vi kh«ng
ph©n chia,ph¸t triÓn được trong in vitro
.
+ Liªn hîp lai tÕ bµo u tuû- lympho B sèng vµ cã
kh¶ năng s¶n sinh, ph¸t triÓn m·i trong MT nh©n
t¹o, t¹o ra c¸c "clon" tÕ bµo tiÕt KT ®Æc hiÖu.
Vi nã:
- TiÕp thu kh¶ năng sinh s¶n cña tÕ bµo u tuû
- TiÕp thu enzim HPRT cña tÕ bµo lympho B.

 Nếu

lympho B đưa vào đã được xử lý với KN
gọi là lympho hoạt hoá ,thì tế bào lai sẽ phân
chia phát triển và sản xuất KT đặc hiệu tương
ứng với KN đó.
 Sau đó c¸c tÕ bµo lai được pha lo·ng dÇn ®Ó
t¸ch riªng tõng tÕ bµo một.
 Mçi tÕ bµo lai ®îc nu«i riªng, chóng s ẽ ph©n
chia, ph¸t triÓn thµnh mét...
KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG
( Monoclonal antibody)
kháng thể đơn dòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kháng thể đơn dòng - Người đăng: Duc Thuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
kháng thể đơn dòng 9 10 246