Ktl-icon-tai-lieu

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH HỆ THỐNG SÔNG ĐÁY

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Kim Thùy

Hóa phân tích

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
---------------------

Nguyễn Kim Thùy

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG
CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH
HỆ THỐNG SÔNG ĐÁY

Chuyên ngành: Hóa phân tích
Mã số: 60 44 29

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TẠ THỊ THẢO

Hà Nội - 2011

Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Kim Thùy

Hóa phân tích

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN .......................................................................................3
1.1. Tổng quan về lƣu vực sông Đáy .......................................................................3
1.1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội lƣu vực sông Đáy ...........................3
1.1.2. Tổng quan về hiện trạng môi trƣờng lƣu vực sông Đáy ............................7
1.2. Hệ số phân bố của các kim loại nặng .............................................................12
1.2.1. Vai trò của chất rắn lơ lửng ......................................................................13
1.2.2. Vai trò của chất hữu cơ ............................................................................14
1.3. Độc tính kim loại nặng ...................................................................................15
1.4. Các phƣơng pháp phân tích kim loại nặng .....................................................18
1.4.1. Phƣơng pháp quang phổ khối plasma cảm ứng (ICP-MS) ......................18
1.4.2. Các phƣơng pháp khác xác định kim loại nặng .......................................23
1.5. Các phƣơng pháp xử lý mẫu nƣớc và trầm tích..............................................26
1.5.1. Nguyên tắc xử lý mẫu ..............................................................................26
1.5.2. Một số phƣơng pháp xử lý mẫu trầm tích xác định hàm lƣợng kim loại
nặng ....................................................................................................................27
1.5.3. Một số phƣơng pháp xử lý mẫu nƣớc xác định hàm lƣợng kim loại nặng
............................................................................................................................28
1.6. Xử lý thống kê số liệu phân tích ....................................................................29
1.6.1. Phân tích phƣơng sai đa biến (MANOVA) ..............................................29
1.6.2. Phân tích thành phần...
Nguyễn Kim Thùy Hóa phân tích
Luận văn tốt nghip
ĐẠI HC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
---------------------
Nguyễn Kim Thùy
KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN B HÀM LƯỢNG
CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH
H THỐNG SÔNG ĐÁY
Chuyên ngành: Hóa phân tích
Mã số: 60 44 29
LUN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: PGS.TS. T TH THO
Hà Nội - 2011
KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH HỆ THỐNG SÔNG ĐÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH HỆ THỐNG SÔNG ĐÁY - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH HỆ THỐNG SÔNG ĐÁY 9 10 539