Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát khả năng xua đuỗi rầy nâu của hoạt chất Salycilic acid

Được đăng lên bởi ptlchi.ngoctung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
ÔÛ nöôùc ta, ngheà troàng luùa vaãn coøn laø moät ngheà quan troïng vì noù nuoâi
soáng khoaûng 80% daân soá caû nöôùc. Nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi söï thaâm canh taêng
vuï vaø tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät ñöôïc aùp duïng trong saûn xuaát luùa giuùp caûi tieán
chaát löôïng, naêng suaát luùa, cuï theå ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long (ÑBSCL) trong
hôn möôøi naêm qua ñaõ mang laïi nhieàu lôïi ích, giuùp ñaûm baûo an ninh löông thöïc
cho caû nöôùc ñoàng thôøi giuùp naâng saûn löôïng luùa xuaát khaåu. Nhieàu nôi ñaõ saûn
xuaát luùa lieân tuïc nhieàu vuï trong naêm vaø canh taùc nhieàu naêm lieàn, chính ñieàu
naøy ñaõ taïo ñieàu kieän cho söï phaùt trieån cuûa caùc taùc nhaân gaây haïi, trong ñoù phaûi
keå ñeán laø caùc loaøi coân truøng maø raày naâu ñöôïc xeáp vaøo taùc nhaân nhoùm gaây haïi
nhieàu nhaát.
Raày naâu laø moät trong nhöõng loaøi coân truøng gaây haïi phoå bieán treân caùc
ruoäng luùa baèng caùch chích huùt nhöïa caây laøm caây chaùy khoâ, truyeàn beänh vaøng
luøn vaø luøn xoaén laù. ÔÛ nöôùc ta trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nhaát laø treân nhöõng
caùnh ñoàng ôû Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long ñaõ xuaát hieän nhöõng ñôït raày naâu raát
lôùn gaây haïi treân nhieàu caùnh ñoàng.
Maëc duø ngaøy nay ñaõ coù nhieàu thuoác ñaëc trò raày naâu nhö: Osin, Chess…
nhöng vieäc söû duïng caùc loaïi thuoác naøy coù theå daãn ñeán vieäc maát caân baèng sinh
thaùi trong khu vöïc, vaø ngaøy caøng taïo ñieàu kieän taêng khaû naêng khaùng thuoác. Maø
raày naâu loaøi coù khaû naêng khaùng thuoác raát nhanh. Ngoaøi ra, vieäc tieâu dieät loaøi
naøy coù theå laøm xuaát hieän caùc loaøi khaùc nguy hieåm hôn.
Do ñoù, vieäc söû duïng caùc loaøi thuoác phoøng ngöøa, caùc cheá phaåm sinh hoïc nhö:
cheá phaåm AIM laø cheá phaåm coù chöùa hoaït chaát Salicylic acid giuùp cho caây luùa
coù khaû naêng xua ñuoåi, phoøng traùnh ñöôïc nhöõng ñôït taán coâng cuûa raày naâu laø raát
caàn thieát. Noäi dung baøi baùo caùo nhaèm ñaùnh giaù khaû naêng xua ñuoåi raày naâu cuûa
cheá phaåm AIM.

...
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
ÔÛ nöôùc ta, ngheà troàng luùa vaãn coøn l moät ngheà quan troïng noù nuoâi
soáng khoaûng 80% daân soá caû nöôùc. Nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi söï thaâm canh taêng
vuï vaø tieán b khoa hoïc kyõ thuaät ñöôïc aùp duïng trong saûn xuaát luùa giuùp caûi tieán
chaát löôïng, naêng suaát luùa, c theå ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long (ÑBSCL) trong
hôn möôøi naêm qua ñmang laïi nhieàu lôïi ích, giuùp ñaûm baûo an ninh löông thöïc
cho caû nöôùc ñoàng thôøi giuùp naâng saûn ôïng luùa xuaát khaåu. Nhieàu nôi ñaõ saûn
xuaát luùa lieân tuïc nhieàu v trong naêm vaø canh taùc nhieàu naêm lieàn, chính ñieàu
naøy ñtaïo ñieàu kieän cho söï phaùt trieån cuûa caùc taùc nhaân gaây haïi, trong ñoù phaûi
keå ñeán laø caùc loaøi coân truøng maø raày naâu ñöôïc xeáp vaøo taùc nhaân nhoùm gaây haïi
nhieàu nhaát.
Raày naâu laø moät trong nhöõng loaøi coân truøng gaây haïi phoå bieán treân caùc
ruoäng luùa baèng caùch chích huùt nhöïa caây laøm caây chaùy khoâ, truyeàn beänh vaøng
luøn vaø luøn xoaén laù. ÔÛ nöôùc ta trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nhaát laø treân nhöõng
caùnh ñoàng ôû Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long ñaõ xuaát hieän nhöõng ñôït raày naâu raát
lôùn gaây haïi treân nhieàu caùnh ñoàng.
Maëc d ngaøy nay ñ coù nhieàu thuoác ñaëc trò raày naâu nhö: Osin, Chess…
nhöng vieäc söû duïng caùc loaïi thuoác naøy coù theå daãn ñeán vieäc maát caân baèng sinh
thaùi trong khu vöïc, vaø ngaøy caøng taïo ñieàu kieän taêng khaû naêng khaùng thuoác. Maø
raày naâu loaøi c khaû naêng khaùng thuoác raát nhanh. Ngoaøi ra, vieäc tieâu dieät loaøi
naøy coù theå laøm xuaát hieän caùc loaøi khaùc nguy hieåm hôn.
Do ñoù, vieäc söû duïng caùc loaøi thuoác phoøng ngöøa, caùc cheá phaåm sinh hoïc nhö:
cheá phaåm AIM laø cheá phaåm coù chöùa hoaït chaát Salicylic acid giuùp cho caây luùa
coù khaû naêng xua ñuoåi, phoøng traùnh ñöôïc nhöõng ñôït taán coâng cuûa raày naâu laø raát
caàn thieát. Noäi dung baøi baùo caùo nhaèm ñaùnh giaù khaû naêng xua ñuoåi raày naâu cuûa
cheá phaåm AIM.
Khảo sát khả năng xua đuỗi rầy nâu của hoạt chất Salycilic acid - Người đăng: ptlchi.ngoctung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khảo sát khả năng xua đuỗi rầy nâu của hoạt chất Salycilic acid 9 10 922