Ktl-icon-tai-lieu

KHÀO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CHỦNG BACILLUS SUBTILIS B20.1

Được đăng lên bởi Kobato05
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2592 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHÀO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CHỦNG BACILLUS SUBTILIS B20.1
LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC SẢN XUẤT PROBIOTIC PHÒNG BỆNH GAN
THẬN MŨ DO EDWARDSEILLA ICTALUTI TRÊN CÁ TRA
(PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) NUÔI THÂM CANH
INVESTIGATE SOME CHARACTERISTICS OF BACILLUS SUBTILIS B20.1 FOR
PROBIOTIC PRODUCT TO PREVENT DISEASE CAUSED BY EDWARDSEILLA
ICTALURI ON STRIPE CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) CULTURED
IN INTENSIVE FARMS
1,

Hồ Thị Trường Thy1, Nguyễn Nữ Trang Thùy1, Võ Minh Sơn2
Bộ Môn Bệnh học Thủy Sản, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
2,
Viện nghiên cứu Nuôi Trồng Thủy Sản 2

TÓM TẮT
Nhằm tạo sản phẩm probiotic tốt nhất cho việc phòng bệnh gan thận mũ trên cá tra
một cách hiệu quả, chúng tôi đã chọn chủng Bacillus subtilis B20.1 và tiến hành các thí
nghiệm như sau: khảo sát điều kiện nuôi cấy thích hợp pH (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), nhiệt độ (250,
30 0, 350, 40 0C), nồng độ muối (0.5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%); khả năng chịu pH thấp của
dạ dày (pH= 2, 3), và muối mật (0.5%, 1%, 2%); khảo sát khả năng sinh enzyme ngoại bào
(amylase, lipase, protease, cellulase); khảo sát khả năng phân hủy phân tử tín hiệu HHL; và
khả năng ức chế vi khuẩn Ewardseilla ictaluri trong điều kiện nuôi chung. Kết quả chúng tôi
thu được như sau: chủng vi khuẩn Bacillus subtilis B 20.1 phát triển tốt nhất và cho đối kháng
mạnh nhất trong điều kiện pH=6, nồng độ muối 3%, nhiệt độ 350C; có khả năng chịu pH thấp
(2 và 3) ở dạ dày, và nồng độ muối mật 2%; có khả năng sinh các loại enzyme ngoại bào
amylase, lipase, và cellulase; có khả năng phân hủy phân tử tín hiệu HHL trong quá trình
quorum sensing của vi khuẩn; và cạnh tranh sinh dưỡng mạnh mẽ cũng như ức chế sự phát
triển của E. ictaluri.
ABTRACT
To produce the best probiotic product for prevention of disease caused by Ewardseilla
ictaluri on stripe catfish, the investigation was conducted on Bacillus subtilis B20.1 with the
experiments on pH (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), temperature (250, 30 0, 350, 400C), salt concentrations
(0.5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%); low pH in condition of digestion (pH=2, 3), and bile salt
(0.5%, 1%, 2%); the ability to produce digestive enzyme (amylase, lipase, protease, and
cellulose), destroy the signal molecule HHL; and inhibit the growth of
E. ictaluri in the
shared culture media. For the result, B. subtilis B20.1 grew in the best conditions including
pH= 6, salt concentration 3%, temperature 350C; resisted in low pH (2, 3) and bile salt
concentration 2%; produced digestive enzyme amylase, lipase, and cellulase; destroyed sig...
225
KHÀO SÁT MT SỐ ĐẶC TÍNH CHỦNG BACILLUS SUBTILIS B20.1
M CƠ SỞ CHO VIỆC SẢN XUẤT PROBIOTIC PHÒNG BỆNH GAN
THN MŨ DO EDWARDSEILLA ICTALUTI TRÊN CÁ TRA
(PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) NUÔI THÂM CANH
INVESTIGATE SOME CHARACTERISTICS OF BACILLUS SUBTILIS B20.1 FOR
PROBIOTIC PRODUCT TO PREVENT DISEASE CAUSED BY EDWARDSEILLA
ICTALURI ON STRIPE CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) CULTURED
IN INTENSIVE FARMS
Hồ Thị Trường Thy
1
, Nguyễn Nữ Trang Thùy
1
, Võ Minh Sơn
2
1,
Bộ Môn Bệnh học Thủy Sản, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
2,
Viện nghiên cứu Nuôi Trồng Thủy Sản 2
TÓM TẮT
Nhằm tạo sản phẩm probiotic tốt nhất cho việc phòng bệnh gan thận trên tra
một cách hiệu quả, chúng tôi đã chọn chủng Bacillus subtilis B20.1 và tiến hành c thí
nghim như sau: khảo sát điều kiện nuôi cy thích hợp pH (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), nhiệt độ (25
0
,
30
0
, 35
0
, 40
0
C), nồng đmuối (0.5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%); khnăng chịu pH thấp của
ddày (pH= 2, 3), và mui mt (0.5%, 1%, 2%); khảo sát khnăng sinh enzyme ngoại bào
(amylase, lipase, protease, cellulase); khảo sát khnăng phân hủy phân tử tín hiệu HHL; và
khnăng ức chế vi khuẩn Ewardseilla ictaluri trong điều kin nuôi chung. Kết quchúng i
thu được như sau: chủng vi khun Bacillus subtilis B 20.1 phát triển tốt nhất và cho đối kháng
mạnh nhất trong điều kiện pH=6, nồng độ muối 3%, nhiệt độ 35
0
C; có khả năng chịu pH thấp
(2 3) dạ dày, nng độ muối mật 2%; kh năng sinh các loại enzyme ngoại bào
amylase, lipase, và cellulase; kh năng phân hủy phân tn hiệu HHL trong quá trình
quorum sensing của vi khuẩn; và cạnh tranh sinh dưỡng mạnh mcũng như ức chế sự phát
triển của E. ictaluri.
ABTRACT
To produce the best probiotic product for prevention of disease caused by Ewardseilla
ictaluri on stripe catfish, the investigation was conducted on Bacillus subtilis B20.1 with the
experiments on pH (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), temperature (25
0
, 30
0
, 35
0
, 40
0
C), salt concentrations
(0.5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%); low pH in condition of digestion (pH=2, 3), and bile salt
(0.5%, 1%, 2%); the ability to produce digestive enzyme (amylase, lipase, protease, and
cellulose), destroy the signal molecule HHL; and inhibit the growth of E. ictaluri in the
shared culture media. For the result, B. subtilis B20.1 grew in the best conditions including
pH= 6, salt concentration 3%, temperature 35
0
C; resisted in low pH (2, 3) and bile salt
concentration 2%; produced digestive enzyme amylase, lipase, and cellulase; destroyed signal
molecule HHL in quorum sensing of bacteria; and nutritionally competed to inhibit strongly
the growth of E. ictaluri.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, việc nuôi thâm canh tra với quy mô lớn ngày càng phát triển tại các tỉnh
thành trong cnước nhằm đáp ng nhu cầu xuất khẩu ra thị trường thế giới của c ta hiện
nay. Chính vì thế không thtránh khỏi những rũi ro xy ra dịch bệnh trong i trường nuôi.
Bên cạnh các loại thuốc kháng sinh dùng để trbệnh, các nhà khoa hc đang tìm ra các sn
phẩm thay thế nhằm nâng cao hiệu quả trong việc phòng bệnh với mục đích hạn chế c c
hại môi trường do thuốc và hóa chất gây ra. Sử dụng liệu pp sinh học và thân thiện với môi
trường, probiotic hay cung cấp các vi sinh vật có lợi được xem là giải pháp cần hướng đến đ
ngăn chặn những nguy cơ dịch bệnh xảy ra và từ đó giảm thiểu thiệt hại cho ngưi nuôi cá tra
tại các tỉnh Đng bằng song Cửu Long. Các vi sinh vật lợi khả năng cải thiện i
KHÀO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CHỦNG BACILLUS SUBTILIS B20.1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÀO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CHỦNG BACILLUS SUBTILIS B20.1 - Người đăng: Kobato05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
KHÀO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CHỦNG BACILLUS SUBTILIS B20.1 9 10 913