Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát nguồn gen trên cây lúa mang gen kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử DNA

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 1: 9 - 16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KH¶O S¸T NGUåN GEN TR£N C¢Y LóA MANG GEN KH¸NG BÖNH B¹C L¸
B»NG CHØ THÞ PH¢N Tö DNA
Application of DNA Marker to Evaluated Genetic Resourses for Rice Selecting with
Hight Yield and Bacterial Leaf Blight Resistant
Lã Vinh Hoa1,2, Tống Văn Hải2, Phan Hữu Tôn2, Trần Minh Thu2, Li Yang Rui1
1

Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây Trung Quốc
2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: lvronghuaqq@126.com
TÓM TẮT

Bệnh bạc lá do vi khuẩn Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae là một bệnh nguy hiểm làm giảm năng
suất lúa ở Việt Nam. Nguyồn vật liệu di truyền sẵn có đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn
giống chống chịu bệnh này. Trong nghiên cứu này, chúng tôi ứng dụng chỉ thị phân tử DNA điều tra
150 mẫu giống lúa, phát hiện 51 mẫu giống chứa gen Xa4, 13 mẫu giống chứa gen Xa7, 2 mẫu giống
chứa gen xa5, 2 mẫu giống chứa cả Xa7 và xa5, 2 mẫu giống chứa cả Xa4 và Xa7, chọn ra được 10
mẫu giống vừa có khả năng kháng bệnh, vừa có tiềm năng cho năng suất cao.
Từ khoá: Bệnh bạc lá, DNA, PCR, Xa4, xa5, Xa7, Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae.

SUMMARY
Bacterial leaf blight disease caused by Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae is one of the most
severe diseases that causes yield loss in rice in Vietnam. Availability of genetic resources plays an
important role in developing durable resistant varieties. In this study, we used DNA markers Npb181,
P3 and RG556 to identify Xa4, Xa7 and xa5 genes, respectively, present in 150 rice accessions. Two
varieties were identified to carry xa5 gene, 13 varieties with Xa7 gene, 4 varieties with both xa5 and
Xa7 genes. Ten varieties exhibit both resistance and high yield potential. These materials can be used
for rice breeding program with high yield and bacterial leaf blight resistance.
Key words: Bacterial leaf blight, DNA, Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae, Xa4, xa5, Xa7, PCR.

1. më ®Çu
BÖnh b¹c l¸ do vi khuÈn Xanthomonas
Oryzae pv. Oryzae lμ mét bÖnh ®Æc biÖt nguy
hiÓm ®èi víi c©y lóa. BÖnh lμm gi¶m n¨ng
suÊt tõ 10% - 80%, thËm chÝ mÊt tr¾ng. Cho
®Õn nay, biÖn ph¸p sö dông gièng kh¸ng
bÖnh ®−îc coi lμ h−íng phßng chèng bÖnh
b¹c l¸ hiÖu qu¶ nhÊt, c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vμ
m«i tr−êng.
HiÖn nay, ®· cã 30 gen kh¸ng ®−îc ph¸t
hiÖn, trong ®ã cã 21 gen tréi vμ 9 gen lÆn
(Xu, 2007). Tõ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trong
n−íc, b−íc ®Çu cã thÓ kh¼ng ®Þnh c¸c gen
Xa3, Xa4, xa5, Xa7, Xa10, Xa13, Xa14 lμ c¸c

gen kh¸ng th−êng cã mÆt trªn c¸c gièng lóa
®Þ...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2010: Tp 8, s 1: 9 - 16 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
9
KH¶O S¸T NGUåN GEN TR£N C¢Y LóA MANG GEN KH¸NG BÖNH B¹C L¸
B»NG CHØ THÞ PH¢N Tö DNA
Application of DNA Marker to Evaluated Genetic Resourses for Rice Selecting with
Hight Yield and Bacterial Leaf Blight Resistant
Lã Vinh Hoa
1,2
, Tng Văn Hi
2
, Phan Hu Tôn
2
, Trn Minh Thu
2
, Li Yang Rui
1
1
Vin Khoa hc Nông nghip Qung Tây Trung Quc
2
Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Địa ch email tác gi liên lc: lvronghuaqq@126.com
TÓM TT
Bnh bc lá do vi khun Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae là mt bnh nguy him làm gim năng
sut lúa Vit Nam. Nguyn vt liu di truyn sn có đóng vai trò quan trng trong vic to ra ngun
ging chng chu bnh này. Trong nghiên cu này, chúng tôi ng dng ch th phân t DNA điu tra
150 mu ging lúa, phát hin 51 mu ging cha gen Xa4, 13 mu ging cha gen Xa7, 2 mu ging
ch
a gen xa5, 2 mu ging cha c Xa7xa5, 2 mu ging cha c Xa4 Xa7, chn ra được 10
mu ging va có kh năng kháng bnh, va có tim năng cho năng sut cao.
T khoá: Bnh bc lá, DNA, PCR, Xa4, xa5, Xa7, Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae.
SUMMARY
Bacterial leaf blight disease caused by Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae is one of the most
severe diseases that causes yield loss in rice in Vietnam. Availability of genetic resources plays an
important role in developing durable resistant varieties. In this study, we used DNA markers Npb181,
P3 and RG556 to identify Xa4, Xa7 and xa5 genes, respectively, present in 150 rice accessions. Two
varieties were identified to carry xa5 gene, 13 varieties with Xa7 gene, 4 varieties with both xa5 and
Xa7 genes. Ten varieties exhibit both resistance and high yield potential. These materials can be used
for rice breeding program with high yield and bacterial leaf blight resistance.
Key words: Bacterial leaf blight, DNA, Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae, Xa4, xa5, Xa7, PCR.
1. më ®Çu
BÖnh b¹c l¸ do vi khuÈn Xanthomonas
Oryzae pv. Oryzae lμ mét bÖnh ®Æc biÖt nguy
hiÓm ®èi víi c©y lóa. BÖnh lμm gi¶m n¨ng
suÊt tõ 10% - 80%, thËm chÝ mÊt tr¾ng. Cho
®Õn nay, biÖn ph¸p sö dông gièng kh¸ng
bÖnh ®îc coi lμ híng phßng chèng bÖnh
b¹c l¸ hiÖu qu nhÊt, c vÒ mÆt kinh tÕ vμ
m«i trêng.
HiÖn nay, ®· cã 30 gen kh¸ng ®îc ph¸t
hiÖn, trong ®ã cã 21 gen tréi vμ 9 gen lÆn
(Xu, 2007). Tõ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trong
níc, bíc ®Çu cã thÓ kh¼ng ®Þnh c¸c gen
Xa3, Xa4, xa5, Xa7, Xa10, Xa13, Xa14 lμ c¸c
gen kh¸ng thêng cã mÆt trªn c¸c gièng lóa
®Þa ph¬ng ë ViÖt Nam. C¸c gen kh¸ng xa5,
Xa7, Xa21 lμ c¸c gen cã ý nghÜa quan träng
trong viÖc chän t¹o gièng lóa kh¸ng bÖnh,
bëi chóng cã kh¶ n¨ng kh¸ng ®îc hÇu hÕt
c¸c chñng vi khuÈn phæ biÕn cña ViÖt Nam
(Bïi Träng Thñy vμ Phan H÷u T«n, 2004).
Trong nghiªn cøu nμy, c¸c mÉu gièng
®Þa ph¬ng ®îc thu thËp vμ b¶o qu¶n t¹i Bé
m«n C«ng nghÖ sinh häc øng dông ®· chän
ra ®îc nh÷ng mÉu gièng cã kh¶ n¨ng
kh¸ng, mang gen kh¸ng hiÖu qu¶ (Xa4, xa5,
Xa7) vμ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm n«ng sinh häc
tèt, nh»m phôc vô ch¬ng tr×nh chän t¹o
gièng kh¸ng b¹c l¸, n¨ng suÊt cao.
Khảo sát nguồn gen trên cây lúa mang gen kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử DNA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát nguồn gen trên cây lúa mang gen kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử DNA - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Khảo sát nguồn gen trên cây lúa mang gen kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử DNA 9 10 758